Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης

Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Με την υπ’ αρ. 44785/15.04.2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2Ζ46ΜΤΛΡ-Α5Ζ) Απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος καθορίζεται το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος-Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού, για το πεδίο εποπτείας της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 149 του ν.4512/2018.

Το ΜΕΣ περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τις οδηγίες για την καθοδήγηση των ενεργειών και των αποφάσεων των αρμόδιων Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης, που λαμβάνονται σε συνέχεια του ελέγχου, στις περιπτώσεις παράβασης της ενωσιακής καθώς και της εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας του άρθρου 65 του ν. 4712/2020 (παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙΙΙ), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.

Το ΜΕΣ:

 • προωθεί την ομοιομορφία στον τρόπο που επιβάλλονται τα μέτρα συμμόρφωσης, μέσα από τη δημιουργία ενός λογικά δομημένου δέντρου αποφάσεων, που καθοδηγεί τον τρόπο λήψης απόφασης αναφορικά με τα μέτρα και τις ενέργειες συμμόρφωσης
 • προάγει την αναλογικότητα
 • δημιουργεί μια αιτιολογημένη διαδικασία, ορίζοντας την προσέγγιση που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές και η αρμόδια Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με τα μέτρα και τις ενέργειες συμμόρφωσης
 • δημιουργεί ένα σαφές πλαίσιο λήψης αποφάσεων
 • βοηθά τους ελεγκτές και την αρμόδια Αρχή Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης να αξιολογούν τις αποφάσεις τους σε περίπλοκες υποθέσεις
 • λειτουργεί καθοδηγητικά για τους λιγότερο έμπειρους ή εκπαιδευόμενους ελεγκτές, κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων μέτρων συμμόρφωσης
 • επιτρέπει την αξιολόγηση των ενεργειών συμμόρφωσης.

Στους σκοπούς του ΜΕΣ συγκαταλέγονται:

 • η ενίσχυση της τήρησης των νομικών απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας
 • η επίτευξη αποτελεσμάτων που συνάδουν με το περιεχόμενο της κείμενης νομοθεσίας
 • η αποτροπή συμπεριφορών μη συμμόρφωσης
 • η εφαρμογή με αποτελεσματικό και αναλογικό τρόπο των κατάλληλων ενεργειών και μέτρων συμμόρφωσης
 • η βελτίωση της συνέπειας και η προώθηση του αισθήματος δικαίου στη διαδικασία συμμόρφωσης.

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή pdf το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης.