Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα»

Η βιομηχανική πολιτική και πολιτική για τις επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, καθώς και θέματα που άπτονται της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς στο πεδίο της τεχνικής εναρμόνισης βιομηχανικών προϊόντων αποτελούν το βασικό κορμό θεμάτων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας επί των οποίων παρακολουθούνται ενεργά οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και εξελίξεις. Τα θέματα αυτά αποτελούν, σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ, αντικείμενο εξέτασης του Συμβουλίου Υπουργών «Ανταγωνιστικότητα».

Το Συμβούλιο Υπουργών «Ανταγωνιστικότητα» δημιουργήθηκε στην τρέχουσα μορφή του το 2002 με τη συγχώνευση τριών προϋπαρχόντων διακριτών Συμβουλίων για τη Βιομηχανία, την Εσωτερική Αγορά και την Έρευνα που πλέον αποτελούν τρεις θεματικές συνθέσεις του ίδιου Συμβουλίου. Στα ως άνω θέματα έχουν προστεθεί δυνάμει της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και θέματα τουρισμού.

Η δημιουργία ενός ενιαίου Συμβουλίου και η ονομασία του «Ανταγωνιστικότητα» με έναν περισσότερο οριζόντιο ρόλο προέκυψε από την διαγνωσμένη ανάγκη για ένα συνεκτικό και καλύτερα συντονισμένο χειρισμό του συνόλου των θεμάτων που άπτονται της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.  Το νομοθετικό έργο του Συμβουλίου αφορά κυρίως θέματα εμπορικού δικαίου και τεχνικής εναρμόνισης. 

Το Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» συνέρχεται τέσσερις φορές ετησίως σε τακτικές συνόδους στις Βρυξέλλες και δύο φορές ετησίως σε άτυπες συνόδους που διοργανώνονται στην εκάστοτε προεδρεύουσα χώρα. που Ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, συμμετέχουν οι Υπουργοί όλων των κρατών μελών που είναι αρμόδιοι για θέματα βιομηχανίας (με αρμοδιότητα και για την πολιτική των μικρομεσαίων επιχειρήσεων), εμπορίου, έρευνας και καινοτομίας (συμπεριλαμβανομένου και του διαστήματος). Στις συνόδους συμμετέχουν επίσης οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι.

Η προετοιμασία των συνόδων του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα» γίνεται στο πλαίσιο τριών προπαρασκευαστικών σωμάτων:

1. Τομεακές Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου

Αναλόγως με τη θεματολογία, συνεδριάζουν για θέματα ανταγωνιστικότητας σε επίπεδο attaché οι εξής Ομάδες Εργασίας του Συμβουλίου που έχουν συσταθεί με απόφαση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων: «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη», «Τεχνική Εναρμόνιση», «Δημόσιες Συμβάσεις», «Εταιρικό Δίκαιο», «Διανοητική Ιδιοκτησία», «Προστασία και πληροφόρηση καταναλωτών», «Τελωνειακή Ένωση», «Ανταγωνισμός», «Έρευνα», «Διάστημα». Ο ρόλος τους συνίσταται στην προετοιμασία των θεμάτων για τις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων Ι που επικουρεί και προετοιμάζει τις συνόδους του Συμβουλίου.  

2. Ομάδα Υψηλού Επιπέδου «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη»

Θεσπίστηκε το 2002 με απόφαση της Επιτροπής Μονίμων Αντιπροσώπων Ι με σκοπό να αποτελέσει το φόρουμ συζήτησης των οριζόντιων / στρατηγικών θεμάτων ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης και συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές ανά εξάμηνη Προεδρία με τη συμμετοχή υψηλόβαθμών στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης (συνήθως σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή) από τα Κράτη – Μέλη. Στις 31 Οκτωβρίου 2014 η Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων Ι ενέκρινε την ανασύστασή της ως αυτοτελούς Ομάδας Εργασίας με μόνιμη Προεδρία, προκειμένου να υποστηρίζει αποτελεσματικά το Συμβούλιο «Ανταγωνιστικότητα» στον αναβαθμισμένο ρόλο του. 

3. Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων Ι (COREPER I)

Συνεδριάζει σε επίπεδο Αναπληρωτών Μονίμων Αντιπροσώπων και, βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου, έχει ως έργο την προετοιμασία όλων των συνόδων του Συμβουλίου και τη διασφάλιση της συνοχής των πολιτικών μεριμνώντας για την τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της ποιότητας της διατύπωσης. Αποτελεί, κατ’ ουσία, το συλλογικό όργανο στο οποίο επιδιώκεται η συναίνεση επί των νομοθετικών προτάσεων και σχεδίων συμπερασμάτων πριν αυτά φτάσουν προς έγκριση / πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο.  

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης