Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εθνική Νομοθεσία - Προσυσκευασμένα Προϊόντα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Π.Δ. 16/1982 (ΦΕΚ 2/Α)

«Προσυσκευασία κατά μάζα ή κατά όγκο ορισμένων προσυσκευασμένων προϊόντων εις συμμόρφωση προς την 76/211-ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Υπουργών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, της 20ης Ιανουαρίου 1976, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 78/891-ΕΟΚ οδηγία της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 28ης Σεπτεμβρίου 1978»

Κ.Υ.Α. Φ2-1750/2008 (ΦΕΚ 1657/Β)

«Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2007/45/ΕΚ για τη θέσπιση κανόνων σχετικών με τις ονομαστικές ποσότητες για προσυσκευασμένα προϊόντα, για την κατάργηση των Οδηγιών 75/106/ΕΟΚ και 80/232/ΕΟΚ και για την τροποποίηση της Οδηγίας 76/211/ΕΟΚ»

Υ.Α. Α2-718/2014 (ΦΕΚ 2090/Β)

«Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών» (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) (Άρθρο 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9)

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ – ΟΔΗΓΙΕΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Φ2-74/2014

Απαιτήσεις σχετικά με την ποσότητα προϊόντων σύμφωνα με τους Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών

ΟΔΗΓΙΑ – Προσυσκευασμένα Προϊόντα – Γενικές Απαιτήσεις

Γενικές απαιτήσεις για την ποσότητα περιεχομένου και την επισήμανση ως προς την ποσότητα προσυσκευασμένων προϊόντων