Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Ευρωπαϊκή Αναπτυξιακή Στρατηγική 2019-2024

Οι αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο μέχρι το 2024 προσδιορίστηκαν με το Στρατηγικό Θεματολόγιο 2019-2024 που εγκρίθηκε κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 20-21 Ιουνίου 2019 και προσδιορίζει τέσσερις βασικές προτεραιότητες:

 • προστασία των πολιτών και των ελευθεριών
 • ανάπτυξη μιας ισχυρής και δυναμικής οικονομικής βάσης
 • οικοδόμηση μιας κλιματικά ουδέτερης, πράσινης, δίκαιης και κοινωνικής Ευρώπης
 • προαγωγή των ευρωπαϊκών συμφερόντων και αξιών στη διεθνή σκηνή

Στις 29 Ιανουαρίου 2020 παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα Εργασίας για το 2020 με το οποίο εξειδικεύονται σε 67 μη-νομοθετικές και 29 νομοθετικές νέες πρωτοβουλίες οι ακόλουθες έξι στρατηγικές προτεραιότητες της Επιτροπής:

 1. Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία
 2. Μια Ευρώπη έτοιμη για την ψηφιακή εποχή
 3. Μια οικονομία στην υπηρεσία των ανθρώπων
 4. Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο
 5. Προώθηση του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής μας
 6. Μια νέα ώθηση για την ευρωπαϊκή δημοκρατία

Η «διπλή οικολογική και ψηφιακή μετάβαση» αποτυπώνεται ως η μεγαλύτερη πρόκληση που θα επηρεάσει όλα τα κράτη μέλη σε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Βιομηχανία καλείται όχι απλώς να εκσυγχρονιστεί για να ανταποκριθεί στη διπλή αυτή πρόκληση, αλλά και να ενισχύσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητά της και τον ηγετικό ρόλο της Ε.Ε. σε συνθήκες εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού.

Σε αυτό το πλαίσιο:

Οι ως άνω δέσμες ανακοινώσεων καθορίζουν το πλαίσιο των απαιτήσεων από τη Βιομηχανία και προσδιορίζουν τις επόμενες πρωτοβουλίες προκειμένου να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες που θα επιτρέψουν και θα καταστήσουν επιτυχή τη διπλή μετάβαση εντός πενταετίας.

Ο εκσυγχρονισμός της βιομηχανίας στους άξονες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και η αποκατάσταση και περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ενιαίας αγοράς αποκτούν ακόμη πιο επείγοντα χαρακτήρα για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας από τις ανυπολόγιστες συνέπειες της επιδημίας COVID-19, πάνω στις αρχές της αλληλεγγύης, της συνοχής και της σύγκλισης. Θα αποτελέσουν, ως εκ τούτου, κεντρικές προτεραιότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και το Αναθεωρημένο Πρόγραμμα Εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940