Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (4442/2016)

Η Γνωστοποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο https://www.notifybusiness.gov.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3893809 & 210 3893890.

 

Στο πλαίσιο της συνεκτικής αντιμετώπισης και απλούστευσης των θεμάτων αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει εκδοθεί ο ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), ο οποίος έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τον ν. 4512/2018 (Α' 5), τον ν. 4549/2018 (Α' 105), τον ν.4605/2019 (Α΄ 52), τον ν.4635/2019 (Α΄ 167), τον ν.4711/2020 (Α΄ 145), τον ν.4796/2021 (Α΄ 63) και τον ν.4811/2021 (Α΄ 108). Επίσης το παράρτημα του νόμου έχει συμπληρωθεί από την ΚΥΑ 134634/249/2019 (Β΄ 5087).

Ο ν.4442/2016 στο γενικό του μέρος θέτει τις βασικές αρχές αδειοδότησης, ενώ στο ειδικό του μέρος περιέχει τους επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων, που ρυθμίζονται βάσει των αρχών αυτών. Το ειδικό μέρος εμπλουτίζεται σταδιακά με την προσθήκη νέων τομέων. Μέχρι σήμερα το ειδικό μέρος του ν.4442/2016, όπως αυτό διαμορφώνεται με τις προσθήκες-τροποποιήσεις του, περιέχει τα εξής κεφάλαια:

 • Κεφ. ΣΤ (άρθρα 17-26): «Απλούστευση λειτουργίας μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων » (τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρα 71-76)
 • Κεφ. Ζ (άρθρα 27-38): «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων» (τροποποιήθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρα 21-23)
 • Κεφ. Η (άρθρα 39-48): «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» (τροποποιήθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 24)
 • Κεφ. Θ (άρθρα 48Α-48Ε): «Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων» (προστέθηκε με τον ν. 4512/2018, άρθρο 158 και τροποποιήθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρο 77)
 • Κεφ. Ι (άρθρα 48ΣΤ-48ΙΒ): «Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων εντός Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής» (προστέθηκε με τον ν.4512/2018, άρθρο 160)
 • Κεφ. ΙΒ (άρθρα 57-67): «Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων» (προστέθηκε με τον ν.4512/2018, άρθρο 66.3)
 • Κεφ. ΙΓ (άρθρα 68-76): «Απλούστευση πλαισίου έρευνας και άσκησης δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης μεταλλείων» (προστέθηκε με τον ν.4512/2018, άρθρο 67)
 • Κεφ. ΙΔ (άρθρα 77-83): «Απλούστευση πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών» (προστέθηκε με τον ν.4549/2018, άρθρο 78) - Περιλαμβάνονται και οι χώροι παιδικής αναψυχής (ν.4635/2019, άρθρο 158.3)
 • Κεφ. ΙΕ (άρθρα 84-88): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής και ημιεντατικής μορφής» (προστέθηκε με τον ν.4711/2020, άρθρο 1)
 • Κεφ. ΙΣΤ (άρθρα 89-95): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας κτηνιατρικών δραστηριοτήτων» (προστέθηκε με τον ν.4711/2020, άρθρο 2)
 • Κεφ. ΙΖ (άρθρα 96-101): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς» (προστέθηκε με τον ν.4711/2020, άρθρο 3)
 • Κεφ. ΙΗ (άρθρα 102-108): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» (προστέθηκε με τον ν.4711/2020, άρθρο 4)
 • Κεφ. ΙΘ (άρθρα 109-120): «Πλαίσιο άσκησης ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λούνα παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 3)
 • Κεφ. Κ (άρθρα 121-129): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και των Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 4)
 • Κεφ. ΚΑ (άρθρα 130-138): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 5)
 • Κεφ. ΚΒ (άρθρα 139-146): «Απλούστευση πλαισίου άσκησης δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 6)
 • Κεφ. ΚΓ (άρθρα 147-155): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 7)
 • Κεφ. ΚΔ (άρθρα 156-164): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 8)
 • Κεφ. ΚΕ (άρθρα 165-172): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων οχημάτων» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 9)
 • Κεφ. ΚΣΤ (άρθρα 173-180): «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 10)
 • Κεφ. ΚΖ (άρθρα 181-188): «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας πλυντηρίων-λιπαντηρίων οχημάτων» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 11)
 • Κεφ. ΚΗ (άρθρα 189-196): «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σταθμού υπεραστικών λεωφορείων» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 12)
 • Κεφ. ΚΘ (άρθρα 197-205): «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων» (προστέθηκε με τον ν.4796/2021, άρθρο 13)
 • Κεφ. Λ (άρθρα 206-214): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργατών οδικής βοήθειας οχημάτων» (προστέθηκε με τον ν.4811/2021, άρθρο 3)
 • Κεφ. ΛΑ (άρθρα 215-223): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και κέντρων θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών» (προστέθηκε με τον ν.4811/2021, άρθρο 4)
 • Κεφ. ΛΒ (άρθρα 224-232): «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας σχολών/κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων» (προστέθηκε με τον ν.4811/2021, άρθρο 5)
 • Κεφ. ΛΓ (άρθρα 233-240): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων» (προστέθηκε με τον ν.4811/2021, άρθρο 6)
 • Κεφ. ΛΔ (άρθρα 241-248): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής» (προστέθηκε με τον ν.4811/2021, άρθρο 7)
 • Κεφ. ΛΕ (άρθρα 249-258): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών γραφείων» (προστέθηκε με τον ν.4811/2021, άρθρο 8)
 • Κεφ. ΛΣΤ (άρθρα 259-267): «Απλούστευση πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων οδικών μεταφορών» (προστέθηκε με τον ν.4811/2021, άρθρο 9)
 • Κεφ. ΛΖ (άρθρα 268-277): «Απλούστευση πλαισίου έναρξης λειτουργίας μονάδων ιαματικής θεραπείας, κέντρων ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού και κέντρων θαλασσοθεραπείας» (προστέθηκε με τον ν.4811/2021, άρθρο 10)

 

Κατ’ εξουσιοδότηση του ειδικού μέρους του ν.4442/2016 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες  κανονιστικές πράξεις:

 • ΥΑ οικ. 64618/856/Φ15 «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) 'Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του  ν.3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση'» (Β' 2278)
 • ΚΥΑ οικ. 16228/2017 «Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων» (Β΄ 1723)
 • ΚΥΑ 8592/2017 «Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων» (Β΄ 1750)
 • KΥΑ 7888/2017 «Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών» (Β΄1654)
 • KYA Φ.61/5542/72/2018 «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του ν.4442/ 2016 (Α’ 230), και λοιπών συναφών θεμάτων» (Β΄ 62).
 • ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2./οικ. 171313/428/2018 «Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε δημόσιες και δημοτικές εκτάσεις» (Β' 479)
 • ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171311/426/2018 «Καθορισμός διαδικασίας άσκησης δραστηριοτήτων έρευνας και εκμετάλλευσης λατομείων σε ιδιωτική έκταση, καθώς και εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων επεξεργασίας, εντός του λατομικού χώρου, των εξορυσσομένων ορυκτών» (Β' 480)
 • ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171312/427/2018 «Καθορισμός διαδικασίας έγκρισης της άσκησης δραστηριοτήτων ερευνητικών εργασιών για τη διαπίστωση κοιτασμάτων μεταλλευτικών ορυκτών» (Β' 480)
 • ΚΥΑ ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/2018 «Καθορισμός διαδικασίας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων, σε περίπτωση που προηγείται έγκριση εκμετάλλευσης» (Β' 481)
 • ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/11936/836/2019 «Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία έργων και δραστηριοτήτων “Συστημάτων Περιβαλλοντικών Υποδομών”» (Β΄ 436), όπως έχει τροποποιηθεί με την ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/50844/2992/2020 (B΄ 2316)
 • ΚΥΑ 124349/2-12-2019 «Καθορισμός προδιαγραφών λειτουργίας διαδικασίας και δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υπαγωγή των στεγασμένων χώρων παιδικής αναψυχής στο καθεστώς του ν.4442/2016 (Α΄230)» (Β΄ 4456)
 • ΚΥΑ 1410/349277/2020 «Καθορισμός τεχνικών λεπτομερειών και διαδικαστικών θεμάτων σχετικά με τη γνωστοποίηση ίδρυσης και τη γνωστοποίηση λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας καθώς και την επιβολή σε αυτές κυρώσεων, σύμφωνα με τον ν.4442/2016 (Α΄ 230) και τον ν.4282/2014 (Α’ 182)» (Β΄ 5644)
 • ΚΥΑ 1276/272404/2020 «Καθορισμός τύπου και περιεχομένου εντύπου γνωστοποίησης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων» (Β΄ 4458)
 • ΚΥΑ 281/41956/2021 «Καθορισμός των κριτηρίων επιμέτρησης και υπολογισμός του ύψους των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται στις κτηνιατρικές κλινικές, στα κτηνιατρεία και στις επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς σε περίπτωση έλλειψης έγκρισης ίδρυσης και έγκρισης λειτουργίας αυτών» (Β΄ 635)
 • KYA 543/130093/18-5-2021 «Καθορισμός ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τα παράβολα της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν.4282/2014 (Α’ 182)» (Β’ 2120) - μονάδες υδατοκαλλιέργειας
 • KYA 58005/4-8-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη χορήγηση έγκρισης άσκησης δραστηριοτήτων Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) και Κέντρων Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Αναπηρία (Κ.Δ.Η.Φ.) και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε)» (B΄ 3866)
 • KYA 219406/11-8-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)» (B’ 3798)
 • KYA Β6/223206/6-8-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)» (B΄ 3994)
 • ΚΥΑ 2131.4/64444/2021/6-9-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, όρων και προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για την έγκριση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής» (B΄ 4174)
 • ΚΥΑ 2131.17/64425/2021/6-9-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου, δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας σχολών ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης» (B΄ 4175)
 • KYA A30/A3/276110/8-10-2021 «Καθορισμός διαδικασίας, περιεχομένου και δικαιολογητικών, παραβόλου και κυρώσεων για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)» (Β΄ 4742)

 

Γνωστοποίηση

Είναι η πιο απλή διαδικασία «αδειοδότησης», που προβλέπει ο ν.4442/2016 με βάση την ανάλυση ρίσκου. Συγκεκριμένα η γνωστοποίηση:

 • Είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν
 • Πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας αντίστοιχα.
 • Προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ήδη ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)
 • Περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.
 • Οι δραστηριότητες που υπόκεινται στην παρούσα φάση σε καθεστώς γνωστοποίησης είναι:
 1. Εγκατάσταση μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων μικρού μεγέθους (επαγγελματικά εργαστήρια, μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης και αποθήκες χαμηλής όχλησης, εφόσον η κινητήρια ισχύς του μηχανολογικού εξοπλισμού τους δεν υπερβαίνει  τα 37 kW 'κινητήρια' ή τα 70 kW 'θερμική' ) ανεξαρτήτως θέσης εγκατάστασης και μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων ανεξαρτήτως μεγέθους, σε συγκεκριμένες θέσεις (περιοχές που καθορίζονται γενικές κατηγορίες χρήσεων γης βιομηχανίας-βιοτεχνίας από ΓΠΣ, ΣΧΟΟΑΠ ή ΤΧΣ
 2. Λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων (εκτός εξαιρέσεων) 
 3. Λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων
 4. Λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων και κολυμβητικών δεξαμενών εντός αυτών
 5. Λειτουργία κέντρων αποθήκευσης και διανομής 
 6. Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για βιομηχανικά ορυκτά ή μάρμαρα ή αδρανή υλικά ειδικών χρήσεων σε ιδιωτική έκταση
 7. Εκμετάλλευση λατομείων βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων ή αδρανών υλικών σε ιδιωτική έκταση
 8. Εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων
 9. Λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων

Οι γνωστοποιήσεις που περιγράφονται ανωτέρω με α/α 3-9 πραγματοποιούνται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του: https://www.notifybusiness.gov.gr

Πολύ σύντομα και οι λοιπές γνωστοποιήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω του ίδιου ιστοτόπου.