Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ασφάλεια τροφίμου

 

 

 

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΟΥ

 

ΦΟΡΕΑΣ /

ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

http://www.minagric.gr

 

Ορισμός Αρχών Οργάνωσης Εποπτείας & Συντονισμού και Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας & Διαχείρισης

Άρθρ. 87 & 88 του ν. 4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α΄)

Σύσταση «Επιτροπής Αξιολόγησης Καταγγελιών» Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

Άρθρ. 89 του ν. 4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α΄)

«Σύστημα διαχείρισης καταγγελιών οικονομικών δραστηριοτήτων, προϊόντων και εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο πλαίσιο του άρθρου 140 του ν. 4512/2018».

ΥΑ 5030/2021 (ΦΕΚ 2968/Β΄)

Προσαρμογή μέτρων και κυρώσεων στο νέο θεσμικό πλαίσιο εποπτείας: «Τροποποίηση του κυρωτικού πλαισίου στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων σε εφαρμογή του ν. 4512/2018 για την άσκηση εποπτείας - Τροποποίηση των άρθρων 3, 22 και 23 του ν. 4235/2014».

Άρθρ. 29 του ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83/Α΄)

Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

(ΥΠΑΑΤ) / 

Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής /

Ηλεκτρονική διαδρομή Αγρότης-Επιχειρηματίας / Εγκαταστάσεις / Εγκαταστάσεις Τροφίμων: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/egkatastaseis/egkatastaseis  

«Μεθοδολογία προγραμματισμού επίσημων ελέγχων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων και σε επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95) – Αξιολόγηση κινδύνου και κατάταξή τους σε βαθμό επικινδυνότητας».

ΚΥΑ 474/92444/2020 (ΦΕΚ 1195/Β΄)

«Φύλλα ελέγχου για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων σε εγκαταστάσεις επιχειρήσεων τροφίμων και σε επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95)».

Απόφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής: 

ΥΠΑΑΤ 650/127315/2020

Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για το Πεδίο Εποπτείας: Ασφάλεια Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης: «Υιοθέτηση Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 149 ν. 4512/2018 (Α’ 5)». 

Απόφ. Προϊστ. Γεν. Δ/νσης Κτηνιατρικής:

ΥΠΑΑΤ 278/170615/2021

Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

(ΥΠΑΑΤ) /

Γενική Διεύθυνση Τροφίμων /

Ηλεκτρονική διαδρομή Αγρότης-Επιχειρηματίας / Γεωργία /  Οπωροκηπευτικά / Νομοθεσία στα Νωπά Οπωροκηπευτικά: http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/crop-production/oporokipeytika/287-nopa-oporokipeytika

«Καθορισμός της μεθοδολογίας των τακτικών επίσημων ελέγχων σε επιχειρήσεις τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών για τη διαμόρφωση του προγράμματος της εποπτείας τους, βάσει του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις (Α΄ 5)».

ΚΥΑ 1037/188592/2020 (ΦΕΚ 3183/Β΄)

«Φύλλα ελέγχου για τη διενέργεια των επίσημων ελέγχων σε εγκαταστάσεις τυποποίησης και συσκευασίας νωπών οπωροκηπευτικών μπανανών και πατατών».

Απόφ. Προϊστ.  Γεν. Δ/νσης Τροφίμων:

ΥΠΑΑΤ 1244/240844/2020 (ΑΔΑ: ΨΗΒΖ4653ΠΓ-3ΚΙ)

Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) για το Πεδίο Εποπτείας: Υγιεινή & Ασφάλεια - Προδιαγραφές Εμπορίας Νωπών Οπωροκηπευτικών, Μπανανών & Πατατών: «Υιοθέτηση Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 149 ν. 4512/2018 (Α’ 5)».

Απόφ. Προϊστ.  Γεν. Δ/νσης Τροφίμων:

ΥΠΑΑΤ 705/171251/2021 (ΑΔΑ: ΨΓ654653ΠΓ-ΖΕΡ)

Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων

(ΕΦΕΤ) 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ)

http://www.efet.gr

Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας για επιχειρήσεις τροφίμων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΕΦΕΤ: «Κατάταξη επιχειρήσεων τροφίμων σε κατηγορίες επικινδυνότητας – Συχνότητα επισήμων ελέγχων».

ΚΥΑ 1408/274009/2020 (ΦΕΚ 4463/Β΄)

Πολιτική Διαχείρισης Αναφορών / Καταγγελιών του ΕΦΕΤ - 2η Αναθεώρηση: «Έγκριση του κειμένου της 2ης Αναθεώρησης της Πολιτικής Διαχείρισης Αναφορών του ΕΦΕΤ».

Απόφ. Δ.Σ. ΕΦΕΤ 128/2020 (ΑΔΑ: Ψ1ΟΩΟΡ9Τ-ΝΔ1)

Φύλλα Ελέγχου εγκαταστάσεων τροφίμων που εκδόθηκαν από τον ΕΦΕΤ: «Έγκριση των αναθεωρημένων εντύπων ελέγχου εγκαταστάσεων».

Απόφ. Δ.Σ. ΕΦΕΤ 129/2020 (ΑΔΑ: ΨΣΓ1ΟΡ9Τ-ΔΗ5)

Κατευθυντήριες Οδηγίες σχετικά με τα Φύλλα Ελέγχου που εκδόθηκαν από τον ΕΦΕΤ: «Νέα Έντυπα Ελέγχου».

Απόφ. Δ/νσης Ασφάλειας Τροφίμων ΕΦΕΤ:

ΕΦΕΤ 4057/2021 (ΑΔΑ: 6ΡΡΦΟΡ9Τ-ΚΝΙ)

Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) που εκδόθηκε από τον ΕΦΕΤ για το Πεδίο Εποπτείας: Ασφάλεια Τροφίμων: «Έγκριση σχεδίου Μοντέλου Ενεργειών Συμμόρφωσης (ΜΕΣ) σύμφωνα με το άρθρο 149 του Ν. 4512/2018».

Απόφ. Δ.Σ. ΕΦΕΤ 161/2021 (ΑΔΑ: 91ΡΜΟΡ9Τ-ΥΚ5)