Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής

Η Διεύθυνση Βιομηχανικής Πολιτικής έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων της ελληνικής Βιομηχανίας και των συναφών υπηρεσιών με την:

  • διαμόρφωση κατάρτισης βιομηχανικής πολιτικής, την εκπόνηση και εφαρμογή Επενδυτικών Προγραμμάτων για την βιομηχανία και ΜΜΕ,
  • εφαρμογή θεσμών για την ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής και μεταποίησης,
  • ανάληψη πρωτοβουλιών και ενεργοποίηση των δράσεων για την διαμόρφωση κατάλληλου επιχειρηματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος, την άρση της πάσης φύσεως εμποδίων με την προώθηση νέων τεχνολογιών και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων.

 

Η Διεύθυνση αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:

  1. Τμήμα Βιομηχανικής Πολιτικής και Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων.
  2. Τμήμα Μελετών, Αναλύσεων, Αξιολόγησης και Τεκμηρίωσης,Περιφερειακής Ανάπτυξης και Εξειδίκευσης.
  3. Τμήμα Δράσεων, Μέτρων και Εφαρμογών, Διαχείρισης και Ελέγχων.