Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Δράσεων, Μέτρων, Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων

  • Εξειδικεύει μέτρα και δράσεις για την προώθηση δομικών και θεσμικών αλλαγών για δημιουργία φιλικότερου θεσμικού περιβάλλοντος στη μεταποίηση και τις επιχειρήσεις, για την εισαγωγή τους στη χρήση και εφαρμογή νέων τεχνολογιών για την προώθηση των πλεονεκτημάτων της ενιαίας αγοράς, για τη χρήση νέων καθαρότερων και αποτελεσματικότερων και φιλικότερων στο περιβάλλον τεχνολογιών στην παραγωγή των προϊόντων, την προώθηση δράσεων κ.λπ.
  • Στο πλαίσιο των Κοινοτικών Προγραμμάτων Στήριξης και Πρωτοβουλιών, όπως και των Εθνικών Έργων και Προγραμμάτων της ΓΓΒ, υλοποιεί ή εποπτεύει την υλοποίησή τους για την εφαρμογή των στρατηγικών και πολιτικών επιλογών που έχουν αποφασιστεί σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βιομηχανία, περιλαμβανομένων και των αναπτυξιακών νόμων, προκειμένου να επιτευχθεί ο εκσυγχρονισμός των μονάδων και η βελτίωση της ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητάς τους.
  • Σχεδιάζει και προωθεί την εφαρμογή πολιτικών και προγραμμάτων ευρείας πληροφόρησης και διάχυσης, αξιοποιώντας και υποστηρίζοντας όλες τις υπάρχουσες εθνικές δομές και υποδομές (π.χ European Network), ενισχύοντας τη δημιουργία νέων (π.χ e−ΚΕΠ), καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που επιτρέπει την ευρύτητα της διασποράς της γνώσης και των σύγχρονων εξελίξεων, των εργαλείων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας στα ενδιαφερόμενα μέρη, και προωθεί τρόπους βελτίωσης της προσβασιμότητάς της και στην αποτελεσματικότερη ένταξη στις δράσεις και ενέργειες υποστήριξης, μείωσης των κενών και των εμποδίων που παρουσιάζονται, καθώς και η βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και χρηματοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο σύστημα ενισχύσεων.
  • Παρακολουθεί και επιβλέπει την υλοποίηση των επενδύσεων που εγκρίθηκαν και υλοποιούνται στο πλαίσιο συγκεκριμένων δράσεων και προγραμμάτων και αναπτυξιακών νόμων, καθώς και την πραγματοποίηση των προβλεπομένων ελέγχων και μεριμνά για την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των επιχορηγήσεων στους δικαιούχους.

Στο ανωτέρω πλαίσιο το Τμήμα Δράσεων, Μέτρων & Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής έχει τρεχόντως ως κύρια αρμοδιότητα την υλοποίηση των ειδικών επενδυτικών σχεδίων του άρθρου 3 παρ. 1, περ. (ε), υποπερ. vi, vii, viii, ix, x και περ. (δ) υποπερ. ix του Ν. 3299/04, καθώς και των πολυετών ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων του άρθρου 3 παρ. 1, περ. (ε), υποπερ. xi του Ν. 3299/04

Πιο συγκεκριμένα, τα ανωτέρω αναφέρονται σε:

ειδικά επενδυτικά σχέδια με αντικείμενο (συνοπτική αναφορά ανά κατηγορία) την εισαγωγή περιβαλλοντικά φιλικής τεχνολογίας στην παραγωγική διαδικασία, την παραγωγή καινοτομικών προϊόντων ή υπηρεσιών, την αναβάθμιση της ποιότητας παραγόμενων προϊόντων, τον εκσυγχρονισμό της εφοδιαστικής αλυσίδας, την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, τα εργαστήρια παροχής υπηρεσιών ποιότητας

καθώς και σε:

ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό και επιχειρηματικό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των επιχειρήσεων.

Επίσης, στις αρμοδιότητες του ανωτέρω αναφερόμενου Τμήματος εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί σε προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους Ν.1892/90 και 2601/98.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω έχουν συσταθεί, συγκροτηθεί και συνεδριάζουν υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας οι προβλεπόμενες από το νόμο Γνωμοδοτικές Επιτροπές :

  1. Ειδική Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιχειρηματικών Σχεδίων της υποπερίπτωσης (i) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν.3299/2004
  2. Ειδική Γνωμοδοτική Επιτροπή Ειδικών Επενδυτικών Σχεδίων της υποπερίπτωσης (ii) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 7 του ν.3299/2004