Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Αρμοδιότητες - Διάρθρωση

 1. Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Πολιτικής
  1. Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής
   1. Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων
   2. Τμήμα Μελετών, Αναλύσεων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης, Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης
   3. Τμήμα Δράσεων, Μέτρων και Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων
  2. Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων(ΜμΕ)
   1. Τμήμα Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
   2. Τμήμα Πολιτικών Υποστήριξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Βιοτεχνίας, Χειροτεχνίας και Εκπαίδευσης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας
   3. Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς
  3. Διεύθυνση Επιχειρηματικής Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών
   1. Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας και Επιχειρηματικών Εφαρμογών
   2. Τμήμα Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικής Αριστείας 
 2. Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
  1. Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας
   1. Τμήμα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών ΑποδόσεωνΜηχανημάτων, Μεταφορικών Μέσων και Εγκαταστάσεων Χώρων Αναψυχής
   2. Τμήμα Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μέσων Υπό Πίεση και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων
   3. Τμήμα Δομικών, Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων
   4. Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων κι Επιθεώρησης Μετρικών Συστημάτων (Εισροών - Εκροών)
  2. Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων & Ασφάλειας Εγκαταστάσεων
   1. Τμήμα Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων
   2. Τμήμα Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων
   3. Τμήμα Συνεργασίας, Εποπτείας και Υποστήριξης Περιφερειών
  3. Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας
   1. Τμήμα Πολιτικών Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας και Μετρολογικής Πολιτικής
   2. Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας, Εποπτείας Τεχνικής Νομοθεσίας και Διαχείρισης Ελεγκτικών Μηχανισμών
   3. Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων
  4. Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων & Επιχειρηματικών Πάρκων
   1. Τμήμα Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Κωδικοποίησης Διαδικασιών
   2. Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιομηχανικής Ασφάλειας, Βιομηχανικής και Επιχειρηματικής Χωροθεσίας
   3. Τμήμα Υποστήριξης Περιφερειών, Μητρώων Επιθεωρητών και Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Μητρώων
  5. Διεύθυνση Συντονισμού & Παρακολούθησης Του Κανονιστικού Πλαισίου Για Το Επιχειρηματικό Περιβάλλον
   1. Τμήμα Απλοποίησης Αδειοδότησης Οικονομικών Δραστηριοτήτων
   2. Συντονισμός Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων
   3. Υποστήριξης Λειτουργίας Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ- ΑΔΕ)​
     

Οργανόγραμμα ΓΓΒ

Τηλεφωνικός Κατάλογος

Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΠΔ 147/2017, ΦΕΚ Α 192)

Τροποποίηση Οργανισμού Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (Ν 4512/2018 Άρθρο 133, ΦΕΚ Α 5)