Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας

Οι υποδομές ποιότητας είναι ζωτικής σημασίας πτυχή κάθε επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Η απαίτηση για ελεύθερη ροή προϊόντων και υπηρεσιών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), προϋποθέτει την αμοιβαία αποδοχή σε πολυμερές επίπεδο διεθνών συμφωνιών

  • στη μετρολογία (metrology),
  • στην τυποποίηση (standardization),
  • στη διαπίστευση (accreditation) και
  • στην πιστοποίηση (certification)

Το σημερινό εθνικό κανονιστικό πλαίσιο της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα ενσωμάτωσης στο εθνικό δίκαιο της ευρωπαϊκής εναρμονισμένης τεχνικής νομοθεσίας. Το οικοδόμημα της εναρμονισμένης τεχνικής νομοθεσίας απαιτεί για την ορθή λειτουργία και την εφαρμογή των κανόνων του, ορισμένες βασικές υποδομές., που είναι οι ίδιες υποδομές που απαιτούνται και για τη λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος ποιότητας, ήτοι Τυποποίηση, Μετρολογία, Διαπίστευση και Πιστοποίηση. Οι υποδομές αυτές συνεπικουρούνται από την αναγκαία Εποπτεία Αγοράς.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας έχει ως αποστολή:

  1. την ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας στους τομείς της Τυποποίησης, Διαπίστευσης/Πιστοποίησης, Μετρολογίας και Εποπτείας Αγοράς, όπου σήμερα περιλαμβάνονται και οι εποπτευόμενοι φορείς Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας – ΕΣΥΠ και ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ.
  2. την υποστήριξη θεσμών προώθησης της Ποιότητας και της Εποπτείας Αγοράς
  3. να λειτουργεί ως αρμόδια Εθνική Αρχή για την εφαρμογή Ευρωπαϊκών Κανονισμών για την Ποιότητα, για το Κέντρο Πληροφόρησης για τα Πρότυπα και τους Τεχνικούς Κανονισμούς και για την εφαρμογή της Οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων.

Η Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας, προκειμένου να ανταποκριθεί στην αποστολή της, αποτελείται από τα εξής τμήματα:

α) Τμήμα Πολιτικών Ποιότητας και Επιχειρηματικής Αριστείας

β) Τμήμα Εποπτείας Δομών και Υποδομών Ποιότητας

γ) Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων

δ) Τμήμα Μετρολογικής Πολιτικής

ε) Τμήμα Επαλήθευσης Μετρήσεων και επιθεώρησης Μετρητικών Συστημάτων (Εισροών-Εκροών)