Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Έγκριση και Κοινοποίηση Οργανισμών Αξιολόγησης της Συμμόρφωσης

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΚΥΑ Φ.01.2/ 56790/ ΔΠΠ 1828/2016 (ΦΕΚ Β΄1897) "Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε επεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία εθνικής τεχνικής βιομηχναικής νομοθεσίας που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΓΓΒ"

ΦΕΚ Διορθωσης σφαλματος της με αρ. Φ.01.2/56790/ ΔΠΠ 1828/ 2016 (ΦΕΚ 2387 Β)

Υπουργική Απόφαση αρ. 62068/ 2021 (ΦΕΚ Β 2527) "Τροποποίηση Παραρτημάτων άρθρου 65 του ν. 4712/2020"

ΕΑ 2-17 GR στην ελληνική γλώσσα 

 

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (μέσω της Δνσης Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας) έχει οριστεί ως εθνική αρχή κοινοποίησης οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης, στο ευρωπαϊκό σύστημα NANDO (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/) , για σημαντικό αριθμό ενωσιακών νομοθεσιών εναρμόνισης που αφορούν σε βιομηχανικά προϊόντα.

Η  Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας εγκρίνει φορείς αξιολόγησης της συμμόρφωσης σε πεδία εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης με βάση το πλαίσιο της κ.υ.α. Φ.01.2/ 56790/ ΔΠΠ 1828 (ΦΕΚ Β 1897) «Κανονιστικό πλαίσιο για οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας». Αναφορικά με τα πεδία ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και τα πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της  Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, η πλέον πρόσφατη σχετική αναφορά γίνεται στην Υπουργική απόφαση με αρ. 62068/ 03.06.2021 (ΦΕΚ Β 2527) «Τροποποίηση Παραρτημάτων του άρθρου 65 του ν.4712/2020».

Το προτιμητέο μέσο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για την απόδειξη της ικανότητας ενός κοινοποιημένου οργανισμού είναι, με βάση και τον Κανονισμό 765/2008/ΕΚ, η προηγούμενη διαπίστευση από τον Εθνικό Φορέα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ νπιδ, για την Ελλάδα). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι κοινοποιημένοι οργανισμοί είναι διαπιστευμένοι σε ολόκληρη την Ευρώπη (ΕΕ, ΕΖΕΣ και Τουρκία) με εναρμονισμένο τρόπο, η European Cooperation for Accreditation (EA, δηλαδή η ευρωπαϊκή υποδομή διαπίστευσης με βάση το Άρθρο 14 του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ) έχει δημοσιεύσει, αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα, το έγγραφο (EA-2/17) αναφορικά με τη διαπίστευση που αποσκοπεί στην κοινοποίηση. Για λόγους διευκόλυνσης, η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας & Μετρολογίας (Β τμήμα) προέβη στη μετάφραση του εν λόγω εγγράφου της ΕΑ στην ελληνική γλώσσα, καθώς έκρινε αναγκαία την καλύτερη ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών.

Αναφέρεται ενημερωτικά ότι  γενικά κοινοποιούσα αρχή είναι ο κυβερνητικός ή δημόσιος φορέας ο οποίος είναι επιφορτισμένος με τον ορισμό και την κοινοποίηση οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να ορίζει κοινοποιούσα αρχή αρμόδια για την αξιολόγηση, την κοινοποίηση και την παρακολούθηση των οργανισμών αξιολόγησης της συμμόρφωσης. Η κοινοποιούσα αρχή αναλαμβάνει πλήρη ευθύνη για την επάρκεια των οργανισμών που κοινοποιεί.

Ο οργανισμός αξιολόγησης της συμμόρφωσης είναι ο φορέας που υλοποιεί μία ή περισσότερες παραμέτρους αξιολόγησης της συμμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων μίας ή περισσότερων από τις ακόλουθες δραστηριότητες: βαθμονόμηση, δοκιμή, πιστοποίηση και επιθεώρηση. Οι κοινοποιημένοι οργανισμοί είναι οργανισμοί αξιολόγησης της συμμόρφωσης οι οποίοι ορίστηκαν επίσημα και κοινοποιήθηκαν από την εθνική αρχή τους για τη διενέργεια των διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης κατά την έννοια της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης όταν απαιτείται η συμμετοχή τρίτου μέρους. Ονομάζονται «κοινοποιημένοι οργανισμοί» στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ.