Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Αναπτυξιακού σκοπού με Χαμηλό Επιτόκιο / Κρατική Εγγύηση

Τελευταία Ενημέρωση: 11/03/2020

 

Τα δάνεια αναπτυξιακού σκοπού αποτελούν δάνεια με σκοπό την υποστήριξη των επενδυτικών σχεδίων μιας επιχείρησης. Οι σχετικές επιλέξιμες δαπάνες μπορεί να αφορούν την αγορά ενσώματων ή άυλων παγίων, αλλά και δαπάνες εκσυγχρονισμού του επαγγελματικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Η ελάχιστη διάρκεια τέτοιων δανείων είναι συνήθως ένα ή δυο έτη και έχουν μεγαλύτερη περίοδο χάριτος και περίοδο αποπληρωμής σε σχέση με δάνεια βραχυχρόνιας διάρκειας.

Στο πλαίσιο των επιδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα δάνεια παρέχονται με ευνοϊκούς όρους (επιτόκιο δανείου χαμηλότερο σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς, περίοδος χάριτος, μεγάλη περίοδος αποπληρωμής κλπ). Επιπροσθέτως, οι συνεργαζόμενες τράπεζες απαιτούν μικρότερες εξασφαλίσεις (εμπράγματες, σε μετρητά ή ενοχικές) για την παροχή των δανείων, καθώς για ένα μεγάλο ποσοστό του δανείου παρέχεται εγγύηση του δημοσίου ή του αντίστοιχου φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Διαθέσιμα Προγράμματα και συμμετέχοντες Χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί

 

Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (πρώην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών παιχνιδιών. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η παροχή εγγύησης σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου, για δάνεια είτε επενδυτικού σκοπού είτε επιχειρηματικής ανάπτυξης. 
Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι: (α) η βελτίωση της δυνατότητα πρόσβασης των Μ.Μ.Ε. των επιλέξιμων κλάδων σε πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, αλλά και αναγκών που προκύπτουν από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύσεων των Μ.Μ.Ε., (β) η μείωση, κατά το δυνατόν, του κόστους δανεισμού των Μ.Μ.Ε. των επιλέξιμων κλάδων, μέσω μείωσης επιτοκίου και εξασφαλίσεων των Μ.Μ.Ε., (γ) η διευκόλυνση της αποπληρωμής των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων αποπληρωμής (περίοδος χάριτος και διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).
Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οιασδήποτε νομικής μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κ.λπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων
βιβλίων του ΚΒΣ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κωδικούς δραστηριότητας:
·    Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11).
·    Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12).
·    Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21).

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Κείμενο Υπουργικής Απόφασης

 

* Νέο *  Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II)- Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Στο πλαίσιο της δράσης πρόκειται να χορηγηθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, δεδομένου ότι το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 366 εκατ. ευρώ, οι οποίοι παρέχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ το οποίο χρηματοδοτήθηκε για το σκοπό αυτό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Επιπλέον του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», οι συνεργαζόμενες τράπεζες συνεισφέρουν σε κάθε δάνειο το 60% με σχέση συνεπένδυσης 1,5 (συνεργαζόμενη τράπεζα) : 1 (ΤΕΠΙΧ II).

Επιλέξιμες για υποβολή αιτήματος ένταξης στη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Χαρακτηριστικά Δανείων

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

  1. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) ύψους € 10.000 έως € 500.000 με διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.
  2. Δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψους  € 25.000 έως € 1.500.000 με διάρκεια αποπληρωμής 5-10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη, Τα δάνεια αφορούν είτε σε ανεξάρτητα, όσο και σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣALPHA BANKEFG EUROBANKΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

Η υποβολή αιτημάτων δανειοδότησης από ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις γίνεται στον ηλεκτρονικό σύνδεσμό: https://www.ependyseis.gr/mis και ακολούθως η αιτούσα επιχείρηση υποβάλει φυσικό φάκελο σε μία εκ των τραπεζών που συνεργάζεται.

 

Ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Δάνεια σε ΜμΕ με δυνατότητα περιόδου χάριτος και χαμηλότερο επιτόκιο λόγω συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:
ALPHA BANK, ATTICA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας

Δημιουργία Χρηματοδοτικών εργαλείων για μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 

COSME Loan Guarantee Facility – COSME Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων (στα Αγγλικά)

Δάνεια σε ΜμΕ με μειωμένες εξασφαλίσεις, λόγω παροχής εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

 

InnovFin SME Guarantee Facility – Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων για καινοτόμες ΜμΕ (στα Αγγλικά)

Δάνεια σε καινοτόμες ΜμΕ και Μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποιήσης (Small MidCaps) με μειωμένο επιτόκιο, μειωμένες εξασφαλίσεις λόγω εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

 

Δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ΜμΕ και επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης (στα Αγγλικά)

Δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο μέσω συνεργαζόμενων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

 

Πρόγραμμα χρηματοδότησης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης για την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών

Πρόκειται για δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που έχει σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης των επιλέξιμων επιχειρήσεων σε τραπεζική χρηματοδότηση  με ευνοϊκούς όρους. Επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι αυτές που στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα και ενισχύουν την παρουσία γυναικών σε ηγετικές θέσεις.

Συνεργαζόμενες τράπεζες:

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

 

Πρόγραμμα “Business Innovation – Greece” – Innovation Norway

To πρόγραμμα είναι εγγυοδοτικό και απευθύνεται σε επιχειρήσεις τα επιχειρηματικά σχέδια των οποίων δύναται να υποστηριχθούν με την εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για τη λήψη δανείου. Η εγγύηση που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος ανέρχεται σε έως του 80% του ύψους του δανείου. Το ύψος δανείου ανέρχεται από 25.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ. Διάρκεια Δανείου: έως 10 έτη, με έως 24 μήνες περίοδο χάριτος. Για κάθε εγγύηση καταβάλλεται προμήθεια υπέρ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας από τη δανειολήπτρια επιχείρηση. Η προμήθεια υπολογίζεται ως εξής:  (ποσό δανείου) x (0,4%) x (έτη διάρκειας δανείου) x (ποσοστό εγγύησης -80%-). Στην περίπτωση που το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί ως μέρος χρηματοδοτικού σχήματος το οποίο χρηματοδοτείται από άλλο πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων, το ποσό του δανείου, για το οποίο παρέχεται η εγγύηση, δεν θα υπερβαίνει το 40% του συνολικού επιλέξιμου ποσού του χρηματοδοτικού σχήματος.
 

Επιλεξιμότητα επιχειρήσεων

Επιλέξιμες αρχικώς είναι οι επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια ένταξης στο Πρόγραμμα Business Innovation Greece. Το αίτημα για παροχή εγγύησης υποβάλλεται με την αρχική αίτηση που καταθέτει η επιχείρηση για ένταξη στο Πρόγραμμα «Business Innovation Greece»: Υποβολή Αίτησης στο Πρόγραμμα. Ακολουθεί αξιολόγηση από το Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος (Innovation Norway) κι εφόσον το αίτημα εγκριθεί, στη συνέχεια το αίτημα εγγυοδοσίας προωθείται στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και η τελευταία, κατόπιν αξιολόγησης, θα λάβει την τελική απόφαση για την Παροχή Πρόθεσης Εγγύησης.   
 

Κατηγορίες έργων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν:

  1. Καινοτομία στην πράσινη βιομηχανία – Μείωση και επαναχρησιμοποίηση
  2. Γαλάζια Ανάπτυξη – Διαφοροποίηση των επιχειρήσεων
  3. Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ/ICT)
     

Το ύψος της χρηματοδότησης ανέρχεται για τις ΜμΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) σε ποσοστό 50% του κόστους υλοποίησης του έργου, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις σε ποσοστό μικρότερο του 50%. Το ποσό χρηματοδότησης που μπορεί να αιτηθεί μία επιχείρηση ανέρχεται σε 200.000 ευρώ έως 1,5 εκ. ευρώ ανά έργο. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να αιτηθούν και μικρότερα ποσά από 50.000€ έως 200.000€ ανά έργο. 
 

Για περισσότερες πληροφορίες: Business Innovation Greece