Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ετήσια Έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ανταγωνιστικότητα

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και της παρακολούθησης υλοποίησης της εμβληματικής πρωτοβουλίας για την Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Πολιτική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή / Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (πρώην ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας) πραγματοποιεί σε ετήσια βάση επισκέψεις στα κράτη μέλη προκειμένου να συναντηθεί με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, με στόχο τη συλλογή στοιχείων που αφορούν στην πορεία των δράσεων και των πολιτικών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τη βάση για την εκπόνηση της ετήσιας έκθεσης «Επιδόσεις και πολιτικές ανταγωνιστικότητας των κρατών μελών».

Στόχος της ετήσιας έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που συντάσσεται δυνάμει του άρθρου 173 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), είναι η επισκόπηση και σύγκριση της βιομηχανικής ανταγωνιστικότητας και των σχετικών πολιτικών σε επίπεδο τόσο Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τη δημοσιοποίηση μίας συνολικής έκθεσης με μακροοικονομικά χαρακτηριστικά, όσο και εκάστου των Κρατών Μελών, με τη δημοσιοποίηση εθνικών μελετών.  

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αποτελεί σταθερό συνομιλητή του κλιμακίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λόγω της οριζόντιας φύσης των υπό εξέταση θεμάτων. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, δια της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής, συντονίζει την ετήσια τεχνική συνάντηση με τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τις αρμόδιες εθνικές αρχές επί των θεματικών αξόνων που περιλαμβάνει η έκθεση και την ανταλλαγή των πληροφοριών μέχρι την τελική σύνταξη της έκθεσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Κατά τα προηγούμενα έτη αντίστοιχες τεχνικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία την 1η Απριλίου 2011, την 31η Ιανουαρίου 2012, την 21η Φεβρουαρίου 2013, την 17η Μαρτίου 2014 και την 20η Φεβρουαρίου 2015.

Στοιχεία και Μελέτες

1. Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2015

2. Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2014

3. Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2013

4. Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2012

5. Ετήσια Έκθεση Ανταγωνιστικότητας 2011