Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Επιχειρηματικές συμμετοχές

Τελευταία Ενημέρωση: 06/03/2020

 

Στην περίπτωση αυτή, η χρηματοδότηση μιας ΜμΕ μπορεί να γίνει με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, με μετατρέψιμα ομόλογα ή με συμμετοχικά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Διαθέσιμα Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών

 

Συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.  Παρέχει χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία επιλέχθηκαν μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Το Ταμείο Συμμετοχών επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς:

(α) της έρευνας και της καινοτομίας (technology transfer – innovation window),

(β) της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια (early stage) και

(γ) της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης (growth).

 

  • Λοιπά Ιδιωτικά Επενδυτικά Σχήματα

Πρόκειται για ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα που έχουν συνάψει συμφωνίες με ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς δημόσιους φορείς με σκοπό τη συγχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, κατόπιν ανοιχτών πρόσκλησεων ενδιαφέροντος.

 

DECA INVESTMENTS

Συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Κεφαλαιακής Συμμετοχής για την Ανάπτυξη (COSME Equity Facility for Growth – EFG)

 

SouthBridge

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μέσω της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων και της πρωτοβουλίας παροχής Πόρων επιχειρηματικών Κεφαλαίων (EIB Risk Capital Resources – RCR)