Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Chips Act - Έναρξη ισχύος Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος των ημιαγωγών της Ευρώπης

Σε συνέχεια μακράς διαβούλευσης με τα Κράτη-Μέλη (Κ-Μ) δημοσιεύτηκε και τέθηκε σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός (EE) 2023/1781 της 13ης Σεπτεμβρίου 2023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου μέτρων για την ενίσχυση του οικοσυστήματος ημιαγωγών της Ευρώπης και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2021/694 (κανονισμός για τα μικροκυκλώματα), εν συντομία Chips Act.  (σύνδεσμος για τον Κανονισμό εδώ).  

Ο εν λόγω Κανονισμός είναι υψηλού οικονομικού, γεωστρατηγικού και παραγωγικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή παραγωγική βάση και τα εν γένει μεταποιητικά οικοσυστήματα, διότι αποσκοπεί στη διασφάλιση τη ευρωπαϊκής ανεξαρτησίας για θέματα παραγωγής και χρήσης ημιαγωγών για κάθε αντικείμενο και χρήση και όχι μόνο για «state of the art» εφαρμογές. Για το λόγο αυτό, ο Κανονισμός αποσκοπεί στοχεύει στην διασφάλιση της παραγωγικής ανεξαρτησίας και την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας στον εν λόγω στρατηγικό τομέα. Οι ρυθμίσεις που εισάγονται με τον ως άνω Κανονισμό ομαδοποιούνται σε τρεις (3) διακριτούς πυλώνες:

  • Ο πρώτος πυλώνας αφορά την πρωτοβουλία «Ημιαγωγοί για την Ευρώπη» και αναμένεται να ενδυναμώσει την τεχνολογική ηγεσία της Ευρώπης διευκολύνοντας τη μεταφορά γνώσης από το εργαστήριο στην παραγωγή, γεφυρώνοντας το χάσμα μεταξύ έρευνας και καινοτομίας και βιομηχανικών δραστηριοτήτων, ενώ παράλληλα προωθεί την εκβιομηχάνιση των καινοτόμων τεχνολογιών από την πλευρά των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
  • Ο δεύτερος πυλώνας αναμένεται να δημιουργήσει ένα πλαίσιο εγγύησης της ασφάλειας των προμηθειών μέσω της προσέλκυσης επενδύσεων και ενισχύοντας τις παραγωγικές δυνατότητες στην κατασκευή ημιαγωγών (ακόμα και τρέχουσας τεχνολογίας). Με τον τρόπο αυτό, τίθεται ένα πλαίσιο για ολοκληρωμένες εγκαταστάσεις παραγωγής και ανοιχτά χυτήρια τα οποία θα είναι τα πρώτα του είδους στην Ε.Ε. και θα συνεισφέρουν στην ασφάλεια των προμηθειών καθώς και στην ανθεκτικότητα του οικοσυστήματος προς όφελος της Ένωσης.
  •  Δια μέσου του τρίτου πυλώνα του Κανονισμού επιδιώκεται η εδραίωση ενός συντονιστικού μηχανισμού μεταξύ των Κ-Μ και της Επιτροπής για την ενδυνάμωση της συνεργασίας με τα Κ-Μ και διασυνοριακά. Επιπλέον, επιδιώκεται η παρακολούθηση της προμήθειας ημιαγωγών, της εκτιμώμενης ζήτησης, των αναμενόμενων ελλείψεων και εφόσον είναι απαραίτητο θα ενεργοποιηθεί το στάδιο διαχείρισης κρίσεων. Για τη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων ο εν λόγω Κανονισμός εγκαθιδρύει μία εργαλειοθήκη έκτακτων μέτρων τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν.

Με δεδομένο ότι ο Κανονισμός τόσο εκ της φύσης όσο και εκ του αντικειμένου του, αναφέρεται σε κατεξοχήν μεταποιητικές διαδικασίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και εντάσεως τεχνολογίας, η παρακολούθηση της εφαρμογής και υλοποίησής του εμπίπτει κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικά) στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Γενικών Γραμματειών Βιομηχανίας και Έρευνας και Καινοτομίας ειδικότερα.»