Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Τμήμα Μελετών, Αναλύσεων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης

Σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό (ΠΔ147) το τμήμα είναι ουσιαστικά υπεύθυνο για:

 • Την παρακολούθηση της υλοποίησης και εφαρμογής των Δράσεων της Δνσης και της Γεν. Δνσης συντάσσοντας σχετικές Εκθέσεις όπου αξιολογεί τα αποτελέσματα και αποφαίνεται για την αποτελεσματικότητα στην βιομηχανία και οικονομία των επενδυτικών πρωτοβουλιών, προβαίνοντας σε κατάλληλες αναθεωρήσεις.
 •  Τη συγκέντρωση μελετών, ερευνών, στατιστικών στοιχείων κ.λπ. σχετικά με την πορεία της ελληνικής βιομηχανίας, τη διαχείριση του Δελτίου Βιομηχανικής Κίνησης και την έκδοση αποδεικτικού κατάθεσης.
 •  Την καταχώρηση και αξιοποίηση των ανωτέρω για την αξιολόγηση της εξέλιξης του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της χώρας και κατά περίπτωση εκπονεί μελέτες και εκθέσεις για την πορεία των ελληνικών επιχειρήσεων και τομέων της παραγωγής σε σχέση με τις επιπτώσεις των πολιτικών και μέτρων που λαμβάνονται για το επιχειρηματικό περιβάλλον και την ανταγωνιστικότητά τους.
 •  Τη συνεργασία με άλλους φορείς, υπηρεσίες, αρχές κ.λπ. για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων μελετών κ.λπ. και για την σχετική πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των ενδιαφερομένων μερών.
 •  Τη συνεργασία και υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης και της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, εκπονώντας ή αναθέτοντας σε τρίτους εξειδικευμένες μελέτες και βοηθώντας την τεκμηρίωση σε θέματα της ΓΓΒ.
 • Την υποστήριξη από πλευράς στοιχείων και δεδομένων των υφισταμένων δομών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη, εφαρμόζοντας μεθόδους και δείκτες μέτρησης της.
 • Τη διαχείριση της Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής (ΤΥΕ) χρηματοδοτουμένης από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους για υλοποίηση των δράσεων με δικαιούχο τη ΓΓΒ και την τήρηση Μητρώου Προμηθευτών.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικών & Προγραμματισμού και τις άλλες υπηρεσίες της ΓΓΒ για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λήψη μέτρων για την αναδιάρθρωση, την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη προβληματικών και κρίσιμων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της εφαρμογής άλλων εργαλείων και μεθόδων, που μπορούν να ενισχύσουν τις συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.
 • Προγραμματίζει και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προγράμματα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπό αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και περιφερειών στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στην τεχνολογική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και στη στροφή σε νέες αλλά και στην παροχή κινήτρων, στη χρηματοδότηση και επανακατάρτιση του προσωπικού τους, για την ενίσχυση της ανάπτυξης στις περιφέρειες της χώρας.
 • Αναδεικνύει και προωθεί τεχνολογίες ευρέως ενδιαφέροντος (base-technologies τεχνολογίες υποδομής) με έμφαση στην οριζόντια εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων της μεταποίησης και των κατασκευών σε φθίνουσες περιοχές για τη διατήρηση και ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Ερευνά για τον εντοπισμό δυσκολιών, εμποδίων (τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών κ.λπ.) και αρνητικών παραγόντων που δημιουργούν δυσχέρειες στην επέκταση, λειτουργία και ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις και εισηγείται πολιτικές και μέτρα για την άρση τους σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και δημόσιες επιχειρήσεις.
 • Παρέχει την επιχορήγηση για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, εκτός σεισμών, στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/1997 (Α΄ 17) όπως ισχύει, πλην του σταδίου της τελικής πληρωμής που πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου.
 • Τηρεί το Γενικό Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3551/2007 (Α΄ 76) και παρακολουθεί και εισηγείται επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΓΓΒ που προβλέπονται από τις διατάξεις των ΚΥΑ υπ’ αριθ. 8312.23Β/12/09 (Β΄ 1132), αριθ. 8312.23Β/11/09 (Β΄1001), όπως ισχύουν.
 • Συνεργάζεται με το Τμήμα Σχεδιασμού Πολιτικών & Προγραμματισμού και τις άλλες υπηρεσίες της ΓΓΒ για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λήψη μέτρων για την αναδιάρθρωση, την ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη προβληματικών και κρίσιμων παραγωγικών κλάδων της οικονομίας στην περιφέρεια, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της εφαρμογής άλλων εργαλείων και μεθόδων, που μπορούν να ενισχύσουν τις συγκεκριμένες ενέργειες και δράσεις.
 • Προγραμματίζει και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και προγράμματα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των υπό αναδιάρθρωση και αναδιοργάνωση επιχειρήσεων και περιφερειών στις νέες τεχνολογίες, στην καινοτομία και στην τεχνολογική αναβάθμιση των δραστηριοτήτων τους, καθώς και στη στροφή σε νέες αλλά και στην παροχή κινήτρων, στη χρηματοδότηση και επανακατάρτιση του προσωπικού τους, για την ενίσχυση της ανάπτυξης στις περιφέρειες της χώρας.
 • Αναδεικνύει και προωθεί τεχνολογίες ευρέως ενδιαφέροντος (base-technologies τεχνολογίες υποδομής) με έμφαση στην οριζόντια εφαρμογή τους, συμπεριλαμβανομένων της μεταποίησης και των κατασκευών σε φθίνουσες περιοχές για τη διατήρηση και ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Ερευνά για τον εντοπισμό δυσκολιών, εμποδίων (τεχνικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών, ενεργειακών κ.λπ.) και αρνητικών παραγόντων που δημιουργούν δυσχέρειες στην επέκταση, λειτουργία και ανάπτυξη της μεταποιητικής βιομηχανίας και ιδιαίτερα στις μεγάλες επιχειρήσεις και εισηγείται πολιτικές και μέτρα για την άρση τους σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια υπουργεία και δημόσιες επιχειρήσεις.
 • Παρέχει την επιχορήγηση για ζημιές από πλημμύρες και λοιπές θεομηνίες, εκτός σεισμών, στους δικαιούχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2459/1997 (Α΄ 17) όπως ισχύει, πλην του σταδίου της τελικής πληρωμής που πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ιδίου Υπουργείου.
 • Τηρεί το Γενικό Μητρώο που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 3551/2007 (Α΄ 76) και παρακολουθεί και εισηγείται επί θεμάτων αρμοδιότητας της ΓΓΒ που προβλέπονται από τις διατάξεις των ΚΥΑ υπ’ αριθ. 8312.23Β/12/09 (Β΄ 1132), αριθ. 8312.23Β/11/09 (Β΄1001), όπως ισχύουν.