Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Γενική Διεύθυνση Βιομηχανικής & Επιχειρηματικής Πολιτικής

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης είναι:

α) Η ανάλυση, η εξειδίκευση και ο επιμερισμός των στρατηγικών στόχων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως αυτοί καθορίζονται από τα αρμόδια όργανα Διοίκησης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, για τον τομέα ευθύνης της Γενικής Διεύθυνσης και των Δ/νσεων που υπάγονται σε αυτή.

β) Η εκπόνηση στοχοθεσίας, ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων, ο συντονισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής των επιμέρους στόχων κάθε Διεύθυνσης, ανάλογα με τις αρμοδιότητές της, όπως και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μέσω συγκεκριμένων ετήσιων ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών και η λήψη διορθωτικών μέτρων όπου αυτό απαιτείται.

γ) Η προώθηση της ανάπτυξης και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας, των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και των Πολύ μικρών Επιχειρήσεων (ΠμΕ), μέσω του σχεδιασμού και του συντονισμού της υλοποίησης συγκεκριμένων πολιτικών, πρωτοβουλιών και μέτρων και δράσεων.

δ) Η ενθάρρυνση και η στήριξη της πάσης μορφής και φύσεως επιχειρηματικότητας, όπως η καινοτομική επιχειρηματικότητα, η νεανική και η γυναικεία επιχειρηματικότητα, η επιχειρηματικότητα ειδικών κατηγοριών πολιτών, για την ανάπτυξη και την απασχόληση.

ε) Η διατύπωση προτάσεων πολιτικής και εφαρμογών αρμοδίως, για την προαγωγή και ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών στη βιομηχανική δραστηριότητα και των συναφών προς αυτή υπηρεσιών, την χρήση νέων σύγχρονων θεσμών και εργαλείων χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επιχειρήσεων.

στ) Η εξασφάλιση της απαιτούμενης συνεργασίας με άλλα συναρμόδια Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη των στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που τίθενται, όπως και η μέριμνα για την αποτελεσματική εποπτεία και την υποστήριξη των φορέων και οργανισμών που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στη Γενική Γραμματεία, για την υλοποίηση του έργου τους.

ζ) Ο συντονισμός για την διαμόρφωση των εθνικών θέσεων για θέματα αρμοδιότητάς της που εξετάζονται στα όργανα της ΕΕ, τους διεθνείς και περιφερειακούς οργανισμούς και εισήγηση αρμοδίως, όπως και ο συντονισμός για τη σύναψη με τρίτες χώρες διμερών Συμφωνιών και Μνημονίων Κατανόησης σε θέματα αρμοδιότητας της.

η) Ο Προϊστάμενος της εν λόγω Γενικής Διεύθυνσης εκπροσωπεί την Ελλάδα στις εξής ομάδες υψηλού επιπέδου: (1) Ομάδα Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου «Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη» (High Level Group on Competitiveness and Growth) και (2) Ομάδα Πολιτικής Επιχειρήσεων – Γενικοί Διευθυντές (Enterprise Policy Group – Directors General) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Υποστηρίζεται στη λειτουργία του αυτή από το Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής & Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων της Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής.