Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ο.Δ.Ε. Εποπτείας

 

Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για την Εποπτεία

 

(Όπως προβλέπεται στο άρθρ. 134, ν. 4512/2018, όπως τροπ. με άρθρ. 19, παρ. 6&7, ν.4635/2019)

 

Στην Ο.Δ.Ε. για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων (άρθρ. 134, παρ. 1, ν. 4512/2018), μετέχουν, μεταξύ άλλων, Γενικοί Γραμματείς, οι Αρχηγοί των ένστολων σωμάτων (Ελληνική Αστυνομία, Πυροσβεστικό Σώμα, Λιμενικό Σώμα), καθώς και οι Πρόεδροι φορέων αρμόδιων για την εποπτεία (ΕΦΕΤ, ΕΣΥΔ, ΕΟΦ). Η Ο.Δ.Ε. είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, το συντονισμό και την προώθηση των απαραίτητων δράσεων για την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου (άρθρ. 134, παρ. 2, ν. 4512/2018).

 

  • «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 45/18.12.2019 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία Διυπουργικής Επιτροπής για την εποπτεία των οικονομικών δραστηριοτήτων και της αγοράς προϊόντων» (Α’ 208)». Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 48/2021 (ΦΕΚ 227/Α΄).