Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ασφάλεια και συμμόρφωση προϊόντων

 

 

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

ΦΟΡΕΑΣ /

ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕΠ) /

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (ΓΓΒ) /

Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος /

http://www.ggb.gr

 

«Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών  προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς».

ΥΑ 118632/2020 (ΦΕΚ 5111/Β΄)

«Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

Απόφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης  Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού  Περιβάλλοντος:

ΓΓΒ/ΥΠΑΝΕΠ 126538/2020 (ΦΕΚ 5457/Β΄)

«Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος».

Απόφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος:

ΓΓΒ/ΥΠΑΝΕΠ 44785/2021 (ΑΔΑ: ΡΠ2Ζ46ΜΤΛΡ-Α5Ζ)

«Καθορισμός περιεχομένου φύλλων ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος».

Απόφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος:

ΓΓΒ/ΥΠΑΝΕΠ 51709/2021 (ΑΔΑ: Ψ5Ο046ΜΤΛΡ-ΓΗΜ)

«Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά τους ελέγχους στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας».

Κεφ. Ε΄ (άρθρ. 21-28) του ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83/Α΄)

«Ορισμός Αρχής Οργάνωσης Εποπτείας και Συντονισμού και Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης στο πεδίο ασφάλειας και συμμόρφωσης των βιομηχανικών προϊόντων».

Άρθρ. 65 του ν. 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α΄)