Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Πηγές Χρηματοδότησης

Τελευταία ενημέρωση: Παρασκευή 15/3/2019

Ενδιάμεσο Ταμείο Επιχειρηματικότητας Ι (ενδιάμεσο ΤΕΠΙΧ Ι) «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Το ταμείο συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2017 με απόφαση της Επενδυτικής Επιτροπής του ΤΕΠΙΧ Ι και η χρηματοδότηση του Ταμείου καθορίστηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 14/37/40/29-12-2017 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: 715Ι465ΧΙ8-ΡΙΛ). Στο πλαίσιο του ενδιάμεσου ΤΕΠΙΧ Ι, ενεργοποιήθηκε η Δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ Ι) με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων μέσω της παροχής δανείων με εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους, αφού το μισό κεφάλαιο κάθε δανείου είναι άτοκο, καθώς χρηματοδοτείται από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας υπό τη διαχείριση του ΕΤΕΑΝ. Οι πόροι της Δράσης ανέρχονται σε 192 εκατ. ευρώ, οι οποίοι προέρχονται από τις έως σήμερα επιστροφές κεφαλαίου δανείων του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Ι, ενώ θα μοχλευτούν με ισόποσους πόρους από τις συνεργαζόμενες Τράπεζες. Επιλέξιμες για να συμμετέχουν  στη συγκεκριμένη δράση  είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων, που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

 

Ταμείο Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας (ΤΑΔΥΜ)

Το ταμείο συστάθηκε με την από 12-7-2017 συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Σκοπός της σύστασης του ΤΑΔΥΜ είναι η βελτίωση της πρόσβασης των επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, η ενθάρρυνση των επενδύσεων και η εν γένει ανάπτυξη της οικονομίας της Δυτ. Μακεδονίας. Τα ΤΑΔΥΜ δύναται να δημιουργεί και να επενδύει σε περισσότερα από ένα Χρηματοδοτικά Μέσα, όπως ενδεικτικά: Ταμεία Επειχηρηματικών Συμμετοχών, Ταμεία Εγγυήσεων, Ταμεία Δανειοδοτήσεων, Μικροπιστώσεων, Εγγυητικών Επιστολών και οτιδήποτε αντίστοιχο απαιτηθεί για την επίτευξη των στόχων του. Η χρηματοδότηση του Ταμείου καθορίστηκε με τις υπ’ αριθ. πρωτ. 40079/12-4-2018 (ΑΔΑ: 6Υ05465ΧΙ8-ΗΞ5) και 53331/17-5-2018 (ΑΔΑ: ΨΜΔ5465ΧΙ8-97Η) Υπουργικές Αποφάσεις. H συμμετοχή του Ελληνικού Δημοσίου μέσω της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 5 εκατ. ευρώ, ενώ επιπλέον ποσό 5 εκ. ευρώ θα διατεθεί μέσω πόρων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας.

 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατά τη διάρκεια περιόδου 2014-2020 πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την αιγίδα της ΕΤΕΑΝ Α.Ε., η οποία έχει συνενωθεί πλέον με την ΤΑΝΕΟ Α.Ε. (θυγατρική της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.), τα ακόλουθα ταμεία:

  • Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ): Το ταμείο αποτελεί συνέχεια του ΤΕΠΙΧ Ι και συστάθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7314/1819/29-11-2016 (ΦΕΚ Β’/3904) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθμ. πρωτ. 6775/1974 Α1/15-12-2017(ΦΕΚ Β'/4448) Υπουργική Απόφαση. Προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί με ευρωπαϊκούς και εθνικούς δημόσιους πόρους ύψους 528,3 εκ. ευρώ, λειτουργώντας ως αυτόνομη μονάδα εντός της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Στόχοι του Ταμείου είναι η ενίσχυση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ίδρυση νέων, καινοτόμων, εξωστρεφών και δυναμικών επιχειρήσεων, για την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχειρήσεων μέσω του τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού τους, την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και την εισαγωγή καινοτομιών στην οργάνωση και λειτουργία τους, καθώς και για την ενδυνάμωση επιχειρήσεων ή άλλων οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας. Το Ταμείο δύναται να επενδύσει σε περισσότερα από ένα χρηματοδοτικά μέσα, στο πλαίσιο των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις και μικροπιστώσεις για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Δύναται επίσης να συμμετέχει σε επενδυτικές πλατφόρμες κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 4, του κανονισμού ΕΕ 2015/1017 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών της χώρας για τη επίτευξη της βέλτιστης δυνατής μόχλευσης των διαθέσιμων πόρων.

 

  • Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ: Το ταμείο συστάθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7313/1818/29-11-2016 (ΦΕΚ Β’/3905) Υπουργική Απόφαση. Αποτελεί συνέχεια του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον» και στοχεύει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και αναβάθμισης κατοικιών, στη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην έξυπνη διαχείριση της ενέργειας προς όφελος του περιβάλλοντος. Το Ταμείο δύναται να επενδύει σε περισσότερα από ένα χρηματοδοτικά μέσα, μέσω των οποίων θα παρέχονται στους τελικούς αποδέκτες δάνεια, εγγυήσεις, επιδοτήσεις επιτοκίου ή και άλλα συστήματα κινήτρων για την επίτευξη των στόχων του Ταμείου. Η ενίσχυση θα αφορά, είτε σε επιχορήγηση των ωφελούμενων, είτε σε επιχορήγηση σε συνδυασμό με άτοκο ή χαμηλότοκο δάνειο. Για το Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ θα διατεθούν 68 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την καταβολή δανείων από τις συνεργαζόμενες με το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) τράπεζες προς τους ενδιαφερόμενους.

 

Το ταμείο συστάθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 7428/1829/2-12-2016 ΦΕΚ Β’/3925) Υπουργική Απόφαση. Η επενδυτική πλατφόρμα του Ταμείου Συμμετοχών, τη διαχείριση του οποίου θα αναλάβει το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Ταμείο EIF, θα χρηματοδοτηθεί με κεφάλαια 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ/ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία»), 60 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και 60 εκατ. ευρώ από το ESIF, ενώ θα μπορεί να αντλεί επιπλέον κεφάλαια από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Το Ταμείο πρόκειται να παρέχει χρηματοδότηση μέσω συμμετοχών στo κεφάλαιο των επιχειρήσεων. Στόχος είναι με τη χρήση δημόσιων πόρων ύψους 200 εκ. € να καταστεί δυνατή η άντληση συνολικών κεφαλαίων ύψους 1 δις ευρώ για την κεφαλαιακή ενίσχυση καινοτόμων ελληνικών επιχειρήσεων με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.

Το Ταμείο Συμμετοχών θα επενδύει σε τρεις βασικούς τομείς:

(α) έρευνα και καινοτομία (technology transfer – innovation window)

(β) γενική επιχειρηματικότητα για επιχειρήσεις σε αρχικό στάδιο (early stage)

(γ) γενική επιχειρηματικότητα για επιχειρήσεις σε στάδιο ανάπτυξης (growth).

Η χρηματοδότηση θα πραγματοποιείται μέσω ενδιάμεσων ταμείων συμμετοχών, τα οποία θα προκύπτουν από διαγωνιστική διαδικασία. Η πρόσκληση είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων.

 

Πρόγραμμα COSME 2014-2020 της Ε.Ε.

To Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (Competitiveness SMEs – COSME 2014-2020) εντάσσεται στο πλαίσιο των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Υλοποιείται με βάση τα καθοριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1287/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2013 (έχει δημοσιευθεί στο φύλλο L 347/20.12.2013 της Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) κι έχει συνολικό προϋπολογισμό € 2,3 δις.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος COSME 2014-2020 προβλέπεται η λειτουργία μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund – EIF) των ακόλουθων δύο διακριτών μηχανισμών για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση:

  • Μηχανισμός Εγγύησης Δανείων (Loan Guarantee FacilityLGF)  για τη χορήγηση εγγυήσεων και αντεγγυήσεων από το EIF προς τα συμβαλλόμενα με αυτό χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με σκοπό την παροχή δανείων έως το ποσό των 150.000 € για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων αναγκών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τα δάνεια απευθύνονται σε όλες τις κατηγορίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων εκτός αυτών που έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά (RDI driven), ώστε να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με το μηχανισμό SMEs & Small Midcaps Guarantee Facility for R&I του Προγράμματος HORIZON 2020 για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία της Ε.Ε.
  • Μηχανισμός Κεφαλαιακής Συμμετοχής για την Ανάπτυξη (Equity Facility for GrowthEFG) για την παροχή κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου σε επενδυτικά σχήματα υψηλού ρίσκου (risk capital funds) που επενδύουν σε όλες τις κατηγορίες μικρομεσαίων επιχειρήσεων που βρίσκονται στα στάδια επέκτασης (expansion) και ανάπτυξης (growth), εκτός αυτών που έχουν καινοτόμα χαρακτηριστικά (RDI driven), ώστε να εξασφαλίζεται η συμπληρωματικότητα με το Μηχανισμό Equity Facility for R&I του Προγράμματος HORIZON 2020 της Ε.Ε. για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία.

 

Πρόγραμμα HORIZON 2020 της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα Horizon 2020 αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία για την περίοδο 2014-2020, με προϋπολογισμό περίπου 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική "Ευρώπη 2020" που αναδεικνύει την έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς μοχλούς για την έξυπνη, βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, στοχεύοντας παράλληλα στην αποτελεσματική αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. Οι τρεις κύριοι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι οι εξής: 

  • Επιστημονική Αριστεία (Εxcellent Science): Επιστημονική έρευνα παγκόσμιου επιπέδου με στόχο την προσέλκυση στην ΕΕ των καλύτερων επιστημόνων. 
  • Βιομηχανική Υπεροχή (Ιndustrial Leadership): Στρατηγική επένδυση σε τεχνολογίες-κλειδιά, όπως νανοτεχνολογία-μικροηλεκτρονική, συμμετοχή ιδιωτικού τομέα, δημιουργία καινοτόμων επιχειρήσεων.
  • Κοινωνικές Προκλήσεις (Societal Challenges): Αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η γήρανση πληθυσμού, εξάντληση ενεργειακών πόρων, αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 έχει δημιουργηθεί το εργαλείο SME Instrument με ειδικό προϋπολογισμό ύψους 2,8 δις €, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων ΜμΕ καλύπτοντας με χρηματοδοτικά εργαλεία δαπάνες που καλύπτουν το σχεδιασμό του έργου, τη διοχέτευση του τελικού προϊόντος στην αγορά καθώς και με τη συμβουλευτική υποστήριξή τους σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του επενδυτικού έργου.

Ενέργειες απόκτησης χρηματοδότησης

 

Πρόγραμμα EaSI (Employment and Social Innovation) της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία EaSI στοχεύει στην προώθηση της ποιοτικής και βιώσιμης απασχόλησης, με την εγγύηση επαρκούς κοινωνικής ασφάλειας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Το πρόγραμμα συνενώνει τρία προγράμματα της ΕΕ τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο χωριστής διαχείρισης κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013: ProgressEures και Μηχανισμός Μικροχρηματοδοτήσεων Progress, τα οποία αποτελούν τους τρεις άξονες του EaSI. Ο τρίτος άξονας αφορά αποκλειστικά την πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα και αποτελεί το 21% του συνολικού προϋπολογισμού του EaSI.

 

Πρόγραμμα Creative Europe 2014-2020 της Ε.Ε.

Στο πλαίσιο της περιορισμένης πρόσβασης στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων των τομέων του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας, το πρόγραμμα Creative Europe (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προέβλεψε 121 εκατομμύρια ευρώ σε έναν χρηματοδοτικό μηχανισμό ο οποίος ενεργεί ως ασφάλιση ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Το πρόγραμμα αναμένεται να δημιουργήσει δάνεια και άλλα χρηματοπιστωτικά προϊόντα ύψους 600 εκατ. ευρώ προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Creative Europe (2014-2020) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημιουργήθηκε το χρηματοδοτικό εργαλείο Μηχανισμός Εγγυήσεων για Πολιτιστικούς και Δημιουργικούς κλάδους – Cultural and Creative Sectors Guarantee Facility (CCS GF), το οποίο απευθύνεται σε ιδιωτικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς που δραστηριοποιούνται σε πολιτιστικούς και δημιουργικούς κλάδους όπως βιβλιοθήκες, μουσεία, εκδόσεις (εφημερίδες, περιοδικά κλπ), καλλιτεχνική δημιουργία, σχεδιασμός μόδας (fashion design), βιομηχανικός σχεδιασμός (industry design), αρχιτεκτονική-σχεδιασμός σύγχρονων κτιρίων, performing arts, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές δραστηριότητες, ανάπτυξη video games, παραγωγή μουσικής, τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων κλπ.