Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Κανονισμός (EE) 2019/1020

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1020 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011

 

Τρέχουσα ενοποιημένη έκδοση Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020: 23/05/2024

 

Κατάλογος νομοθεσίας εναρμόνισης που υπόκειται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020 (τελευταία ενημερωμένη έκδοση: 24/05/2024)

 

 

Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης (ΕΓΣ) -

Single Liaison Office (SLO) Greece 

Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων, ορίστηκε ως Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης (SLO Greece), το Τμήμα Συντονισμού Εποπτείας Οικονομικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων (Τμήμα Β΄), της Διεύθυνσης Κανονιστικού Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος (ΔΙΚΑΝΕΠ), της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανικής Πολιτικής και Μεταρρυθμίσεων, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Ορισμός ΕΓΣ και αρμοδιότητες (Κεφ. ΣΤ΄, άρθρ. 65, παρ. 8-11 του ν. 4712/2020, ΦΕΚ 146/Α΄)

Διασυνοριακή Αμοιβαία Συνδρομή. Ενωσιακό Δίκτυο Συμμόρφωσης των Προϊόντων (EUPCN). Σύστημα Πληροφοριών και Επικοινωνίας για την Εποπτεία της Αγοράς (ICSMS).

Παρουσίαση ΕΓΣ

 

 

1η Εθνική Στρατηγική Εποπτείας της Αγοράς Προϊόντων του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020

Σύνοψη 1ης Εθνικής Στρατηγικής (EL)

Πλήρες κείμενο 1ης Εθνικής Στρατηγικής - ελληνική έκδοση (EL)

National Market Surveillance Strategy GR 2022 (EN)

 

 

Εποπτεία της Αγοράς

Εθνικές Αρχές Εποπτείας της Αγοράς (ΑΕΑ) ανά κατηγορία προϊόντων που εμπίπτουν στον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1020

 

 

Γαλάζιος Οδηγός

Περίληψη Γαλάζιου Οδηγού (EL)