Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής

ΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ

(ΜΗΤΡΩΟ)

Η Νομική Μετρολογία καλύπτει τις νομοθετικά κατοχυρωμένες μετρήσεις. Εξασφαλίζει ότι τα όργανα μέτρησης που διατίθενται στην αγορά είναι κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται καθώς και την ακρίβεια και αξιοπιστία των οργάνων μέτρησης που είναι ήδη σε χρήση. Επίσης επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες, ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των συναλλασσομένων και να αποφεύγονται λανθασμένα συμπεράσματα εξ αιτίας σφαλμάτων.

Η Νομική Μετρολογία προστατεύει και ωφελεί την οικονομία της χώρας καθώς και την κοινωνία, διασφαλίζοντας στο επίπεδο του τελικού χρήστη, την αξιοπιστία των μετρήσεων που διενεργούνται στους τομείς του εμπορίου, της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας, της προστασία του περιβάλλοντος και της λειτουργίας του κράτους.

Η Νομική Μετρολογία περιλαμβάνει επίσης τα προσυσκευασμένα προϊόντα, τις νόμιμες μονάδες μέτρησης, τα όργανα και τις μεθόδους μέτρησης που εφαρμόζουν οι μετρολογικές υπηρεσίες.

Επισημαίνεται ότι σε όλες τις ανεπτυγμένες αλλά και τις αναπτυσσόμενες χώρες, η Νομική Μετρολογία αποτελεί αναπόσπαστο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας και της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Η ανάπτυξη και εφαρμογή της, στη καθημερινή ζωή, ενθαρρύνεται και υιοθετείται από τις κυβερνήσεις μέσα από την ύπαρξη ισχυρών κρατικών υπηρεσιών μετρολογίας.

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/2014(ΦΕΚ 185/Α) «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» και το Ν. 2436/1996 σχετικά με το έργο των παρεχομένων υπηρεσιών διακρίβωσης σε ιδιώτες, οι αρμοδιότητες του Τμήματος είναι: 

  1. Μέριμνα για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο στα θέματα νομικής μετρολογίας και για το λόγο αυτό συμμετέχει στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα (Δυτικοευρωπαϊκός Οργανισμός Νομικής Μετρολογίας - WELMEC / Διεθνής Οργανισμός Νομικής Μετρολογίας – OIML) και τις επιτροπές που επεξεργάζονται θέματα της αρμοδιότητάς του
  2. Μέριμνα για την τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων της χώρας, ως μέλους σε διεθνείς, ευρωπαϊκούς ή εθνικούς οργανισμούς, που σχετίζονται με τη μετρολογία
  3. Ρύθμιση θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τα προσυσκευασμένα προϊόντα, τον μετρολογικό έλεγχο και τα ανεκτά όρια σφάλματος του καθαρού περιεχομένου αυτών
  4. Ρύθμιση θεμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο της νομικής μετρολογίας σχετικά με τις μονάδες μέτρησης, τις τεχνικές προδιαγραφές των σταθμικών οργάνων και των μετρητικών διατάξεων και καθορισμός, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, των νόμιμων ανεκτών ορίων σφάλματος με βάση την εγνωσμένη αβεβαιότητα των μετρητικών οργάνων
  5. Μέριμνα για την ορθή εφαρμογή των κανόνων νομικής μετρολογίας στα διάφορα μετρολογικά όργανα και μετρητικές διατάξεις που χρησιμοποιούνται στην αγορά και στις εμπορικές συναλλαγές με τη διενέργεια κατάλληλων ελεγκτικών μηχανισμών. Για το λόγο αυτό έχει πρόσβαση σε χώρους παραγωγής, αποθήκευσης ή χρήσης αυτών (αντλίες υγρών καυσίμων, βυτιοφόρα μεταφοράς καυσίμων, κ.λπ.)
  6. Κατάρτιση και έκδοση, σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας, Τεχνικών Οδηγιών Ελέγχου μετρητικών οργάνων και διατάξεων για χρήση από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και κατευθυντήριες οδηγίες για τεχνική υποστήριξη κατασκευαστών και εισαγωγέων στα προϊόντα μετρητικού εξοπλισμού
  7. Μέριμνα για την εξειδικευμένη εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την Πιστοποίηση Επιθεωρητών – Ελεγκτών νομικής μετρολογίας, καθώς και των στελεχών των συναρμόδιων περιφερειακών υπηρεσιών της χώρας στα διάφορα θεματικά πεδία μετρολογικών ελέγχων
  8. Διενέργεια αρχικής επαλήθευσης και διακρίβωσης ζυγιστικών οργάνων