Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) για τον Παραγωγικό Τομέα

Η Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης αποτελεί ένα από τα βασικότερα εργαλεία οικονομικού και επιχειρηματικού μετασχηματισμού της Χώρας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου παραγωγικού και επιχειρηματικού προτύπου και της  ταυτόχρονης ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας και της παραγωγικής βάσης.   

Ως βασικός εταίρος της δια-υπηρεσιακής συνεργασίας για την από κοινού διαμόρφωση του οράματος, στρατηγικής και σχεδίου δράσης για την επίτευξή της νέας Νέας Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και της διαμόρφωσης της νέας Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει προχωρήσει στην εκπόνηση και παραλαβή εξειδικευμένου έργου / μελέτης με θέμα  «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (ΕΣΕΕ) για τον Παραγωγικό Τομέα».

Για την διαμόρφωση των παραδοτέων και συμπερασμάτων της μελέτης αυτής, ελήφθησαν υπόψη οι ακόλουθοι παράμετροι:  

 • Ο επιδιωκόμενος οικονομικός και επιχειρηματικός μετασχηματισμός υλοποιείται σε συνθήκες αυξημένου διεθνούς ανταγωνισμού, νέων και ανερχόμενων τάσεων, αγορών και επιχειρηματικών επιλογών και απαιτεί τη μετατόπιση των τεχνολογικών «συνόρων» της εγχώριας παραγωγικής βάσης, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις νέες συνθήκες με νέα / διαφοροποιημένα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Το νέο παραγωγικό και επιχειρηματικό πρότυπο προϋποθέτει την βέλτιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν η ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών και παραγωγικών διεργασιών, η έννοια της Κυκλικής Οικονομίας και οι Βιομηχανικές και οι Ανερχόμενες Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής που έχουν πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο στις παραγωγικές διεργασίες.
 • Προσεγγίσεις όπως η δυνατότητα διεθνοποίησης / ενεργού συμμετοχής του Παραγωγικού Τομέα σε Ευρωπαϊκές / παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
 • Οι αυξημένης βαρύτητας θέσεις της Ε.Ε. για τη νέα Βιομηχανική Πολιτική, την βιομηχανική καινοτομία,  την Πράσινη Ανάπτυξη / Συμφωνία και την ψηφιοποίηση.  
 • Η αναγκαιότητα ανάδειξης οριζόντιων προσεγγίσεων που αποτελούν το υπόβαθρο τεχνολογικής, βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας (π.χ. δεξιότητες ανθρώπινου δυναμικού, πρότυπα διεργασιών και προϊόντων, μηχανισμοί ωρίμανσης τεχνολογικών επιπέδων κ.ά.).
 • Η ανάγκη  διαμόρφωσης ολοκληρωμένης επιχειρηματικής και βιομηχανικής πολιτικής σε Εθνικό επίπεδο, που θα ενσωματώνει και θα αξιοποιεί τεχνολογικές καινοτομίες.
 • Το γεγονός ότι η ερευνητική και τεχνολογική καινοτομία και αριστεία έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο όταν αξιοποιούνται από και ενσωματώνονται στις δραστηριότητες του Παραγωγικού Τομέα.
 • Τα αποτελέσματα και την αποτίμηση της υφιστάμενης στρατηγικής της περιόδου 2014-2020 ως πρώτο σημείο αναφοράς για την ενσωμάτωση των παραμέτρων που αφορούν στον οικονομικό μετασχηματισμό.
 • Οι σαφείς επισημάνσεις της Ε.Ε. επί της ανάγκης αναμόρφωσης και προσαρμογής της υφιστάμενης διαδικασίας έξυπνης εξειδίκευσης και της  διαδικασίας επιχειρηματικής ανακάλυψης της περιόδου 2014-2020.
 • Η αναγκαιότητα για την ενεργό και έμπρακτη συμμετοχή του Παραγωγικού Τομέα στη Διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης ως κρίσιμη παράμετρος για την ανάδειξη εστιών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος

Η Ανάδοχος εταιρεία «Ευρωσύμβουλοι ΑΕ» συνέταξε και παρέδωσε στην Αναθέτουσα Αρχή (Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Βιομηχανία – Εμπόριο – Προστασία Καταναλωτή) τρία Παραδοτέα που εκπονήθηκαν την περίοδο Σεπτεμβρίου 2020 - Απριλίου 2021.

Συνοπτικά τα παραδοτέα έχουν ως εξής:

 • Tο πρώτο Παραδοτέο (Μελέτη Καταγραφής Βασικών Χαρακτηριστικών και Ανάλυσης Δυνατών και Αδύνατων Σημείων,  Ευκαιριών- Προκλήσεων και Απειλών για τον Παραγωγικό Τομέα με στόχο τη διαμόρφωση της ΕΣΕΕ) αφορούσε στην αποτύπωση των βασικών χαρακτηριστικών του Παραγωγικού Τομέα της Χώρας και την ανάλυση των Δυνατών και Αδύνατων Σημείων του για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και τον προσδιορισμό των Ευκαιριών, Προκλήσεων και Απειλών που σχετίζονται τόσο με τις μεγάλες τάσεις της βιομηχανίας, καινοτομίας και έρευνας σε παγκόσμιο επίπεδο, όσο και τις πολιτικές της Ε.Ε.
 • Στο δεύτερο Παραδοτέο (Ανάλυση Δεδομένων συμμετοχής του Παραγωγικού Τομέα, υποστήριξη της Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και Διαβούλευση με στόχο τη διαμόρφωση της ΕΣΕΕ) παρουσιάστηκαν βελτιωμένοι μηχανισμοί επιχειρηματικής ανακάλυψης, οι τομείς της οικονομίας που μπορούν να αναπτύξουν ισχυρές πολλαπλασιαστικές ωφέλιμες συνέργειες, τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της συμμετοχής του Παραγωγικού Τομέα στις δράσεις RIS3 της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου και της Ε.Ε. που αφορούν την έρευνα και καινοτομία και τρόποι υποστήριξης της βελτίωσης του συστήματος διακυβέρνησης και παρακολούθησης της ΕΣΕΕ.
 • Το τρίτο Παραδοτέο (Υποστήριξη της Διαμόρφωσης ΕΣΕΕ για το Παραγωγικό Τομέα συμπεριλαμβανομένου του Σχεδίου Δράσης και του συστήματος διακυβέρνησης και παρακολούθησης) περιελάμβανε περιγραφή και ανάλυση της διαβούλευσης της Υπηρεσίας με τον Παραγωγικό Τομέα για τη συμμετοχή του στη διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης και τον εντοπισμό των ανταγωνιστικών Επενδυτικών Πεδίων και προτάσεις για τη διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, των Αξόνων Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης.

Τα τρία (3) παραδοτέα του έργου δίνονται στους συνδέσμους: