Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στη Δράση “Erasmus for Young Entrepreneurs” (SMP-COSME-2021-EYE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Δράση: Erasmus for Young Entrepreneurs (SMP-COSME-2021-EYE) – Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο πρόσκλησης :

Το Erasmus for Young Entrepreneurs είναι ένα πρόγραμμα διασυνοριακής ανταλλαγής το οποίο προσφέρει σε νέους ή φιλόδοξους επιχειρηματίες την ευκαιρία να αποκομίσουν γνώσεις από έμπειρους επιχειρηματίες, οι οποίοι διευθύνουν μικρές επιχειρήσεις σε κάποια από τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες. Το πρόγραμμα βοηθά φιλόδοξους νέους επιχειρηματίες προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες για να ξεκινήσουν ή/και να διευθύνουν με επιτυχία μία μικρή επιχείρηση στην Ευρώπη. Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε θέλει να γίνει επιχειρηματίας και έχει ετοιμάσει ένα βιώσιμο επιχειρηματικό σχέδιο καθώς και όσοι έχουν κάνει έναρξη επιχείρησης εντός της τελευταίας τριετίας. Η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να υπάγεται σε οποιονδήποτε κλάδο, ενώ δεν υπάρχει όριο ηλικίας για τη συμμετοχή.

Προϋποθέσεις συμμετοχής:

Επιλέξιμοι φορείς για υποβολή πρότασης στη δράση μπορούν να είναι: (α) δημόσιοι φορείς με αρμοδιότητα στους τομείς των οικονομικών σχέσεων, των επιχειρήσεων, της υποστήριξης επιχειρήσεων ή συναφών θεμάτων, (β) εμπορικά, βιοτεχνικά, βιομηχανικά επιμελητήρια ή παρόμοιοι φορείς, (γ) οργανισμοί υποστήριξης επιχειρήσεων και start-up επιχειρήσεων, θερμοκοιτίδες, τεχνολογικά πάρκα κλπ, (δ) επιχειρηματικές ενώσεις και δίκτυα υποστήριξης επιχειρήσεων, (ε) δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων, (στ) ινστιτούτα ανώτατης εκπαίδευσης, όπως πανεπιστήμια ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Οι προτάσεις υποβάλλονται από consortium που αποτελούνται από 6 έως 10 μέλη που προέρχονται από 4 επιλέξιμες για τη δράση χώρες, ενώ σε κάθε consortium μπορούν να συμμετέχουν έως 2 φορείς άνα επιλέξιμη χώρα. Οι φορείς, συμπεριλαμβανομένου του συντονιστή, θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον 5 έτη εμπειρίας στην υλοποίηση του προγράμματος Erasmus for Young Entrepreneurs.

Προϋπολογισμός δράσης:

40 εκατ. Ευρώ για την περίοδο 2022-2024.

Έναρξη υποβολή προτάσεων: 16.3.2022.

Προθεσμία υποβολή προτάσεων: 8.6.2022.

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/smp-cosme-2021-eye-01

https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=el.