Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εθνική Νομοθεσία - Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 524/1978 (ΦΕΚ112/Α)

«Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον των ισχυουσών διατάξεων των αναφερόμενων εις την εισαγωγήν εν Ελλάδι του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών»

Υ.Α. Φ3-2587/1979 (ΦΕΚ 70/Β)

«Περί κωδικοποιήσεως αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών»

Ν. 3103/2003 (ΦΕΚ 23/Α)

«Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις» - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από την Ελληνική Αστυνομία στις Δ/νσεις Εμπορίου των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας (Άρθρο 3)

Υ.Α. Φ2-670/2007 (ΦΕΚ 295/Β)

«Καθορισμός τελών Αρχικού Και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών»

Υ.Α. Φ2-2312/2012 (ΦΕΚ 3460/Β)

«Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών»

Ν. 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α)

«Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» - Έλεγχοι Οργάνων Μέτρησης & Καταμερισμός τελών Εξελέγξεως (Άρθρο 43)

Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ2090/Β)

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (Άρθρο 114)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ - ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ2-2301/2009

Οδηγίες και διευκρινήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ2-81/2011

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ2-245/2011

Συμπληρωματικές διευκρινήσεις σχετικά με τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ2-226/2012

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη διεξαγωγή του Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ οικ.75068/2014

Περιοδικός Έλεγχος Μέτρων και Σταθμών και έλεγχος συστημάτων παρακολούθησης εισροών εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων