Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Παιδότοποι

Οι Διαπιστευμένοι Φορείς που έχουν λάβει έγκριση για να λειτουργούν ως αναγνωρισμένοι Φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης στο πεδίο Παιδότοποι δυνάμει της ΚΥΑ 43650/07.06.2019 (ΦΕΚ 2213/ Β/ 08.06.2019) μέχρι σήμερα :

 
 

ΕΒΕΤΑΜ

94402/20.09.2019 ΑΔΑ: 6ΕΕ2465ΧΙ8-ΜΟΜ

EUROCERT AE

96385/26.09.2019 ΑΔA: 67Β0465ΧΙ8-Η2Τ

ΚΡΟΝΟΣ

105400/17.10.2019 ΑΔΑ: ΨΟ3Λ465ΧΙ8-6ΥΝ

Octocert

105038/16.10.2019 ΑΔΑ: 6ΔΣ4465ΧΙ8-4Δ7
WPI ΜΕΠΕ 6766/22.01.2020

ΑΔΑ: Ω7ΞΑ46ΜΤΛΡ-Γ3Δ

TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ Μ.Ε.Π.Ε. 31293/19.03.2020

ΑΔΑ: Ω36346ΜΤΛΡ-23Α

TUV HELLAS A.E. 121529/25.11.2019

ΑΔΑ: 6ΟΘ746ΜΤΛΡ-ΘΜΓ

TARGET HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

61998/17.06.2020 ΑΔΑ: ΩΘΦΣ46ΜΤΛΡ-ΟΤΗ