Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Γενική Ασφάλεια Προϊόντων

A. ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 (ΦΕΚ 1885/Β/20-12-2004)

ΚΥΑ Ζ3-2810_2004 (ΦΕΚ 1885_Β_20-12-2004) - Για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, που αποτελεί ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας 2001_95_ΕΚ

KYA Ζ3-1531_17-04-2012

Καθορισμός προϋποθέσεων για τη χρήση περιβαλλοντικών ισχυρισμών σε πλαστικά αντικείμενα και συσκευασίες (ΦΕΚ 1306_Β_18.4.2012)

ΚΥΑ Ζ3-5430/09 (ΦΕΚ 746/Β/22-04-2009)

ΚΥΑ Ζ3-5430_09 (ΦΕΚ 746_Β_22-04-2009) - Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας - Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - Επιτροπή Επίπλου

Κ.Υ.Α. Ζ3-818/2009 (ΦΕΚ 1395/Β/14.07.2009)

ΚΥΑ Ζ3-818_2009 (ΦΕΚ 1395_Β_14.07.2009) - Κατάλογος ΕΛΟΤ - ΕΝ προτύπων - Απαιτήσεις και επισημάνσης για τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας και τον παιδικό εξοπλισμό

ΚΥΑ Ζ3-4106/2006 (ΦΕΚ 1484/Β/06.10.2006)

ΚΥΑ Ζ3-4106_2006 (ΦΕΚ 1484_Β_06.10.2006) - Σχετικά με απόφαση απαγόρευσης εισαγωγής και διάθεσης στην αγορά αναπτήρων μη ασφαλών για τα παιδιά και αναπτήρων φαντεζί

ΥΑ Ζ3-840/2004 (ΦΕΚ 834/Β/07.06.2004)

ΥΑ Ζ3-840_2004 (ΦΕΚ 834_Β_07.06.2004) - Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά των προϊόντων, αναπτήρες με τη μορφή τροφίμου, τσιγάρου, παιχνιδιού απόσυρση και επιβολή κυρώσεων

ΚΥΑ Ζ3-922/2008 (ΦΕΚ 651/Β/14.04.2008)

ΚΥΑ Ζ3-922_2008 (ΦΕΚ 651_Β_14.04.2008) - Τροποποίηση απόφασης απαγόρευσης εισαγωγής και διάθεσης στην αγορά αναπτήρων μη ασφαλών για τα παιδιά και αναπτήρων φαντεζί

ΚΥΑ Φ-3193/8-8-1989

ΚΥΑ Φ-3193_8-8-1989 για προϊόντα που δεν εμφανίζονται υπό την πραγματική τους μορφή θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία ή ασφάλεια των καταναλωτών (οδηγία 87_357_ΕΟΚ, ΦΕΚ 609_Β_21-8-1989)

ΚΥΑ Ζ3-654/2006 (ΦΕΚ 1389/Β/14.09.2006)

ΚΥΑ Ζ3-654_2006 (ΦΕΚ 1389_Β_14.09.2006) - Σχετικά με απαγόρευση διάθεσης στην ελληνική αγορά κρανών και προστατευτικών όρασης για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και τρίτροχων οχημάτων που δεν είναι σύμφωνα με τον κανονισμό R22 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Ο.Η.Ε. όπως ισχύει

KYA Z3-7835/2011 (ΦΕΚ 2650/Β/9.11.2011)

 ΚΥΑ Ζ3-7835_11 (ΦΕΚ 2650_Β_9.11.2011) - «Τροποποίηση της υπ αριθμ. Ζ3-5430/2009 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανώτατο όριο φορμαλδεΰδης για τα έπιπλα, διακοσμητικά αντικείμενα και πρώτες ύλες αυτών σύνθετης συγκολλημένης ξυλείας - Μετανάστευση ορισμένων στοιχείων από παιδικά έπιπλα - Επιτροπή επίπλου»

Υ.Α. Φ1-806/1998 (ΦΕΚ 921/Β’/27-08-1998)

ΥΑ Φ1-806_1998 (ΦΕΚ 921_Β_27-08-1998) - Απαγόρευση διάθεσης στην αγορά προϊόντων laser

ΚΥΑ 90364/2002 (ΦΕΚ 110/Β/31.01.2002)

ΚΥΑ 90364_2002 (ΦΕΚ 110_Β_31.01.2002) - Πρόγραμμα ενημέρωσης και παροχής πληροφοριών προς τους καταναλωτές σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 των προς εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων

B. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οδηγία 2001/95/ΕΚ για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων

Οδηγία 2001_95_ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2001 για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων.

Κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX)

Απόφαση της Επιτροπής της 16ης Δεκεμβρίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών για τη διαχείριση του κοινοτικού συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (RAPEX) που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 12 και της διαδικασίας κοινοποίησης που θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 11 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ (οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων).

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1007_2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Σεπτεμβρίου 2011, για τις ονομασίες των υφανσίμων ινών και τη συναφή επισήμανση και τη σήμανση της σύνθεσης των ινών των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 73/44/EOK του Συμβουλίου και των οδηγιών 96/73/ΕΚ και 2008/121/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενων κανονισμών.

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 764_2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ

Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) της 26ης Μαρτίου 2009, για παράταση της ισχύος της απόφασης 2006_502_ΕΚ, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά

Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) της 23ης Απριλίου 2008, σχετικά με ειδικές απαιτήσεις για την ασφάλεια των παιδιών που πρέπει να ικανοποιούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα για αναπτήρες σύμφωνα με την οδηγία 2001/95/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) της 11ης Μαΐου 2006, που απαιτεί από τα κράτη μέλη, αφενός, να λάβουν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι θα διατίθενται στην αγορά μόνο αναπτήρες ασφαλείς για τα παιδιά και, αφετέρου, να απαγορεύσουν τη διάθεση φαντεζί αναπτήρων στην αγορά.