Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Αδειοδότηση Οικονομικών Δραστηριοτήτων

Η Γνωστοποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο https://www.notifybusiness.gov.gr

Τηλέφωνο επικοινωνίας:  κα Σκούρα Αικατερίνη 210 3893809.

 

Στο πλαίσιο της συνεκτικής αντιμετώπισης και απλούστευσης των θεμάτων αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει εκδοθεί ο Ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), ο οποίος έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τον Ν. 4512/2018 (Α' 5) και τον Ν. 4549/2018 (Α' 105).

Ο Ν. 4442/2016 στο γενικό του μέρος θέτει τις βασικές αρχές αδειοδότησης, ενώ στο ειδικό του μέρος περιέχει τους επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων, που ρυθμίζονται βάσει των αρχών αυτών. Το ειδικό μέρος εμπλουτίζεται σταδιακά με την προσθήκη νέων τομέων. Μέχρι σήμερα το ειδικό μέρος του ν.4442/2016, όπως αυτό διαμορφώνεται με τις προσθήκες-τροποποιήσεις του ν.4512/2018 και του 4549/2018, περιέχει τα εξής κεφάλαια:

 • Κεφ. ΣΤ (άρθρα 17-26): «Απλούστευση λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων » (τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρα 71-76)
 • Κεφ. Ζ (άρθρα 27-38): «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων»
 • Κεφ. Η (άρθρα 39-48): «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων»
 • Κεφ. Θ (άρθρα 48Α-48Ε): «Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» (προστέθηκε με τον ν. 4512/2018, άρθρο 158 και τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρο 77)
 • Κεφ. Ι (άρθρα 48ΣΤ-48ΙΒ): «Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων εντός Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής» (προστέθηκε με τον ν. 4512/2018, άρθρο 160)
 • Κεφ. ΙΒ (άρθρα 57-67): «Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων» (προστέθηκε με τον ν. 4512/2018, άρθρο 66.3)
 • Κεφ. ΙΓ (άρθρα 68-76): «Απλούστευση πλαισίου έρευνας και άσκησης δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης μεταλλείων» (προστέθηκε με τον ν. 4512/2018, άρθρο 67)
 • Κεφ. ΙΔ (άρθρα 77-83): «Απλούστευση πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» (προστέθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρο 78)

 

Κατ’ εξουσιοδότηση του ειδικού μέρους του Ν. 4442/2016 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες  κανονιστικές πράξεις:

 • ΥΑ οικ.64618/856/Φ15 «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) 'Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του  ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση'» (Β' 2278)
 • ΚΥΑ οικ. 16228/2017 «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (Β΄ 1723)
 • ΚΥΑ 8592/2017 «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» (Β΄ 1750)
 • KΥΑ 7888/2017 «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» (Β΄1654)
 • KYA Φ.61/5542/72/2018 «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/ 2016 (Α’ 230), και λοιπών συναφών θεμάτων» (Β΄ 62).
 • ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171313/428/2018 «Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις» (Β' 479)
 • ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171311/426/2018 «Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτική έκταση, καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσομένων ορυκτών» (Β' 480)
 • ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171312/427/2018 «Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών» (Β' 480)
 • ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ.171314/429/2018 «Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, σε περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης» (Β' 481)

 

Γνωστοποίηση

Είναι η πιο απλή διαδικασία «αδειοδότησης», που προβλέπει ο ν.4442/2016 με βάση την ανάλυση ρίσκου. Συγκεκριμένα η γνωστοποίηση:

 • Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν
 • Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας αντίστοιχα.
 • Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)
 • Περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
 • Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:
 1. Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων μικρού μεγέθους (επαγγελματικά εργαστήρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης και αποθήκες χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει  τα 37 kW 'κινητήρια' ή τα 70 kW 'θερμική' ) ανεξαρτήτως θέσης εγκατάστασης και μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως μεγέθους, σε συγκεκριμένες θέσεις (περιοχές που καθορίζονται γενικές κατηγορίες χρήσεων γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ
 2. Λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων (εκτός εξαιρέσεων) 
 3. Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων
 4. Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και κολυμβητικών δεξαμενών εντός αυτών
 5. Λειτουργία κέντρων αποθήκευσης και διανομής 
 6. Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για βιομηχανικά ορυκτά ή μάρμαρα ή αδρανή υλικά ειδικών χρήσεων σε ιδιωτική έκταση
 7. Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων ή αδρανών υλικών σε ιδιωτική έκταση
 8. Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων
 9. Λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων

Οι γνωστοποιήσεις που περιγράφονται ανωτέρω με α/α 3-9 πραγματοποιούνται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του: https://www.notifybusiness.gov.gr

Πολύ σύντομα και οι λοιπές γνωστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω του ίδιου ιστοτόπου.