Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Επιχειρηματικές συμμετοχές

 

(ιστοσελίδα υπό ανανέωση)

Τελευταία Ενημέρωση: 21/06/2024

 

Στην περίπτωση αυτή, η χρηματοδότηση μιας ΜμΕ μπορεί να γίνει με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της επιχείρησης, με μετατρέψιμα ομόλογα ή με συμμετοχικά δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Διαθέσιμα Ταμεία Επιχειρηματικών Συμμετοχών

 

  • Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών ΙΙ (ΤΑΕΣΥΜ ΙΙ – EQUIFUND II)

Η Δράση σύμφωνα με την σχετική εξειδίκευση αφορά στη Σύσταση Ταμείου Χαρτοφυλακίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equity Fund of Funds) με την επωνυμία «ΤΑΕΣΥΜ ΙΙ / EQUIFUND II» και σκοπό την υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας, τη βελτίωση των ικανοτήτων έρευνας & καινοτομίας, καθώς & την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών των επιχειρήσεων με έμφαση στην προώθηση της ίδρυσης & ανάπτυξης καινοτόμων & νεοφυών δυναμικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα, αφορά στη σύσταση του 1ου θεματικού χρηματοδοτικού εργαλείου (Ταμείου) επιχειρηματικών συμμετοχών με διαχειριστή (δικαιούχο) το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για τη χορήγηση επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital & private equity) σε ταχέως αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις σε δυναμικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, όπως έχουν αναδειχθεί από τις εθνικές & ευρωπαϊκές πολιτικές και προτεραιότητες στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου 2021-2027 (Multiannual Financial Framework 2021-2027). ​Ο όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (EIB) θα διαθέσει 200 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ για μικρές και νεοφυείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα στους τομείς των βιοεπιστημών, της υγείας και της βιωσιμότητας. Συγκεκριμένα:

(α) Life Sciences and Healthcare (Ταμείο για επιστήμες της ζωής και της υγείας) με ενδεικτικό προϋπολογισμό 150 εκ. € (Δημόσιας Δαπάνης) για την ενίσχυση της αξιοποίησης του υπάρχοντος ερευνητικού και επιχειρηματικού τοπικού οικοσυστήματος καθώς και προσέλκυση ξένων επιχειρήσεων και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα. Ο τομέας αποτελεί προτεραιότητα για την ΕΣΕΕ (RIS3).

(β) Sustainability and Social Impact (Ταμείο για βιώσιμη ανάπτυξη και κοινωνική καινοτομία/επιχειρηματικότητα) με ενδεικτικό προϋπολογισμό 50 εκ. € (Δημόσιας Δαπάνης) για την ενίσχυση εταιρειών που εστιάζουν στις κοινωνικές προκλήσεις, δεδομένου ότι η εταιρική κοινωνική ευθύνη αναδεικνύεται πλέον ως προτεραιότητα σε παγκόσμια κλίμακα.

 

Συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.  Παρέχει χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στα κεφάλαια των επιχειρήσεων. Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία επιλέχθηκαν μετά από διαγωνιστική διαδικασία. Το Ταμείο Συμμετοχών επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς:

(α) της έρευνας και της καινοτομίας (technology transfer – innovation window),

(β) της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε αρχικά στάδια (early stage) και

(γ) της γενικής επιχειρηματικότητας για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης (growth).

 

  • Λοιπά Ιδιωτικά Επενδυτικά Σχήματα

Πρόκειται για ιδιωτικά επενδυτικά σχήματα που έχουν συνάψει συμφωνίες με ευρωπαϊκούς ή/και εθνικούς δημόσιους φορείς με σκοπό τη συγχρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, κατόπιν ανοιχτών πρόσκλησεων ενδιαφέροντος.

 

DECA INVESTMENTS

Συγχρηματοδοτείται από το Μηχανισμό Κεφαλαιακής Συμμετοχής για την Ανάπτυξη (COSME Equity Facility for Growth – EFG)

 

SouthBridge

Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων μέσω της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων και της πρωτοβουλίας παροχής Πόρων επιχειρηματικών Κεφαλαίων (EIB Risk Capital Resources – RCR)