Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Μελέτη για τα κριτήρια διαχωρισμού έργων των Τομέων Βιομηχανίας-Εμπορίου που θα ενισχυθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ

Ολοκληρώθηκε το έργο «Υπηρεσίες Συμβούλου για τη μελέτης για τα κριτήρια διαχωρισμού έργων των Τομέων Βιομηχανίας-Εμπορίου που θα ενισχυθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο και το ΕΣΠΑ» για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Στο πλαίσιο του Έργου, η Ανάδοχος εταιρεία SPEED Σύμβουλοι Ανάπτυξης ΑΕ συνέταξε και παρέδωσε στην Αναθέτουσα Αρχή ( Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης & Εφαρμογής Βιομηχανία – Εμπόριο – Προστασία Καταναλωτή) δύο Παραδοτέα που εκπονήθηκαν την περίοδο Οκτωβρίου 2020 - Απριλίου 2021.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ένας νέος, λειτουργικός Αναπτυξιακός Νόμος και νέα καθεστώτα ενίσχυσης σε τομείς όπως η μεταποίηση, η καινοτομία και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι τα απαραίτητα μέσα πολιτικής για την επανεκκίνηση της επενδυτικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας και τις νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Το Παραδοτέο 1 «Μελέτη καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης, ανάλυση δεδομένων και στοχευμένες προτάσεις βελτίωσης» περιλαμβάνει:

 • Αποτύπωση του υφιστάμενου θεσμικού, χρηματοδοτικού και διαχειριστικού πλαισίου των καθεστώτων ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων.
 • Καταγραφή της εφαρμογής και των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν από τους δύο τελευταίους Αναπτυξιακούς Νόμους και τις δράσεις των ΕΣΠΑ 2007-2013 και 2014-2020 με ανάλυση κατά τομέα, κλάδο, περιφέρεια, καθεστώς ενίσχυσης, μέγεθος επιχειρήσεων και εκτιμήσεις για την μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων.
 • Επεξεργασία/παρουσίαση των επιδόσεων κρατικής ενίσχυσης των επενδύσεων στους τομείς της Βιομηχανίας (κλάδοι 10-33) και του Εμπορίου (κλάδοι 45-47).
 • Επισκόπηση αναλύσεων, συμπερασμάτων και προτάσεων προηγούμενων μελετών και αναφορών και καταγραφή των απόψεων και προτάσεων δημόσιων και ιδιωτικών συλλογικών φορέων για την εφαρμογή των Αναπτυξιακών Νόμων.
 • Προτάσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των συνθηκών άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Προσδιορισμός των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και δυνατοτήτων της Ελληνικής οικονομίας με βάση τους στόχους, τις στρατηγικές κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες του εθνικού σχεδιασμού για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Στο Παραδοτέο 2 «Διαμόρφωση προτάσεων για τις επενδύσεις που θα ενισχυθούν από ένα νέο, απλό και λειτουργικό Αναπτυξιακό Νόμο σε συσχετισμό με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ 2021-27» περιλαμβάνει:

 • Τη συνόψιση των πεδίων εφαρμογής κρατικών ενισχύσεων στη νέα Προγραμματική Περίοδο με εξειδικευμένα καθεστώτα ενισχύσεων (αναθεώρηση υφιστάμενων, προσθήκη νέων) σε κύκλους στοχευμένων προκηρύξεων.
 • Τον καθορισμό των προβλεπόμενων μέτρων πολιτικής για τη βελτίωση της ικανότητας των κρατικών ενισχύσεων να προσελκύουν επενδυτικά κεφάλαια (είδη, εντάσεις και ύψος ενισχύσεων, κριτήρια ένταξης, επιλεξιμότητες, στοχεύσεις προτεραιότητας).
 • Τον προσδιορισμό και συντονισμό των χρηματοδοτικών μέσων.
 •  Τις προϋποθέσεις εφαρμογής ενός νέου, απλού και λειτουργικού Αναπτυξιακού Νόμου για βελτίωση της αποτελεσματικότητας του, με επιτάχυνση του κύκλου μιας ενισχυόμενης επένδυσης (υποβολή-αξιολόγηση-σύμβαση-έλεγχοι-πιστοποιήσεις εκταμιεύσεις).
 • Τη διαμόρφωση προτάσεων για τα όργανα και τα συστήματα διαχείρισης, αξιολόγησης και ελέγχου (αναδιοργάνωση του μηχανισμού διαχείρισης, απλοποίηση διαδικασιών, μείωση δικαιολογητικών κλπ

Τα παραδοτέα του έργου δίνονται στους συνδέσμους: