Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας (4442/2016)

Η Γνωστοποίηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο https://www.notifybusiness.gov.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 3893809, 113, 894.

 

Με στόχο την απλούστευση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας και τη διευκόλυνση των επενδύσεων, προωθήθηκε μια εμβληματική μεταρρύθμιση και υιοθετήθηκε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο με το οποίο απλοποιείται και επιταχύνεται η αδειοδότηση των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα. Το νέο πλαίσιο διαπνέεται από οριζόντιες αρχές και βασίζεται στη μέθοδο ανάλυσης κινδύνου ο οποίος προκύπτει από την άσκηση της δραστηριότητας.

Στο πλαίσιο αυτό έχει εκδοθεί σειρά νομοθετημάτων, με κεντρικό άξονα τον ν. 4442/2016 «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (Α΄ 230), ο οποίος έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί από τον ν. 4512/2018 (Α' 5), τον ν. 4549/2018 (Α' 105), τον ν.4605/2019 (Α΄ 52), τον ν.4635/2019 (Α΄ 167), τον ν.4711/2020 (Α΄ 145), τον ν.4796/2021 (Α΄ 63), τον ν.4811/2021 (Α΄ 108), τον ν.4849/2021 (Α΄ 207), τον ν.4872/2021 (Α' 247), τον ν.4914/2022 (Α' 61), τον ν.4926/2022 (Α' 82), τον ν.4974/2022 (Α' 185), τον ν.5019/2023 (Α' 27), τον ν.5025/2023 (Α΄ 42) και τον ν.5069/2023 (Α' 193). Επίσης το παράρτημα Ι του νόμου έχει συμπληρωθεί από την ΚΥΑ 134634/249/2019 (Β΄ 5087).

Ο ν.4442/2016 στο γενικό του μέρος θέτει τις βασικές αρχές αδειοδότησης, ενώ στο ειδικό του μέρος περιέχει τους επιμέρους τομείς δραστηριοτήτων, που ρυθμίζονται βάσει των αρχών αυτών. Το ειδικό μέρος εμπλουτίζεται σταδιακά με την προσθήκη νέων τομέων. Μέχρι σήμερα το ειδικό μέρος του ν.4442/2016, όπως αυτό διαμορφώνεται με τις προσθήκες-τροποποιήσεις του, ρυθμίζει τις ακόλουθες, ανά κατηγορία, δραστηριότητες (στον πίνακα περιλαμβάνονται και οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση του ειδικού μέρους του ν.4442/2016):

 

Δραστηριότητα

Ενδεικτικοί κωδικοί

NACE ή ΚΑΔ

Αδειοδοτικό καθεστώς

(Ε=έγκριση, Γ=γνωστοπ.)

Αρμόδια αρχή

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Κεφάλαιο ν.4442/2016

ΦΕΚ

υπουργικών
αποφάσεων

1. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ - ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες

 10 έως και 33,

 49.50,

 82.92,

 95 και 96.01

Γ & Ε

 • Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
 • Διεύθυνση Αδειοδότησης Επιχειρήσεων και Επιχειρηματικών Πάρκων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 • Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών

Κεφ. ΣΤ (άρθρα 17-26) όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 71-76 του ν.4549/2018

Κεφ. Θ (άρθρα 48Α-48Ε) όπως προστέθηκε μα το άρθρο 158 του ν.4512/2018 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν.4549/2018 και το άρθρο 13 παρ.1 του ν.4635/2019

 Β΄ 2278/2018

Κέντρα Αποθήκευσης και Διανομής (Κ.Α.Δ.)

 45 και 46(*)

 52.10

(*) εξαιρούνται δραστηριότητες με κωδικό 46.71 και 46.77

Γ & Ε

Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. I (άρθρα 48ΣΤ-48ΙΒ) όπως προστέθηκε με το άρθρο 160 του ν.4512/2018

  Β΄ 62/2018

Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών

 37 και 38

 52.10

Γ & Ε

Υπηρεσία Περιβάλλοντος της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. IΔ (άρθρα 77-83) όπως προστέθηκε με το άρθρο 78 του ν.4549/2018

 

 Β΄ 436/2019

 B΄ 2316/2020 (τροποποίηση)

Κέντρα Δεδομένων (data centers)

 63.11.1 Γ

Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας ή της Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΜΓ (άρθρα 320-333) όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.5069/2023 αναμένεται σύντομα

2. ΕΞΟΡΥΞΗ

Λατομεία

 8.11, 8.12,

 8.99.22.01, 8.99.29,

 9.90

Γ & Ε

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Κεφ. IΒ (άρθρα 57-67) όπως προστέθηκε με το άρθρο 66.3 του ν.4512/2018

 Β΄ 479/2018

 Β΄ 480/2018

 Β΄ 481/2018

Μεταλλεία

 07, 07.1, 07.2,

 09.9

Γ & Ε

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Κεφ. IΓ (άρθρα 68-76) όπως προστέθηκε με το άρθρο 67 του ν.4512/2018

 Β΄ 480/2018

 Β΄ 481/2018

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (Η/Μ) εντός λατομικών χώρων και μεταλλευτικών χώρων

 

Γ & Ε

 • Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
 • Οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Κεφ. IΒ (άρθρο 65)

Κεφ. IΓ (άρθρο 71-73)

 Β΄ 480/2018

 Β΄ 481/2018

3. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος – ΚΥΕ (λιανική διάθεση τροφίμων και ποτών, μαζική εστίαση, κομμωτήρια, κουρεία, περιποίηση νυχιών, δερματοστιξία, γραφεία κηδειών)

 47.11, 47.19

 47.21, 47.22

 47.24, 47.25

 47.29

 56.10, 56.21

 56.29, 56.30

 96.02

 96.03

 96.09.19.09

Γ

 • Οικείος Δήμος
 • Οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) για τα ΚΥΕ εντός τουριστικών καταλυμάτων ενός (1), δύο (2) και τριών (3) αστέρων ή με αρ. κλινών ≤ 300
 • Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού για τα ΚΥΕ εντός τουριστικών καταλυμάτων τεσσάρων (4) και (5) αστέρων και με αρ. κλινών > 300 και για τα ΚΥΕ εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής

Κεφ. Ζ (άρθρα 27-38) όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 21-23 του ν.4796/2021

 Β΄ 1723/2017

 Β'  3737/2022

Θέατρα & κινηματογράφοι

 59.14

 90.02

Γ

 • Οικείος Δήμος

Κεφ. Ζ (άρθρα 27-38) όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 21-23 του ν.4796/2021

 Β΄ 1723/2017

Κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων και εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής

 

Γ

 • Οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων ενός (1), δύο (2) και τριών (3) αστέρων ή με αρ. κλινών ≤ 300
 • Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων τεσσάρων (4) και (5) αστέρων και με αρ. κλινών > 300 και για τις κολυμβητικές δεξαμενές εντός εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής υποδομής

Κεφ. Η (άρθρα 39-48) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.4796/2021

 Β΄ 1654/2017

Τουριστικά καταλύματα 

 55.10

 55.20

 55.30

 55.90

Γ

 • Οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) για τα τουριστικά καταλύματα ενός (1), δύο (2) και τριών (3) αστέρων ή με αρ. κλινών ≤ 300
 • Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού για τα τουριστικά καταλύματα τεσσάρων (4) ή (5) αστέρων και με αρ. κλινών > 300

Κεφ. Η (άρθρα 39-48) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν.4796/2021

 Β΄ 1750/2017

Τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (ΤΕΟΜ)

49.39

Γ

Οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

Κεφ. ΛΣΤ (άρθρα 259-267) όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.4811/2021

 Β΄ 5161/2021

Τουριστικά γραφεία

 79.11, 79.12, 79.90, 49.39

 52.21

Γ

Οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού (Π.Υ.Τ.)

Κεφ. ΛΕ (άρθρα 249-258) όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.4811/2021

 Β΄ 5161/2021

Στεγασμένοι & υπαίθριοι χώροι παιδικής αναψυχής

 

Ε

Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας

Κεφ. IΔ (άρθρα 77-83) όπως προστέθηκε με το άρθρο 158.3 του ν.4635/2019

 Β΄ 4456/2019

 Β΄ 758/2023

Εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής

 77.21.10.04

 77.21.10.07

 77.34.10.01

 93.29.11.04

Ε

Οικεία Λιμενική Αρχή

Κεφ. ΚB (άρθρα 139-146) όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν.4796/2021

 Β΄ 4174/2021

Ψυχαγωγικές δραστηριότητες λούνα-παρκ, τσίρκων και παγοδρομίων

 93.21

 93.29

Γ & Ε

 • Δήμος
 • Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού για εγκατάσταση σε χερσαίο χώρο εντός τουριστικών λιμένων

Κεφ. ΙΘ (άρθρα 109-120) όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.4796/2021 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του ν.4872/2021 και το άρθρο 75 του ν.4914/2022

 B' 3364/2022

 Δωμάτια απόδρασης (escape rooms)  93.29.19.10 Γ

Δήμος

Κεφ. ΜΑ (άρθρα 301-310) όπως προστέθηκε με το άρθρο 54 του ν.5019/2023  B' 3111/2023
Τουριστικοί λιμένες

 52.22.11.05

 93.29

Ε

Υπουργείο Τουρισμού

Κεφ. ΛΘ (άρθρα 287 Α - 287 Γ και 288-291) όπως προστέθηκε με τα άρθρα 94-98 του ν.4926/2022 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 55-58 του ν.4974/2022

 Β' 3810/2022

 Β' 5109/2022

Χιονοδρομικά κέντρα  93.29 Ε

Υπουργείο Τουρισμού

Κεφ. Μ (άρθρα 292-300) όπως προστέθηκε με τα άρθρα 99-108 του ν.4926/2022 και τροποιήθηκε με το άρθρο 53 του ν.5019/2023.

 Β' 4134/2022

 Β' 7474/2023
(τροποποίηση)

4. ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις

 01.41, 01.42*, 01.43,

 01.44, 01.45, 01.46, 01.47,

 01.49*, 01.50

(*) με εξαιρέσεις

Γ & Ε

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (Δ.Α.Ο.Κ.)

Κεφ. ΙΗ (άρθρα 102-108) όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.4711/2020

 Β΄ 4458/2020

Μονάδες υδατοκαλλιέργειας

 03.21

 03.22

 01.49.19

Γ & Ε

Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Κεφ. IΕ (άρθρα 84-88) όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν.4711/2020

 Β΄ 5644/2020

 Β΄ 2120/2021

Κτηνιατρικές κλινικές, κτηνιατρεία

 75.0

Ε

Κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. IΣΤ (άρθρα 89-95) όπως προστέθηκε με το άρθρο 2 του ν.4711/2020

 Β΄ 635/2021

Εκτροφή ζώων συντροφιάς

 01.49.12.04

 01.49.19.03

Ε

Κτηνιατρικές υπηρεσίες της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΙΖ (άρθρα 96-101) όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.4711/2020

 Β΄ 635/2021

5. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

 45.20.1, 45.20.2

 45.40.5

Γ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΚΕ (άρθρα 165-172) όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.4796/2021

 Β΄ 5272/2021

Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων

 52.21.24.02

 52.21.24.03

 52.21.24.05

Γ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΚΣΤ (άρθρα 173-180) όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.4796/2021 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 του ν.5069/2023

 Β΄ 5273/2021

Χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων

 52.21.24.04

Γ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΚΘ (άρθρα 197-205) όπως προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν.4796/2021

 Β΄ 5269/2021

Πλυντήρια ή/και λιπαντήρια οχημάτων

 45.20.3

 45.20.11.01

Γ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΚΖ (άρθρα 181-188) όπως προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν.4796/2021

 Β΄ 5270/2021

Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων

 52.21.21

Γ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΚΗ (άρθρα 189-196) όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 του ν.4796/2021

 Β΄ 5271/2021

Επιχειρήσεις οδικής βοήθειας οχημάτων και συνεργάτες οδικής βοήθειας οχημάτων

 52.21

 52.21.25

Γ

 • Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας
 • Τράπεζα της Ελλάδος εάν η δραστηριότητα ασκείται από ασφαλιστική επιχείρηση

Κεφ. Λ (άρθρα 206-214) όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του ν.4811/2021

 Β΄ 5274/2021

6. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΤΡΟΦΗ - ΕΥΕΞΙΑ

Ιδιωτικά γυμναστήρια και ιδιωτικές αθλητικές σχολές

 93.13.10.01

 93.13.10.02

 93.13.10.03

Γ

Διεύθυνση Αθλητισμού της οικείας Περιφέρειας

Κεφ. ΜΒ (άρθρα 311-319) όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 του ν.5025/2023 αναμένεται σύντομα

Αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία

 96.04.10.01

Γ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας

Κεφ. ΛΓ (άρθρα 233-240) όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν.4811/2021

 Β΄ 5027/2021

Πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες

 96.04.10.02

Γ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας

Κεφ. ΛΓ (άρθρα 233-240) όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 του ν.4811/2021

 Β΄ 5027/2021

Εργαστήρια αισθητικής

 96.02

 96.04

Γ

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας

Κεφ. ΛΔ (άρθρα 241-248) όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.4811/2021

 Β΄ 5027/2021

Μονάδες ιαματικής θεραπείας (ΜΙΘ)

 96.04

Γ

Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού

Κεφ. ΛΖ (άρθρα 268-277) όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.4811/2021

 Β΄ 5139/2021

Κέντρα ιαματικού τουρισμού-θερμαλισμού (ΚΙΤ-Θ)

 96.04

Γ

Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού

Κεφ. ΛΖ (άρθρα 268-277) όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.4811/2021

 Β΄ 5139/2021

Κέντρα θαλασσοθεραπείας

 96.04

Γ

Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων (Ε.Υ.Π.Α.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού

Κεφ. ΛΖ (άρθρα 268-277) όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.4811/2021

 Β΄ 5139/2021

7. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Κολλέγια

 85.41

 85.59

E

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κεφ. ΛΗ (άρθρα 278-287) όπως προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν.4849/2021

 Β΄ 609/2022

Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.ΙΕΚ)

 85.41

 85.59

E

 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κεφ. ΛΗ (άρθρα 278-287) όπως προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν.4849/2021

 Β΄ 609/2022

Φροντιστήρια

 85.41

 85.59

Γ & Ε

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Κεφ. ΛΗ (άρθρα 278-287) όπως προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν.4849/2021

 Β΄ 609/2022

Κέντρα Ξένων Γλωσσών

 85.41

 85.59

Γ & Ε

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Κεφ. ΛΗ (άρθρα 278-287) όπως προστέθηκε με το άρθρο 71 του ν.4849/2021

 Β΄ 609/2022

Σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών και  υποκαταστήματα αυτών

 85.53.11

Γ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΛΑ (άρθρα 215-223) όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.4811/2021

 Β΄ 4742/2021

Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

 85.53.11

 85.53.11.01

Γ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΛΑ (άρθρα 215-223) όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.4811/2021

 Β΄ 4742/2021

Σχολές/κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) σε οδηγούς οχημάτων μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων

 85.59.13.06

Ε

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΛΒ (άρθρα 224-232) όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4811/2021

 Β΄ 5275/2021

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)

 85.32 ή 85.59

Γ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΚΔ (άρθρα 156-164) όπως προστέθηκε με το άρθρο 8 του ν.4796/2021

 Β΄ 3798/2021

Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)

 85.59

Γ

Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Κεφ. ΚΓ (άρθρα 147-155) όπως προστέθηκε με το άρθρο 7 του ν.4796/2021

 B΄ 3994/2021

Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

 85.59

Γ

Οικεία Λιμενική Αρχή

Κεφ. ΚΑ (άρθρα 130-138) όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν.4796/2021

 Β΄ 4175/2021

8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ)

 88.10.12

Ε

Υπηρεσία αρμόδια για θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας της οικείας Περιφέρειας

Κεφ. Κ (άρθρα 121-129) όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.4796/2021

 Β' 3866/2021

Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ΚΔΗΦ)

 88.10.15

Ε

Υπηρεσία αρμόδια για θέματα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας της οικείας Περιφέρειας

Κεφ. Κ (άρθρα 121-129) όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του ν.4796/2021

 Β' 3866/2021

 

 

Γνωστοποίηση:

Είναι η πιο απλή διαδικασία «αδειοδότησης», που προβλέπει ο ν.4442/2016 με βάση την ανάλυση ρίσκου. Συγκεκριμένα η γνωστοποίηση:

 • είναι ο τρόπος με τον οποίο οι καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμόδιες εποπτικές αρχές ενημερώνονται από τον φορέα μιας οικονομικής δραστηριότητας για την έναρξη εγκατάστασης ή/και λειτουργίας της δραστηριότητάς του και για οποιαδήποτε μεταβολή σχετικά με αυτήν
 • πραγματοποιείται από το φυσικό πρόσωπο ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου που πρόκειται να εγκαταστήσει ή να λειτουργήσει τη δραστηριότητα σε συγκεκριμένη θέση και αποτελεί προϋπόθεση εγκατάστασης ή λειτουργίας αυτής αντίστοιχα. Από την υποβολή της γνωστοποίησης ξεκινά άμεσα η εγκατάσταση ή η λειτουργία της δραστηριότητας, χωρίς να απαιτείται άδεια εγκατάστασης ή άδεια λειτουργίας αντίστοιχα.
 • προϋποθέτει ότι ο χώρος άσκησης της οικονομικής δραστηριότητας πληροί όλες τις χωροταξικές ή τεχνικές απαιτήσεις και ότι έχουν ήδη ληφθεί οι απαιτούμενες εγκρίσεις. Στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας τηρείται υποχρεωτικά φάκελος με όλα τα απαιτούμενα από τις σχετικές διατάξεις έγγραφα (π.χ. διοικητικές άδειες, εγκρίσεις, βεβαιώσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.)
 • περιλαμβάνει μόνο τα ελάχιστα στοιχεία που κρίνεται απαραίτητο να γνωρίζει η διοίκηση, προκειμένου να διενεργούνται οι προβλεπόμενοι έλεγχοι.

Οι δραστηριότητες για τις οποίες η υποβολή της γνωστοποίησης πραγματοποιείται αποκλειστικώς με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του: https://www.notifybusiness.gov.gr είναι οι ακόλουθες:

 1. Μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες
 2. Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέατρα και κινηματογράφοι
 3. Τουριστικά καταλύματα και κολυμβητικές δεξαμενές εντός αυτών
 4. Κέντρα αποθήκευσης και διανομής 
 5. Διενέργεια ερευνητικών εργασιών για βιομηχανικά ορυκτά ή μάρμαρα ή αδρανή υλικά ειδικών χρήσεων σε ιδιωτική έκταση
 6. Έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων και μεταλλείων
 7. Εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων εντός λατομικών ή μεταλλευτικών χώρων
 8. Συστήματα Περιβαλλοντικών Υποδομών
 9. Εργαστήρια αισθητικής
 10. Αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία
 11. Πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες
 12. Φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, δυναμικότητας < 75 ατόμων την ώρα.
 13. Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
 14. Μονάδες υδατοκαλλιέργειας
 15. Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.)
 16. Σχολές οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.)
 17. Συνεργεία συντήρησης ή επισκευής αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και συνήθων ή βαρέων οχημάτων
 18. Σχολές οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών & κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ)
 19. Πλυντήρια-λιπαντήρια οχημάτων 
 20. Χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων-μοτοσικλετών-μοτοποδηλάτων και βαρέων οχημάτων
 21. Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων
 22. Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης

Σύντομα οι γνωστοποιήσεις και των λοιπών δραστηριοτήτων θα υποστηρίζονται από την ίδια πλατφόρμα.