Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Ειδικό μέρος του νόμου για την μεταποίηση

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Α. Οδηγός Αδειοδότησης Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων

Η Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων της Γενικής Δ/σης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού της στόχου για συνεχή βελτίωση του τρόπου εφαρμογής της νομοθεσίας κατά τρόπο που να στηρίζει την οικονομική ανάπτυξη, δημοσίευσε σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Εnterprise Greece Οδηγό Αδειοδότησης Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων ο οποίος είναι διαθέσιμος στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

- Οδηγός Αδειοδότησης Μεταποιητικών και Συναφών Δραστηριοτήτων

- Manufacturing Licensing Activities

- Ερωτηματολόγιο και Παράρτημα Αίτησης Μεταποιητικής Δραστηριότητας (Το αρχείο σε μορφή word είναι διαθέσιμο στο τέλος του κειμένου)

 

Β. Η αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων διέπεται βασικά από τον:

Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), και κυρίως το Β΄ μέρος αυτού (άρθρα 17-40), όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους:

Πριν την έκδοση του ν. 3982/2011, ίσχυε ο ν. 3325/2005, από τον οποίο πολλές διατάξεις (ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν στην Αττική) εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).  Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε από τους νόμους:

Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3982/2011 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες  κανονιστικές πράξεις:

- ΚΥΑ οικ.2219/146/Φ.15/2012 «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν 3982/11“Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”» (Β΄ 584) η οποία τροποποιήθηκε με την οίκ. 21526/250/Φ15 «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).»(Β’ 805)

- ΚΥΑ οίκ. 92108/1045/Φ.15/2020 «Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143).(Β 3833)

Με την έκδοση της ανωτέρω ΚΥΑ καταργήθηκε η ακόλουθη υπουργική απόφαση με τις τροποποιήσεις αυτής:

- ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (Β΄ 1048), η οποία έχει συμπληρωθεί-τροποποιηθεί από τις ΚΥΑ:

- ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του Ν.4014/11» (Β΄ 1275), η οποία έχει συμπληρωθεί-τροποποιηθεί από τις: 

- ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15/2012 «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 158) η οποία έχει τροποποιηθεί από τις :

 • ΥΑ οικ. 5540/71/Φ15/2018 (Β' 60)( είναι Υπουργική Απόφαση)
 • ΥΑ οικ.64618/856/Φ15/2018 «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) 'Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του  ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Β' 2278)

 - ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012 «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β΄ 3533), η οποία τροποποιήθηκε με την  KΥΑ οικ. 132895/1752/4.12.2017 (ΦΕΚ Β΄4493)

- ΥΑ 484/36/Φ.15/2012 «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29παρ.8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)» (Β’ 230) η οποία έχει τροποποιηθεί από τις :

- ΚΥΑ οικ. 132895/1752/2017 «Καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3982/2011» (Β’ 4493), η οποία καταργεί το άρθρο 3 της ΚΥΑ  14684/914/Φ.15/2012 (Β 3533)

- Π.Δ. 44/2013 «Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Α’ 82)

- ΚΥΑ οικ. 7301/504/2013 «Καθορισμός προδιαγραφών και τρόπου λειτουργίας των επιλεγμένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως κέντρα υποδοχής της αίτησης και ενημέρωσης» (Β’ 1441)

- Π.Δ. 126/2012 «Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο» (Α΄ 227)

- ΥΑ οικ. 11668/901/2013 «Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιθεωρητών των αδειών λειτουργίας Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ (σύμφωνα με το Π.δ. 126/2012   ΦΕΚ Α’ 227)» (ΥΟΔΔ 528), η οποία έχει τροποποιηθεί από τις ΥΑ:

 • ΥΑ οικ. 55820/768/Φ.31/2015 (ΥΟΔΔ 403)
 • ΥΑ οικ. 117448/1612/Φ.31/2015 (ΥΟΔΔ 856)

- ΥΑ οικ. 4553/297/Φ.31/2012 «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών του άρθρου 31 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’)» (ΥΟΔΔ 207), η οποία έχει τροποποιηθεί από τις ΥΑ:

 • ΥΑ οικ. 2707/185/Φ.31/2013 (ΥΟΔΔ  87)
 • ΥΑ οικ. 11456/870/Φ.31/2013 (ΥΟΔΔ 508)
 • ΥΑ οικ. 72983/1026/Φ.31/2015 (ΥΟΔΔ 511/2015 &  ΥΟΔΔ 540/2015-διορθώσεις σφαλμάτων) 
 • ΥΑ οικ. 19849/189/Φ.31/2016 (ΥΟΔΔ 113)
 • ΥΑ οικ. 82272/2018 (ΥΟΔΔ 438)
 • ΥΑ Αριθμ. 128839/2020 (ΥΟΔΔ 1029)

-  ΚΥΑ οικ. 6320/416/Φ.31/2013 «Συγκρότηση Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)» (ΥΟΔΔ 230)

Τέλος ειδικά για τα αρτοποιεία, τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τις εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης και γενικότερα για θέματα παραγωγής και διάθεσης άρτου ισχύει ο Ν. 3526/2007, όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους:

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχουν καμία νομική ισχύ. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών νόμων και κανονιστικών είναι εκείνα που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Ο μελετητής-εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα.