Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Ειδικό μέρος του νόμου για την μεταποίηση

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων διέπεται βασικά από τον:

Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), και κυρίως το Β΄ μέρος αυτού (άρθρα 17-40), όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους:

 

Πριν την έκδοση του ν. 3982/2011, ίσχυε ο ν. 3325/2005, από τον οποίο πολλές διατάξεις (ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν στην Αττική) εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).  Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε από τους νόμους:

Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3982/2011 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες  κανονιστικές πράξεις:

- ΚΥΑ οικ.2219/146/Φ.15/2012 «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν 3982/11“Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”» (Β΄ 584)

- ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (Β΄ 1048), η οποία έχει συμπληρωθεί-τροποποιηθεί από τις ΚΥΑ:

- ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του Ν.4014/11» (Β΄ 1275), η οποία έχει συμπληρωθεί-τροποποιηθεί από τις: 

- ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15/2012 «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 158) η οποία έχει τροποποιηθεί από τις :

 • ΥΑ οικ. 5540/71/Φ15/2018 (Β' 60)( είναι Υπουργική Απόφαση)
 • ΥΑ οικ.64618/856/Φ15/2018 «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) 'Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του  ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Β' 2278)

 - ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012 «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β΄ 3533), η οποία τροποποιήθηκε με την  KΥΑ οικ. 132895/1752/4.12.2017 (ΦΕΚ Β΄4493)

- ΥΑ 484/36/Φ.15/2012 «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29παρ.8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)» (Β’ 230) η οποία έχει τροποποιηθεί από τις :

- ΚΥΑ οικ. 132895/1752/2017 «Καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3982/2011» (Β’ 4493), η οποία καταργεί το άρθρο 3 της ΚΥΑ  14684/914/Φ.15/2012 (Β 3533)

- Π.Δ. 44/2013 «Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Α’ 82)

- ΚΥΑ οικ. 7301/504/2013 «Καθορισμός προδιαγραφών και τρόπου λειτουργίας των επιλεγμένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως κέντρα υποδοχής της αίτησης και ενημέρωσης» (Β’ 1441)

- Π.Δ. 126/2012 «Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο» (Α΄ 227)

- ΥΑ οικ. 11668/901/2013 «Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιθεωρητών των αδειών λειτουργίας Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ (σύμφωνα με το Π.δ. 126/2012   ΦΕΚ Α’ 227)» (ΥΟΔΔ 528), η οποία έχει τροποποιηθεί από τις ΥΑ:

 • ΥΑ οικ. 55820/768/Φ.31/2015 (ΥΟΔΔ 403)
 • ΥΑ οικ. 117448/1612/Φ.31/2015 (ΥΟΔΔ 856)

- ΥΑ οικ. 4553/297/Φ.31/2012 «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών του άρθρου 31 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’)» (ΥΟΔΔ 207), η οποία έχει τροποποιηθεί από τις ΥΑ:

 • ΥΑ οικ. 2707/185/Φ.31/2013 (ΥΟΔΔ  87)
 • ΥΑ οικ. 11456/870/Φ.31/2013 (ΥΟΔΔ 508)
 • ΥΑ οικ. 72983/1026/Φ.31/2015 (ΥΟΔΔ 511/2015 &  ΥΟΔΔ 540/2015-διορθώσεις σφαλμάτων) 
 • ΥΑ οικ. 19849/189/Φ.31/2016 (ΥΟΔΔ 113)
 • ΥΑ οικ. 82272/2018 (ΥΟΔΔ 438)

-  ΚΥΑ οικ. 6320/416/Φ.31/2013 «Συγκρότηση Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)» (ΥΟΔΔ 230)

Τέλος ειδικά για τα αρτοποιεία, τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τις εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης και γενικότερα για θέματα παραγωγής και διάθεσης άρτου ισχύει ο Ν. 3526/2007, όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους:

 

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχουν καμία νομική ισχύ. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών νόμων και κανονιστικών είναι εκείνα που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Ο μελετητής-εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα.

Κείμενο τεκμηρίωσης Ν.3982.2011 – 26.05.2020

Κείμενο Τεκμηρίωσης Ν.3325.2005 – 26.05.2020

Κείμενο Τεκμηρίωσης Ν.4442.2016 – Ειδικό Μέρος για Μεταποίηση – 26.05.2020

Κείμενο Τεκμηρίωσης ΥΑ ΦΕΚ Β 158.2012 26.05.2020