Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας

Οι κύριες αρμοδιότητες του τμήματος είναι:

  1. Η εποπτεία των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας στους τομείς της Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), της Μετρολογίας (ΕΣΥΠ/ΕΙΜ), της Διαπίστευσης (ΕΣΥΠ/ΕΣΥΔ) και της αξιολόγησης της συμμόρφωσης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ)
  2. Η αναγνώριση ή/και η κοινοποίηση (Καν 765/2008/ΕΚ και ΥΑ 3354/2001) δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης στα πεδία της βιομηχανικής τεχνικής νομοθεσίας αρμοδιότητας της ΓΓΒ
  3. Η υποστήριξη, ο συντονισμός και η παρακολούθηση της λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ (εφαρμογή Οδηγίας 98/34/ΕΚ)

1. ΕΘΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εποπτεύει τις δραστηριότητες των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας, στους τομείς της Τυποποίησης, της Διαπίστευσης και της Μετρολογίας (ΕΣΥΠ - Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης - Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης - Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας), καθώς και στους τομείς των Εργαστηριακών Δοκιμών και της αξιολόγησης της Συμμόρφωσης (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Μετάλλων, Πιστοποιήσεων και Παροχής υπηρεσιών Ποιότητας). Επιπλέον, αξιολογεί τη συνδρομή των Εθνικών Υποδομών Ποιότητας στη συνολική πολιτική Ποιότητας.

2. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, μέσω του Τμήματος Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας, έχει οριστεί ως αρμόδια για την κοινοποίηση προς την ΕΕ φορέων (κοινοποιούσα αρχή) οργανισμών (ιδιωτικών ή κρατικών) που παρέχουν υπηρεσίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών Οδηγιών νέας προσέγγισης που αφορούν σε βιομηχανικά προϊόντα, με βάση όμως το πιστοποιητικό διαπίστευσης που εκδίδει η Αυτοτελής Μονάδα Διαπίστευσης ΕΣΥΔ του ΕΣΥΠ (πρώην ΕΣΥΔ ΑΕ), καθώς η διαπίστευση είναι ο υποχρεωτικός τρόπος αξιολόγησης της τεχνικής επάρκειας των κοινοποιημένων οργανισμών. 

H Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας προβαίνει στην «κοινοποίηση» οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης με βάση την υπ. αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/31-5-2016 [ΦΕΚ 1897/Β/27-6-2016] Κοινή Υπουργική Απόφαση «Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας», με την οποία ευθυγραμμίστηκε πλήρως το πλαίσιο της έγκρισης και κοινοποίησης φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ και της Απόφασης 768/2008/ΕΚ, με παράλληλη κατάργηση της υπ’ αριθμ. ΥΑ 3354/91/8.2.2001 (Β΄149) «Καθορισμός πλαισίου για την αναγνώριση της ικανότητας και την έγκριση φορέων πιστοποίησης ή ελέγχου στον υποχρεωτικό τομέα». Επιπλέον, ως προκύπτει και από τον τίτλο της νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης, αυτή αποτελεί τη βάση και για την έγκριση/αναγνώριση οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας αρμοδιότητας ΓΓΒ που απαιτούν την εμπλοκή οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Η κοινοποίηση  οργανισμού αποστέλλεται από την κοινοποιούσα αρχή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη μέσω του NANDO - του ηλεκτρονικού μέσου κοινοποίησης που ανέπτυξε και διαχειρίζεται η Επιτροπή, στο οποίο περιλαμβάνεται κατάλογος των κοινοποιημένων οργανισμών όλων των κρατών που συμμετέχουν. Κάθε ελληνική κοινοποίηση συνοδεύεται πάντα από το πιστοποιητικό διαπίστευσης. Για σκοπούς ενημέρωσης, η Επιτροπή δημοσιοποιεί τον κατάλογο κοινοποιημένων οργανισμών στον δικτυακό τόπο NANDO στον εξυπηρετητή Europa. Οι κατάλογοι επικαιροποιούνται ταυτόχρονα με τη δημοσίευση των κοινοποιήσεων, ο δε δικτυακός τόπος ανανεώνεται καθημερινά, ώστε να διατηρείται επικαιροποιημένος.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΑΣ 98/34/ΕΚ (πλέον 2015/1535/ΕΕ)

Η διαδικασία κοινοποίησης που προβλέπει η Οδηγία 2015/1535/ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξετάζουν τους τεχνικούς κανονισμούς που σκοπεύουν να εισαγάγουν τα κράτη μέλη για τα προϊόντα (της βιομηχανίας, της γεωργίας και της αλιείας) και για τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών πριν από την υιοθέτησή τους. Σκοπός είναι να διασφαλιστεί ότι αυτά τα κείμενα είναι συμβατά με την ενωσιακή νομοθεσία και τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. Εφαρμόζεται, σε απλουστευμένη μορφή, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) που υπέγραψαν τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), καθώς και στην Ελβετία και στην Τουρκία.

Η διαδικασία θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1983 μέσω της Οδηγίας 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Αυτή η διαδικασία κωδικοποιήθηκε για πρώτη φορά με την Οδηγία 98/34/ΕΚ, της 22ας Ιουνίου 1998, και τροποποιήθηκε με την Οδηγία 98/48/ΕΚ, της 20ής Ιουλίου 1998, κυρίως για να επεκταθεί η εφαρμογή της στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. Πρόσφατα (7-10-2015), η διαδικασία κωδικοποιήθηκε για δεύτερη φορά με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535. Σημειώνεται ότι η Οδηγία 98/34/ΕΚ καθόριζε επιπλέον και το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Τυποποίησης. Με την υιοθέτηση του Κανονισμού 1025/2012/ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Τυποποίηση, η Οδηγία 98/34/ΕΕ περιορίστηκε στη διαδικασία κοινοποίησης των εθνικών τεχνικών κανονισμών, κάτι που πλέον αποτυπώνεται στην Οδηγία 2015/1535/ΕΕ.

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του ΠΔ 39/2001 (ΦΕΚ 28/ Α’ / 20-2-2001), με το οποίο έγινε ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο των Οδηγιών 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ:  «Οι Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμοί που συντάσσουν σχέδια τεχνικών κανόνων υποχρεούνται να τα κοινοποιούν στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του ΥΠΑΝ και στον ΕΛΟΤ, εκτός αν πρόκειται απλώς για αυτούσια μεταφορά διεθνούς ή ευρωπαϊκού προτύπου, οπότε δεν αποστέλλεται το κείμενο και αρκεί μια απλή ενημέρωση σχετικά με τον εν λόγω τεχνικό κανόνα». Επιπλέον, το τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας, με βάση τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας, υποστηρίζει, συντονίζει και παρακολουθεί τη λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πληροφόρησης ΕΛΟΤ σχετικά με τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Κανονισμούς στα πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 98/34/ΕΚ για την άρση των τεχνικών εμποδίων στην ευρωπαϊκή αγορά.