Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ευρωπαϊκή Νομοθεσία - Προσυσκευασμένα Προϊόντα

Οδηγία 76/211/ΕΟΚ (CELEX-31976L0211-EL-TXT)

Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στην προπαρασκευή σε μάζα ή όγκο ορισμένων προϊόντων σε προσυσκευασία

Οδηγία 78/891/ΕΟΚ (CELEX-31978L0891-EL-TXT)

Περί προσαρμογής στην τεχνική πρόοδο των παρατημάτων των Οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου στον τομέα των προσυσκευασμένων

Οδηγία 2007/45/ΕΚ (CELEX-32007L0045-EL-TXT)

Για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της οδηγίας 76/211/ΕΟΚ του Συμβουλίου