Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ»

5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ», στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Ως προς τον Οδηγό εφαρμογής της Πρόσκλησης, τροποποιούνται τα ακόλουθα:

α. η παρ. Ι.1.3 «ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΗΣ»,
β. η παρ. Ι.1.4. «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ-ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ»,
γ. η παρ. Ι.1.5. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ»,
δ. η παρ. Ι.1.6.1. «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»,
ε. η παρ. Ι.1.8. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ»,
στ. η παρ. Ι.1.10.2. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ- ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ»,
ζ. η παρ. Ι.1.12. «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ –ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ»,
η. η παρ. Ι.1. 15.1 «ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ»,
θ. Το Παράρτημα 3 «ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ»,
ι. Το Παράρτημα 4 «ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΚΑΔ»,
ια. Το Παράρτημα 5 «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ»,
ιβ. Το Παράρτημα 7 «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ»,
ιγ. Το Παράρτημα 10 «ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»,
ιδ . Το Παράρτημα 12 «ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ «ΜΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ (DNSH)».

Για όλες τις τροποποιήσεις δείτε αναλυτικα τη σχετική Υ.Α. «5η Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων προς δικαιούχους για το Πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» στο παρακάτω αρχείο.