Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων

Το Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων έχει την ευθύνη παρακολούθησης της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις με στόχο την τεκμηριωμένη συνδιαμόρφωση των αντίστοιχων αξόνων της εθνικής πολιτικής. Σε αυτό το πλαίσιο:

  • Συντονίζει τη συμμετοχή στις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών (ΟΟΣΑ, Οργανισμός Παρευξείνιας Συνεργασίας) και τη διαμόρφωση εθνικών θέσεων για τα ως άνω θέματα, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.  
  • Προετοιμάζει τις εισηγήσεις της πολιτικής ηγεσίας ενόψει των τακτικών και άτυπων συνόδων του Συμβουλίου Υπουργών «Ανταγωνιστικότητα» και μεριμνά για τη διατύπωση εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών οργάνων του Συμβουλίου.
  • Παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων βιομηχανικής πολιτικής και πολιτικής των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των εργασιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μεριμνά για την ενημέρωση των Ελλήνων Ευρωβουλευτών για τις ελληνικές θέσεις στα θέματα αυτά.
  • Παρακολουθεί θέματα διμερών βιομηχανικών σχέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.
  • Μεριμνά για την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των υπηρεσιακών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σχετικά με τις εξελίξεις, τις πρωτοβουλίες και τις αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών και Περιφερειακών Οργανισμών για τα ως άνω θέματα.
  • Λειτουργεί ως αρμόδια υπηρεσία κατά την έννοια του α.22 του Ν.4002/2011 για την ανάκτηση παράνομων κρατικών ενισχύσεων, ως κατά τεκμήριο υπηρεσία που εποπτεύει βιομηχανικές δραστηριότητες για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράνομη κρατική ενίσχυση.