Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Η διαδικασία (ΕΕ) 2015/ 1535

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Π.Δ. 81/2018 (ΦΕΚ Α΄151)

ΑΔΑ : ΨΓ0Η46ΜΤΛΡ-ΙΤΝ

H διαδικασία της οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535, αποσκοπεί στην αποτροπή δημιουργίας εμποδίων στην εσωτερική αγορά, προτού αυτά εμφανιστούν, επιτρέποντας στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάζουν τους τεχνικούς κανονισμούς που σκοπεύουν να εισαγάγουν τα κράτη μέλη για τα προϊόντα (της βιομηχανίας, της γεωργίας και της αλιείας) και για τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών πριν από την υιοθέτησή τους, ώστε να διασφαλιστεί ότι αυτά τα κείμενα, είναι συμβατά με την ενωσιακή νομοθεσία και τις αρχές της εσωτερικής αγοράς. 

Η εν λόγω διαδικασία έχει μακρά παράδοση, καθώς θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 1983 μέσω της οδηγίας 83/189/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Κωδικοποιήθηκε για πρώτη φορά με την οδηγία 98/34/ΕΚ, της 22ας Ιουνίου 1998, και τροποποιήθηκε με την οδηγία 98/48/ΕΚ, της 20ής Ιουλίου 1998, κυρίως για να επεκταθεί η εφαρμογή της στις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών. Πιο πρόσφατα, η διαδικασία κωδικοποιήθηκε για δεύτερη φορά με την οδηγία (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο)».

Η παραπάνω δεύτερη κωδικοποίηση της οδηγίας, ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το π.δ. 81/2018 (ΦΕΚ 151/ τ. Α/ 21.08.2018), οπότε και καταργήθηκε το προηγούμενο προεδρικό διάταγμα ενσωμάτωσης, ήτοι το π.δ. 39/2001 (Α’ 28).

Η τελευταία αυτή ενσωμάτωση έγινε με επισπεύδουσα την Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας και Μετρολογίας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ενώ με βάση και τα οριζόμενα στο π.δ. 81/2018, εθνικό σημείο επαφής για την τήρηση των απαιτήσεων της διαδικασίας γνωστοποίησης έχει οριστεί το Κέντρο Πληροφόρησης του ΕΛΟΤ - ΚΠ ΕΛΟΤ (της Αυτοτελούς Λειτουργικής Μονάδας Τυποποίησης του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας – ΕΣΥΠ,   https://elot.gr/kentro-pliroforisis). 

Η όλη διαδικασία υποστηρίζεται από την Ε.Ε. μέσω της βάσης δεδομένων TRIS  (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/el/). Η εν λόγω βάση είναι δημόσια διαθέσιμη για αναζήτηση/πληροφόρηση, οπότε είναι δυνατή η αναζήτηση κάθε τεχνικού κανόνα από τον καθένα, ενώ το κάθε εθνικό σημείο επαφής έχει επιπλέον τη δυνατότητα υποβολής και λήψης στοιχείων.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας (σημερινή  Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας  και Μετρολογίας) έχει εκδώσει εγκύκλιο εφαρμογής  της διαδικασίας της Οδηγίας (ΕΕ 2015/1535, με βάση το π.δ. 81/2018  (με αρ. πρωτ. 37396 - 09/04/2020, ΑΔΑ: ΨΓ0Η46ΜΤΛΡ-ΙΤΝ).