Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Πολιτικών Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας

Αποστολή του Τμήματος είναι:

«Ο σχεδιασμός πολιτικών και η εξειδίκευση των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων για την ανάπτυξη και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στη χώρα. Οι εν λόγω πολιτικές θα αποσκοπούν στην ενδυνάμωση και αξιοποίηση των εθνικών υποδομών ποιότητας στους τομείς της Τυποποίησης, της Διαπίστευσης, της Μετρολογίας, της Πιστοποίησης, των Εργαστηριακών Δοκιμών και της Εποπτείας της Αγοράς προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και συνεκτική τήρησή τους προς όφελος των επιχειρήσεων, της οικονομίας και των πολιτών».

Στο παραπάνω πλαίσιο το Τμήμα:

  • Υποστηρίζει το «Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ποιότητας» της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, το οποίο αποτελεί  τον επίσημο τεχνικό σύμβουλο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Τουρισμού και γνωμοδοτεί στην πολιτική ηγεσία για όλα τα θέματα ποιότητας, διαχείρισης ποιότητας και ανάπτυξης.
  • Εκπονεί και εισηγείται προγράμματα, πρωτοβουλίες, δράσεις και ενέργειες που συμβάλλουν στη διάδοση των αρχών της ποιότητας με έμφαση στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών.
  • Συμμετέχει σε όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επεξεργάζονται πολιτικές ποιότητας και εκπροσωπεί την χώρα σε διεθνή fora για θέματα ποιότητας.
  • Καθορίζει την πολιτική και στρατηγική για την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή διαδικασιών και εργαλείων για την υιοθέτηση συστημάτων Ολικής Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας.
  • Συμβάλλει στην υιοθέτηση «συνείδησης ποιότητας» στα στελέχη της βιομηχανίας αλλά και στην παραγωγική διαδικασία και συνεργάζεται, για τον σκοπό αυτό, με βιομηχανικές και επιχειρηματικές ενώσεις, κλαδικά επιμελητήρια και επαγγελματικές ενώσεις.
  • Καταγράφει, μελετά και αξιολογεί πολιτικές και δείκτες που αφορούν στην Ολική Ποιότητα − Επιχειρηματική Αριστεία για την εκπόνηση συγκρίσιμων στοιχείων αναφοράς, δεικτών και βαρομέτρων Ποιότητας και προβαίνει στη συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση αντίστοιχων πληροφοριών.

Παράλληλα, το τμήμα ασκεί τις αρμοδιότητες του Εθνικού Σημείου Επαφής για τα προϊόντα που δεν υπόκεινται σε κοινοτική νομοθεσία εναρμόνισης, με βάση τις απαιτήσεις και την έννοια των διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 764/2008/ΕΚ σχετικά με την επίκληση ρήτρας διασφάλισης για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.