Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Κεφάλαια κίνησης με Χαμηλό Επιτόκιο/Κρατική Εγγύηση

Τελευταία Ενημέρωση: 22/11/2021

 

Τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης αποτελούν δάνεια με σκοπό την παροχή ρευστότητας για υποστήριξη των βραχυπρόθεσμων λειτουργικών αναγκών της επιχείρησης. Συνήθως έχουν διάρκεια 12 μηνών και συνήθως παρέχεται η δυνατότητα ανανέωσης για διάστημα 3 ως 5 ετών.

Στο πλαίσιο των επιδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων, τα δάνεια παρέχονται με ευνοϊκούς όρους (επιτόκιο δανείου χαμηλότερο σε σχέση με το επιτόκιο της αγοράς, περίοδος χάριτος, μεγάλη περίοδος αποπληρωμής κλπ). Επιπροσθέτως, οι συνεργαζόμενες τράπεζες απαιτούν μικρότερες εξασφαλίσεις (εμπράγματες, σε μετρητά ή ενοχικές) για την παροχή των δανείων, καθώς για ένα μεγάλο ποσοστό του δανείου παρέχεται εγγύηση του δημοσίου ή του αντίστοιχου φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Διαθέσιμα Προγράμματα

 

Ταμείο Εγγυοδοσίας COVID 19 (Γ’ ΚΥΚΛΟΣ) – Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις

Στόχος της δράσης είναι η χορήγηση νέων δανείων Κεφαλαίου Κίνησης προς Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις με παροχή εγγύησης από το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19 έως 80% του ποσού του δανείου, για την κάλυψη αναγκών ρευστότητας ως συνέπεια της επιδημικής κρίσης του COVID 19. Προθεσμία εκταμίευσης των δανείων είναι η 31-12-2021.

Είδος δανείου: Κεφάλαιο κίνησης.

Δυνητικοί δικαιούχοι: Πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ποσό δανείου: (Α) Για πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν το 2020 έως 250.000 € ή 25% του κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019, (β) για πολύ μικρές επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020 ή του 2021 έως 250.000 €  ή των αναγκών ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου και για τους επόμενους 18 μήνες με κατάλληλη τεκμηρίωση.

Φορέας υλοποίησης δημοσίου: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Υποβολή αίτησης δανείου: Στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Αναλυτικές πληροφορίες

 

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας- Κεφάλαιο Κίνησης με Επιδότηση Επιτοκίου

Στόχος του ΤΑΔΥΜ είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που λειτουργούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν πληγεί από την πανδημία σε χρηματοδότηση μέσω δανείων κεφαλαίου κίνησης. Το ΤΑΔΥΜ συμμετέχει στο κεφάλαιο του δανείου κατά 40% και ταυτόχρονα επιδοτεί το επιτόκιο του δανείου κατά 100% για τα πρώτα δύο έτη του δανείου, ενώ οι συνεργαζόμενες τράπεζες (Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς) συμμετέχουν στο κεφάλαιο του δανείου κατά 60%.

Είδος δανείου: Κεφάλαιο κίνησης.

Ποσό δανείου: Από € 5.000 έως € 50.000.

Δυνητικοί δικαιούχοι: Πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Φορέας υλοποίησης δημοσίου: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Υποβολή αίτησης δανείου: Στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Αναλυτικές πληροφορίες

 

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ - ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Ασφάλισης Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) – Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης COVID 19 των Επιχειρήσεων του Κατασκευαστικού και Μελετητικού Κλάδου

Το ταμείο έχει στόχο τη στήριξη και διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση των ελλήνων μηχανικών, μελετητών, κατασκευαστών, επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου. Μέσω του Ταμείου παρέχονται εγγυήσεις έως 80% σε δάνεια που χορηγούνται από τις συνεργαζόμενες τράπεζες (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τρ. Πειραιώς, Attica Bank, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας και Συνεταιριστική Ηπείρου), με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δανεισμό των ελλήνων μηχανικών, μελετητών, κατασκευαστών, επιστημόνων ελεύθερων επαγγελματιών, καθώς και μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου.

Είδος δανείου: Κεφάλαιο κίνησης.

Ποσό δανείου: Έως 200.000€.

Δυνητικοί δικαιούχοι: Μηχανικοί, μελετητές, κατασκευαστές, ελεύθεροι επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις του κλάδου.

Φορέας υλοποίησης δημοσίου: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. – ΤΜΕΔΕ (Ταμείο Ασφάλισης Εργοληπτών Δημοσίων Έργων).

Υποβολή αίτησης δανείου: Στις συνεργαζόμενες τράπεζες.

Αναλυτικές πληροφορίες

 

Πρόγραμμα Εγγυοδοσίας Δανείων Επιχειρήσεων Παραγωγής Οπτικοακουστικών Έργων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Φορέας υλοποίησης δημοσίου: Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων της χώρας, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών παιχνιδιών. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί η παροχή εγγύησης σε ποσοστό 80% επί του ύψους του δανείου, για δάνεια είτε επενδυτικού σκοπού είτε επιχειρηματικής ανάπτυξης. 
Οι ειδικότεροι στόχοι του Προγράμματος είναι: (α) η βελτίωση της δυνατότητα πρόσβασης των Μ.Μ.Ε. των επιλέξιμων κλάδων σε πηγές χρηματοδότησης για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, αλλά και αναγκών που προκύπτουν από τον μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό επενδύσεων των Μ.Μ.Ε., (β) η μείωση, κατά το δυνατόν, του κόστους δανεισμού των Μ.Μ.Ε. των επιλέξιμων κλάδων, μέσω μείωσης επιτοκίου και εξασφαλίσεων των Μ.Μ.Ε., (γ) η διευκόλυνση της αποπληρωμής των δανείων με την παροχή ευνοϊκών όρων αποπληρωμής (περίοδος χάριτος και διάρκεια αποπληρωμής των δανείων).
Επιλέξιμες είναι επιχειρήσεις υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οιασδήποτε νομικής μορφής (όπως ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, κ.λπ.), ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρουμένων
βιβλίων του ΚΒΣ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους παρακάτω κωδικούς δραστηριότητας:
·    Δραστηριότητες παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.11).
·    Δραστηριότητες συνοδευτικές της παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων (ΚΑΔ 59.12).
·    Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού παιχνιδιών υπολογιστή (ΚΑΔ 62.01.21).

Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Αναλυτικές πληροφορίες

Κείμενο Υπουργικής Απόφασης

 

Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II) - Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση»

Η Δράση «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδοτικούς μηχανισμούς, καθώς και την ενίσχυση της επενδυτικής δραστηριότητας της χώρας.

Στο πλαίσιο της δράσης πρόκειται να χορηγηθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, δεδομένου ότι το 40% του κεφαλαίου κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το

Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ, της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 366 εκατ. ευρώ, οι οποίοι παρέχονται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ το οποίο χρηματοδοτήθηκε για το σκοπό αυτό από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ). Επιπλέον του κεφαλαίου που θα καταβληθεί από το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ», οι συνεργαζόμενες τράπεζες συνεισφέρουν σε κάθε δάνειο το 60% με σχέση συνεπένδυσης 1,5 (συνεργαζόμενη τράπεζα) : 1 (ΤΕΠΙΧ II).

Επιλέξιμες για υποβολή αιτήματος ένταξης στη δράση είναι οι υπό σύσταση, νεοσύστατες, νέες και υφιστάμενες, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Χαρακτηριστικά Δανείων

Τα προσφερόμενα δάνεια είναι δύο κατηγοριών:

  1. Δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης) ύψους € 10.000 έως € 500.000 με διάρκεια αποπληρωμής έως 60 μήνες και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 6 μήνες.
  2. Δάνεια επενδυτικού σκοπού ύψους  € 25.000 έως € 1.500.000 με διάρκεια αποπληρωμής 5-10 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 2 έτη, Τα δάνεια αφορούν είτε σε ανεξάρτητα, όσο και σε επενδυτικά σχέδια που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣALPHA BANKEFG EUROBANKΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΡΑΜΑΣ

 

Ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)

Δάνεια σε ΜμΕ με χαμηλότερο επιτόκιο λόγω συγχρηματοδότησης από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες στο δελτίο τύπου.

Συνεργαζόμενες Τράπεζες:
ALPHA BANK, ATTICA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EFG EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

COSME Loan Guarantee Facility – COSME Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων

 

Δάνεια σε ΜμΕ με μειωμένες εξασφαλίσεις, λόγω παροχής εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

 

InnovFin SME Guarantee Facility – Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων για καινοτόμες ΜμΕ

Δάνεια σε καινοτόμες ΜμΕ και Μικρού μεγέθους μεσαίας κεφαλαιοποιήσης (Small MidCaps) με μειωμένο επιτόκιο, μειωμένες εξασφαλίσεις λόγω εγγυήσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

 

Δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε ΜμΕ και επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης

Δάνεια με χαμηλότερο επιτόκιο μέσω συνεργαζόμενων ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Οι επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης μπορούν να απευθυνθούν κατευθείαν στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.