Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Φύλλα ελέγχου

Καθορισμός περιεχομένου φύλλων ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

 

Με τις υπ’ αρ. 51709/07.05.2021 (ΑΔΑ: Ψ5Ο046ΜΤΛΡ-ΓΗΜ) και 124396/22.12.2023 (ΑΔΑ: ΨΑΡΑ46ΝΛΣΞ-ΟΝΥ) Αποφάσεις του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος καθορίζεται το περιεχόμενο των φύλλων ελέγχου (ΦΕ) για τις ακόλουθες κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος – Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού για το πεδίο εποπτείας της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 147 του ν.4512/2018:

I.          Μηχανήματα

II.         Ηλεκτρολογικό Υλικό

III.       Απλά δοχεία πίεσης

IV.        Συσκευές με καύση αέριων καυσίμων

V.         Μέσα ατομικής προστασίας

VI.       Παιχνίδια

VII.      Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης

VIII.     Είδη πυροτεχνίας

IX.       Δομικά προϊόντα (Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης των Επιδόσεων 1+ ή 1 ή 2+)

X.        Δομικά προϊόντα (Σύστημα Αξιολόγησης και Επαλήθευσης των Επιδόσεων 3 ή 4)

XI.       Ανελκυστήρες και Κατασκευαστικά Στοιχεία Ασφαλείας για Ανελκυστήρες

ΧΙΙ.      Σκάφη αναψυχής

ΧΙΙΙ.     Κινητήρες πρόωσης

ΧIV.     Εξοπλισμός υπό πίεση

Τα φύλλα ελέγχου για τις ανωτέρω κατηγορίες βιομηχανικών προϊόντων ή/και εγκαταστάσεων περιλαμβάνουν τα στοιχεία που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις της ενωσιακής καθώς και της εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας του άρθρου 65 του ν. 4712/2020 και αποσκοπούν στην αποτροπή ή μείωση του κινδύνου για την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια, το περιβάλλον και κάθε άλλη πτυχή του δημοσίου συμφέροντος σε σχέση με την ελεγχόμενη δραστηριότητα και το συγκεκριμένο είδος ελέγχου.

Τα φύλλα ελέγχου καταρτίζονται προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία, υλικά, πρακτικές και συστήματα διαχείρισης που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τους ως άνω κινδύνους και είναι προσβάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ο έλεγχος διενεργείται υποχρεωτικά με τη χρήση των φύλλων ελέγχου.Τα φύλλα ελέγχου αποσκοπούν στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς και την προώθηση των αρχών της διαφάνειας και της χρηστής διακυβέρνησης στον δημόσιο τομέα.