Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας»

Αθήνα, 7 Απριλίου 2021

Ανάρτηση Αποτελεσμάτων έργου "Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελληνικής Βιομηχανίας"

Λαμβάνοντας ως δεδομένο ότι η ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και η ενσωμάτωση νέων ψηφιακών και συναφών τεχνολογιών 4ης Βιομηχανικής  Επανάστασης στην βιομηχανία και στην εν γένει παραγωγική βάση, αποτελεί βασική προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας και  εξωστρεφούς παρουσίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων προχώρησε στην εκπόνηση ολοκληρωμένης πρότασης Στρατηγικής και Σχεδίου Δράσης για την «Ψηφιοποίηση της Ελληνικής Βιομηχανίας».

Το εμβληματικό αυτό έργο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με πρωτοβουλία  της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  (Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων -DG Reform), με ανάδοχο του έργου την PwC και υπεργολάβο την Accenture, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.  Το έργο ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του 2020.

Το έργο επικεντρώνεται στις προσκλήσεις και δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογική και επιχειρησιακή εργαλειοθήκη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (Industry 4.0) για την μετασχηματισμό της Ελληνικής  παραγωγικής και μεταποιητικής βάσης σύμφωνα με τις ανάγκες και απαιτήσεις του νέου παραγωγικού και επιχειρηματικού προτύπου για μία καινοτόμο, πράσινη και διεθνώς ανταγωνιστική και εξωστρεφή βιομηχανία.  Καταλήγει στην πρόταση για  ανάληψη δράσης σε εθνικό επίπεδο βασισμένη σε έξι (6) οριζόντιους και τρεις (3) κάθετους πυλώνες ενεργειών, με ολοκληρωμένες δέσμες προτάσεων και πρωτοβουλιών, συμβάλλοντας  ουσιαστικά: 

 • Στην συνεκτική Εθνική Στρατηγική για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Ελληνικής Βιομηχανίας ως αναπόσπαστο τμήμα της Εθνικής Στρατηγικής για την Ψηφιακή Οικονομία
 • Στις εργασίες της Κυβερνητικής Επιτροπής Βιομηχανίας για την υιοθέτηση της στρατηγικής για τον ψηφιακό  μετασχηματισμό της ελληνικής βιομηχανίας
 • Στις διαδικασίες για τη διαμόρφωση της Νέας Εθνικής Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και τις επιλογές της Νέας Έξυπνης Εξειδίκευσης
 • Στο σχεδιασμό δράσεων και πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του νέου Εταιρικού Συμφώνου και του ΕΠΑΝΕκ 2021-2027, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης
 • Στην ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Καινοτομίας και των Εθνικών Ψηφιακών Υποδομών  
 • Στην ανάπτυξη νέων τεχνικών και λοιπών δεξιοτήτων  και ικανοτήτων
 • Στην δημιουργία ενός φιλικότερου προς τις επιχειρήσεις ψηφιακού περιβάλλοντος για τις μεταποιητικές και τις εν γένει επιχειρήσεις με έμφαση σε συγκεκριμένα πεδία και τεχνολογίες
 • Στην δημιουργία ολοκληρωμένων επιχειρησιακών σχεδίων στους τομείς της έξυπνης / ευφυούς μεταποίησης, των δομικών (structural) υλικών και της κυκλικής οικονομίας
 • Στο σχεδιασμό στοχευμένων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για τις ΜμΕ και την ανάπτυξη ενισχυμένων παραγωγικών σχέσεων  σε επίπεδο οικοσυστημάτων και αλυσίδων αξίας.

Το σχέδιο δράσης θα οριστικοποιηθεί και εξειδικευτεί περαιτέρω κυρίως στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ 2021-2027, αλλά και γενικότερα των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου, καθώς και του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2021-2025.

Τα πέντε (5) διακριτά κεφάλαια – παραδοτέα του έργου “Digital Transformation of the Greek Industry” δίνονται στους συνδέσμους: