Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Κείμενα Πολιτικής

 • Στρατηγικό Θεματολόγιο 2019-2024
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020)37 «Πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2020 – Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα» και σχετικό Παράρτημα νέων πρωτοβουλιών
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020)102 «Μια νέα βιομηχανική  στρατηγική για την Ευρώπη» Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_418
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020)103 «Στρατηγική για τις ΜΜΕ με στόχο μια βιώσιμη και ψηφιακή Ευρώπη»
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020)94 «Μακροπρόθεσμο σχέδιο δράσης για τη βελτίωση της εφαρμογής και της επιβολής των κανόνων της ενιαίας αγοράς»
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2019)640 «Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και σχετικό Παράρτημα βασικών δράσεων. Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_el
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020)98 «Ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία – Για μια πιο καθαρή και πιο ανταγωνιστική Ευρώπη» και σχετικό Παράρτημα βασικών δράσεων
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020)67 «Διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης» Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_el
 • Ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2020)456 «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά»  Για περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940