Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Επιδότηση τόκων δανείου

Τελευταία Ενημέρωση: 16/04/2020

Follow link for English text

 

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων ΜμΕ πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του Κορονοϊού

Η δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των  750 εκ. ευρώ. Αφορά τις ΜμΕ και έχει μορφή άμεσης επιχορήγησης για την κάλυψη των συμβατικών τόκων καθώς και της αναλογούσας εισφοράς του ν. 128/75 των δανείων των επιλέξιμων επιχειρήσεων, έως και 800.000 ευρώ ανά εταιρεία.

Η κάλυψη αφορά υφιστάμενα δάνεια τακτής λήξης, ομολογιακά δάνεια και συμβάσεις πίστωσης (ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών), περιλαμβανομένων: (α) τιτλοποιημένων δανείων και πιστώσεων (άρθρο 10 του ν. 3156/2003), (β) δανείων και πιστώσεων που έχουν μεταβιβαστεί λόγω πώλησης (άρθρα 1 - 3 του ν. 4354/2015). Αφορά  φερέγγυες ελληνικές ΜμΕ που δραστηριοποιούνται στους τομείς έχουν πληγεί οικονομικά από την έξαρση του κορονοϊού με στόχο να συμβάλει στη στήριξη της απαιτούμενης ρευστότητας.

Η υποβολή αιτήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis.    

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή από 15-04-2020 και ώρα 12.00 και έως την 30-6-2020 και ώρα 17:00.

Αρμόδια υπηρεσία δικαιούχος που χορηγεί την Ενίσχυση είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ - ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα μεριμνήσει για την μεταβίβαση των απαιτούμενων πόρων στα οικεία Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα.

Πληροφορίες: Τηλ: 1520, (ώρες γραφείου 09:00-17:00), e-mail: epiteliki@gge.gr , www.mindev.gov.gr.

Υπουργική Απόφαση: