Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Καλλιέργεια και Επεξεργασία Φαρμακευτικής Κάνναβης

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

 

H αδειοδότηση για την καλλιέργεια και επεξεργασία φαρμακευτικής κάνναβης διέπεται από τον:

  • ν. 4523/2018 (A' 41) «Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις» (Α’ 41) ο οποίος προσέθεσε στον ν. 4139/2013 (Α’ 74) το άρθρο 2Α   και τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 του ν. 4554/2018 (Α’130), το άρθρο  155 του ν. 4601/2019 (A' 44), τα άρθρα 1-20 του ν. 4801/2021 (A' 83) και το άρθρο 71 του ν. 4864/2021 (Α' 237).

 

Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4801/2021 (Α΄ 83) εκδόθηκε η ακόλουθη κανονιστική πράξη:

  • ΚΥΑ οικ. 27462/Φ15/2022 «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, βάσει του άρθρου 18 του ν. 4801/2021 (Α΄ 83)» (Β ‘1151)

 

  • Ερωτηματολόγιο και Παράρτημα Αίτησης Φαρμακευτικής Κάνναβης (Το αρχείο σε μορφή word είναι διαθέσιμο στο τέλος του κειμένου)

 

Άλλη σχετική νομοθεσία:

  • ΥΑ αριθμ. Δ3(γ)52588/2018 «Όροι και προϋποθέσεις για την παραγωγή και την κυκλοφορία τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης»(Β’ 2840)
  • ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/2018 «Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27-7-2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10-8-2016), απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν. 4014/21.09.2011 (Α’ 209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/ οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14-2-2018), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας».
  • Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 8 της Α5/2280/83 Υγειονομικής Διάταξης όπως ισχύει.
  • ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/72283/2636/5-11-2018 " Προσδιορισμός ΠΠΔ για τη δραστηριότητα «Επεξεργασία και παραγωγή τελικών προιόντων φαρμακευτικής κάνναβης»"
  • Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΕΟΦ  http://www.eof.gr/web/guest/pharma-cannabis

 

ΟΔΗΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΚΑΝΝΑΒΗ

LICENSING PROCEDURES GUIDE FOR INVESTMENTS IN MEDICAL CANNABIS

 

Πρόοδος Αδειοδότησης/Στατιστικά στοιχεία: