Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Συγχρηματοδοτούμενες Δράσεις

«Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στον τομέα εποπτείας της αγοράς», Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (κωδικός MIS 5007911 & ΠΔΕ 2017ΣΕ1191003)

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αποτελεί δικαιούχο και φορέα υλοποίησης της Πράξης  «Δράσεις αναβάθμισης λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στον τομέα εποπτείας της αγοράς», η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020 (κωδικός MIS 5007911 & ΠΔΕ 2017ΣΕ1191003) με Ειδικό Στόχο 2.4 του ΕΠΑΝΕΚ «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω αναβάθμισης ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα».

Στόχος της πράξης  είναι η  αναμόρφωση του συστήματος εποπτείας και ελέγχου της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η οποία επιβάλλεται τόσο από την ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης (Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1020 περί εποπτείας της αγοράς, που αντικατέστησε το σχετικό κεφάλαιο του Κανονισμού (ΕΕ) 765/2008) όσο και από την εθνική νομοθεσία (ν.4512/ 2018, ν.4072/2012). 

Στην Πράξη περιλαμβάνονται τέσσερις Δράσεις / Υποέργα :

Δράση 1: Μελέτη για την αναμόρφωση και θεσμοθέτηση ενός ενιαίου αποκεντρωμένου συστήματος εποπτείας της αγοράς στον τομέα της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων. 

Με τη μελέτη υλοποιηθηκαν :  Α. Αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης της οργάνωσης και δομής της εποπτείας της αγοράς στον τομέα ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων (τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας).

Β.  Παρουσίαση ευρωπαϊκών καλών πρακτικών αναφορικά με την οργάνωση και δομή εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων (1ο παραδοτέο) και  Μελέτη αναμόρφωσης του συστήματος ελέγχου της αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων και πρόταση ενός ενιαίου αποκεντρωμένου συστήματος εποπτείας της αγοράς (2ο παραδοτέο) 

Δράση 2 : Μελέτη ανάπτυξης μεθοδολογίας ελέγχου βιομηχανικών προϊόντων.

1ο παραδοτέο :  Μεθοδολογία ανάπτυξης στρατηγικού πλαισίου

2ο παραδοτέο  :  Αναλυτική μεθοδολογία  εποπτείας  αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών

3ο παραδοτέο  : Εργαλεία εποπτείας αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και υπηρεσιών

Δράση 3: Δημιουργία ηλεκτρονικού σημείου επαφής δομικών προϊόντων (ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας/ ιστοσελίδας).

Δράση 4: Μελέτη για τις εργαστηριακές υποδομές στον ελλαδικό χώρο σε σχέση με τη δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών δοκιμών στο πλαίσιο εποπτείας αγοράς βιομηχανικών προϊόντων.

1ο παραδοτέο : Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης και ολοκληρωμένη πρόταση πολιτικής εργαστηριακών υποδομών (στα πεδία αρμοδιότητας ΓΓΒ με βάση τις προβλέψεις του Κανονισμού 2019/1020/ΕΕ)

2ο παραδοτέο  :  Ανάπτυξη βάσης δεδομένων των εθνικών εργαστηριακών υποδομών

3ο παραδοτέο  : Εξειδικευμένες προτάσεις με βάση την προτεινόμενη Εργαστηριακή Πολιτική.

Ως απόρροια υλοποίησης των ανωτέρω δράσεων 1, 2 και 3, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί,  μέχρι και σήμερα :

▪ Αναπτύχτηκε ηλεκτρονική πλατφόρμα στο σύνδεσμο “cpr- Εθνικό  σημείο επαφής δομικών προϊόντων” http://grcontactpointcpr.ggb.gr/  της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

▪  Εκδόθηκαν και δημοσιεύτηκαν από τις οικείες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας :

  • Νόμος 4801/ 2021 (ΦΕΚ Α΄83) : Κεφάλαιο Ε «Καθορισμός, Κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά τους ελέγχους στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
  • ΥΑ 118632/ 2020 (5111/ Β΄/19.11.2020) : Υπουργική απόφαση «Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς».
  • ΥΑ 126538/ 2020 ( 5457/ Β/ 10.12.2020) : Υπουργική απόφαση «Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».
  • Απόφαση 44785/ 15.04.2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2Ζ46ΜΤΛΡ- Α5Ζ) : Μοντέλο ενεργειών συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχή Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή /και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.
  • Απόφαση 51709/ 07.05.2021 : Καθορισμός περιεχομένου φύλλων ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας»