Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Μελέτη Μεταρρύθμισης Νομικού Πλαισίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Μελέτη Μεταρρύθμισης Νομικού Πλαισίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα

Ο κύριος σκοπός του έργου συνίσταται στη συμβολή στον εκσυγχρονισμό του νομικού πλαισίου για την ανάπτυξη και διαχείριση των επιχειρηματικών πάρκων στην Ελλάδα. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, ο Σύμβουλος θα βρίσκεται σε συντονισμό με την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας («ΓΓΒ») και, μέσω αυτής, με την Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή.

Περαιτέρω, το Έργο έχει τους ακόλουθους ειδικότερους σκοπούς:

 • Την αναμόρφωση του ρόλου των ενδιαφερόμενων μερών κατά την φάση της ανάπτυξης των ΕΠ με έμφαση στη δημιουργία αποτελεσματικών συνεργειών μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών, όπως λόγου χάρη του δημοσίου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ιδιωτικού τομέα και των ιδιοκτητών γης.
 • Την αναβάθμιση της περιβαλλοντικής προστασίας εντός των ΕΠ με την ενσωμάτωση των στόχων, των πολιτικών και των κανόνων του Ενωσιακού νομικού πλαισίου, όπως ταχύτατα μεταρρυθμίζεται με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένων και συστάσεων για την θεσμοθέτηση οικολογικών ΕΠ αλλά και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.
 • Τον σχεδιασμό και την πρόταση θέσπισης κατάλληλων εργαλείων βιομηχανικής πολιτικής για την αναβάθμιση των υπηρεσιών των ΕΠ και την μετατροπή τους σε μοχλούς περιφερειακής ανάπτυξης, όπως ενδεικτικά όρων χαμηλού λειτουργικού κόστους των ΕΠ, κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, εργαλείων ανάπτυξης εξειδικευμένων ΕΠ σε συναρμογή με την στρατηγική τόσο των επιχειρήσεων όσο και των περιοχών φιλοξενίας, συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών και ενθάρρυνσης της ταχείας ανάπτυξης των τεχνολογικών και λοιπών υποδομών, ιδίως των υποδομών ψηφιακής τεχνολογίας και τηλεπικοινωνιών (βλ. δίκτυα 5G) καθώς και της μετάβασης στη βιομηχανία 4ης γενιάς.

Μακροπρόθεσμος στόχος του Έργου είναι να συνεισφέρει από κοινού με άλλους παράγοντες στην δημιουργία κατάλληλου κλίματος για την βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας μέσα από την αναβάθμιση του ρόλου των επιχειρηματικών πάρκων και την αύξηση του αριθμού των εγκατεστημένων σε αυτά επιχειρήσεων.

 

English Summary:

The current Project aims to decisively contribute to the reform of the legal framework for the operation and development of PIEs in Greece towards the direction of boosting the industrial development of the country.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

 1. Έκθεση Εκκίνησης Έργου
 2. Έκθεση Αξιολόγησης
 3. Έκθεση Διεθνών Καλών Πρακτικών
 4. Έκθεση Προτάσεων Μεταρρύθμισης
 5. Τελική Έκθεση
 6. Παρουσίαση «Lessons Learnt & Key Takeaways extracted from the “Industrial Parks’ Reform-Greece”
 7. Πίνακας Συγκριτικής Επισκόπησης Χωρών Αναφοράς

 

• This document was produced with the financial assistance of the European Union. The views expressed herein can in no way be taken to reflect the official opinion of the European Union

 • Η εκπόνηση αυτής της έκθεσης έχει πραγματοποιηθεί με τη χρηματοδοτική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι οι απόψεις που εμπεριέχει εκφράζουν την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.