Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Υποέργο 4: Ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων για τη συνεισφορά των ΜμΕ στην ελληνική οικονομία

 

Τελευταία Ενημέρωση: 10/5/2024

 

Το Υποέργο 4 αφορά στην παροχή εξειδικευμένων επιστημονικών-ερευνητικών υπηρεσιών και ανάγεται στην παραγωγή πρωτότυπων ερευνητικών εργασιών, που αφορούν στη συμβολή των ΜμΕ και της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία στο πλαίσιο της της Πράξης «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ-Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης», ενταγμένης στο ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020.

 

Συνοπτικά, το αντικείμενο του Υποέργου 4 έχει την ακόλουθη μορφή:

 

  1. Ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων για τη πρόβλεψη της συνεισφοράς όλων των κατηγοριών μεγέθους επιχειρήσεων στην οικονομία, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή των ΜμΕ.

H έρευνα περιλαμβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση για το ρόλο των ΜμΕ στη διαμόρφωση μακροοικονομικών μεγεθών, όπως το ΑΕΠ, η απασχόληση ή οι επενδύσεις, με σκοπό την οριοθέτηση κρίσιμων ζητημάτων που αφορούν στις επιδράσεις του μεγέθους των επιχειρήσεων στην οικονομία. Για την υποβολή της έρευνας ελήφθησαν υπόψη δημογραφικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους και κατά κλάδο (βιομηχανία, κατασκευές, εμπόριο, υπηρεσίες). Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η διαμόρφωση οικονομετρικού υποδείγματος και η επιλογή κατάλληλων μεταβλητών για τη διερεύνηση της συμπεριφοράς των επιχειρήσεων κατά τάξη μεγέθους σε μακροοικονομικές, δημοσιονομικές, ή άλλες εξωγενείς διαταραχές, καθώς και η διαμόρφωση προτάσεων πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, εξετάστηκαν εναλλακτικά υποδείγματα για τη συνεισφορά και τη συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη.  

 

      2. Ανάπτυξη οικονομετρικών υποδειγμάτων για τη πρόβλεψη της συνεισφοράς του τομέα της μεταποίησης.

H έρευνα περιλαμβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση για το ρόλο της μεταποίησης στην διαμόρφωση των μακροοικονομικών μεγεθών, το χαρακτήρα των πολλαπλασιαστών επενδύσεων και απασχόλησης, καθώς και το μέγεθος των πολλαπλασιαστών επενδύσεων και απασχόλησης. Στην περίπτωση της ελληνικής οικονομίας η θεωρητική και εμπειρική βιβλιογραφία επικεντρώνεται, αφενός στη σχέση μεταξύ του ρυθμού μεταβολής της παραγωγικότητας και του ρυθμού μεταβολής του προϊόντος κι αφετέρου, στη σχέση μεταξύ των ελαστικοτήτων για εξαγωγές και εισαγωγές και  του ρυθμού μεταβολής του προϊόντος. Για τους σκοπούς της έρευνας διαμορφώθηκε οικονομετρικό υπόδειγμα που εξετάζει τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων του τομέα της μεταποίησης σε μακροοικονομικές και δημοσιονομικές εξωτερικές διαταραχές, το οποίο βασίζεται σε ένα σύστημα ταυτόχρονων συμπεριφορικών εξισώσεων. Επιπρόσθετα, εξετάστηκαν εναλλακτικά υποδείγματα για τη συνεισφορά του τομέα της μεταποίησης με έμφαση στην πλευρά της ζήτησης ή στον εξωτερικό τομέα και υποβλήθηκαν προτάσεις πολιτικής σχετικά με την επίτευξη των στόχων της ΕΕ-27 για το έτος 2030.

 

      3. Ανάπτυξη υποδειγμάτων για τη διερεύνηση της αλληλεξάρτησης του τομέα της μεταποίησης με τους υπόλοιπους τομείς.

H έρευνα περιλαμβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση παραδοσιακών, εναλλακτικών και σύγχρονων μεθόδων εκτίμησης των διακλαδικών διασυνδέσεων. Στο πλαίσιο της έρευνας διερευνώνται εμπειρικά οι διακλαδικές διασυνδέσεις μεταξύ των επιμέρους κλάδων της ελληνικής οικονομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στις «προς τα μπρος» και «προς τα πίσω» διασυνδέσεις των κλάδων του τομέα της μεταποίησης με τους υπόλοιπους κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Στόχος της έρευνας δεν είναι η εξέταση της συμβολής της μεταποίησης στα συναθροιστικά μακροοικονομικά μεγέθη, αλλά στις διακλαδικές σχέσεις της ελληνικής οικονομίας. Δεδομένου ότι σε ένα οικονομικό σύστημα τα παραγόμενα αγαθά και υπηρεσίες χρησιμοποιούνται, όχι μόνο ως τελικά προϊόντα, αλλά και ως ενδιάμεσες εισροές για την παραγωγή άλλων αγαθών και υπηρεσιών, η σημασία ενός κλάδου για το οικονομικό σύστημα δεν έγκειται αποκλειστικά στην τελική συμβολή του στην παραγωγή και την απασχόληση, αλλά και στις διακλαδικές διασυνδέσεις που διέπουν τον υπό εξέταση κλάδο. Η εξέταση των διακλαδικών διασυνδέσεων ενός κλάδου επιδιώκει να συμβάλει στην εκτίμηση, αφενός της σχετικής συμβολής του κλάδου στην παραγωγική διαδικασία των υπόλοιπων κλάδων, κι αφετέρου της σχετικής σημασίας των υπόλοιπων κλάδων στην παραγωγική διαδικασία του υπό εξέταση κάθε φορά κλάδου.

--------------------------

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ

Παρουσίαση Υποέργου 4 / Οικονομετρικά υποδείγματα για προψλέψεις σχετικά με τις ΜμΕ: https://www.youtube.com/watch?v=dkmjfUUnWmo

Περιγραφή των ΜμΕ και συμβολή τους σε μακροοικονομικά μεγέθη: https://www.youtube.com/watch?v=11CX3ocA_AM&t=3s

Ανάλυση και συνεισφορά του τομέα μεταποίησης στην οικονομία: https://www.youtube.com/watch?v=9RoA4ax5Wj4&t=5s

Διακλαδικές διασυνδέσεις του τομέα μεταποίησης: https://www.youtube.com/watch?v=_0_9RMTpnJc&t=3s

 

Μπορείτε να κατεβάσετε τα Παραδοτέα από τους παρακάτω συνδέσμους.