Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Αδειοδότηση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.)

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (Κ.Α.Δ.)

 Το νομοθετικό πλαίσιο  αδειοδότησης των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής διέπεται από τους ακόλουθους νόμους:

-ν. 4302/2014 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις»  (Α’ 225)

-ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» ( Α’ 230)

-ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»(Α' 5) (άρθρα 159-164)

-ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143)

-ν. 4605/2019 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και αποκάλυψή τους (EEL 157 της 15.6.2016) - Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις.»( Α΄52), αρ. 22 παρ. 1,2 , αρ. 48παρ.1, 2 και 99.

-ν. 4609/2019  «Ρυθμίσεις Μέριμνας Προσωπικού Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατολογίας, Στρατιωτικής Δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» ( Α΄67) αρ. 59 παρ. 1 και 2

-ν.4712/2020 άρθρα 33, 67

-ν.4796/2021 άρθρα 28,29,69,96

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω νομοθεσίας ειδικά για την εγκατάσταση και λειτουργία των Κ.Α.Δ.  έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:

- ΚΥΑ αριθμ. Φ.61/5542/72/2018 «Καθορισμός της διαδικασίας εγκατάστασης και λειτουργίας των Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής, σύμφωνα με το άρθρο 48ΙΑ του ν. 4442/ 2016 (Α’ 230), και λοιπών συναφών θεμάτων»  (Β’62)  η οποία αντικατέστησε την ΚΥΑ αριθ. οικ. 79983/58/2017  (Β΄4103).

- ΚΥΑ αριθμ. Φ.61/οικ.696/1/2018 «Κατάταξη των δραστηριοτήτων που ασκούνται στα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής σε βαθμούς όχλησης»  (Β’ 18)  

- ΚΥΑ αριθμ. οικ. 79983/58/2017 «Καθορισμός των όρων διαμόρφωσης και των λεπτομερειών κατασκευής εισόδων και εξόδων, ενιαίων ή χωριστών, στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι όροι απότμησης και κατασκευής πεζοδρομίου για τα Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής που ιδρύονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένου σχεδίου πόλης»(Β’ 4103)

Άλλες κανονιστικές διατάξεις που σχετίζονται με την εγκατάσταση και λειτουργία των Κ.Α.Δ.:

ΠΔ 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης»  (Α’ 114)

- YA αριθμ. οικ. 2307/2018 «Τροποποίηση της υπ' αριθ. ΔΙΠΑ/οικ 37674/ 27-7-2016 ΦΕΚ: 2471/Β/10-8-2016) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.09.2011 (Α΄ 209)», ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων των 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης, 8ης, 9ης, 10ης, 11ης και 12ης Ομάδων» (Β’ 439)

ΠΔ  41/2018 « Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων» (Α’ 80)

- Πυροσβεστική Διάταξη αριθμ. 6/2018 (Β’ 1576)

Κανονιστικές διατάξεις για δευτερεύουσες δραστηριότητες εντός Κ.Α.Δ. που υπάγονται στο β΄ μέρος του ν.3982/2011

 

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχουν καμία νομική ισχύ. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών νόμων και κανονιστικών είναι εκείνα που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Ο μελετητής-εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα.

Κείμενο τεκμηρίωσης Ν.4302.2014 – 6.2021 

Κείμενο Τεκμηρίωσης Ν.4442.2016 – 6.2021 

Κείμενο Τεκμηρίωσης ΚΥΑ με ΦΕΚ Β 62/2018 – 6.2021