Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Προστασία του περιβάλλοντος

 

 

 

3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

 

ΦΟΡΕΑΣ /

ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /

ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ) /

Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών & Ελεγκτών /

http://www.ypen.gov.gr

 

Oρισμός Αρχών Οργάνωσης Εποπτείας & Συντονισμού και Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας & Διαχείρισης

Άρθρ. 124 & 125 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α΄)

«Φύλλα ελέγχου για τη διενέργεια των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων σε έργα και δραστηριότητες Κατηγορίας Β΄ της 9ης Ομάδας της ΥΑ 37674/2016 (Β’ 2471)».

Απόφ. Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων: 

ΥΠΕΝ ΓρΓΓΦΠΥ 75209/2840/2020 (ΑΔΑ: 98924653Π8-Φ8Ο)

«Σύστημα Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Αναφορών / Καταγγελιών».

Απόφ. Γ.Γ. Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων:

ΥΠΕΝ ΓΓΦΠΥ 104705/1/2020

«Μεθοδολογία προγραμματισμού των τακτικών περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων – Αξιολόγηση κινδύνου και κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας των οικονομικών δραστηριοτήτων που υπάγονται στις Κατηγορίες Α και Β του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπως ισχύει».

ΚΥΑ ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/13582/952/2021 (ΦΕΚ 689/B΄)

Αναμόρφωση πλαισίου περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων - Εξορθολογισμός διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις

Μέρος ΣΤ΄ (άρθρ. 50, 51, 52 & 53) και Μέρος Θ΄ (άρθρ. 75)

του ν. 4843/2021 (ΦΕΚ 193/Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα

άρθρ. 7, 8, 9 & 10 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/Α΄)

«Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης («ΜΕΣ») για τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις».

ΥΑ ΥΠΕΝ/ΓΔΣΕΕ/16675/165/2022 (ΦΕΚ 776/B΄)