Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Έκδοση Αποδεικτικών Καταθέσεων Δελτίων Βιομηχανικής Κίνησης / Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής Δραστηριότητας

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και της Δ/νσης Βιομηχανικής Πολιτικής ειδικότερα, για την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση πληροφοριών και δεδομένων του Υπουργείου Ανάπτυξης, η Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής εκδίδει προς τις αιτούμενες επιχειρήσεις (κατόπιν εξέτασης και αξιολόγησης στοιχείων) βεβαιώσεις καταθέσεως δελτίου βιομηχανικής – βιοτεχνικής δραστηριότητας. Μέσω των Δελτίων Βιομηχανικής Κίνησης, προωθείται η πολιτική στη βάση δεδομένων και στοιχείων (evidence-based policy), καθώς συλλέγονται δεδομένα που αφορούν στην βιομηχανική δραστηριότητα, όπως λόγου χάρη κατανάλωση ενέργειας.

Συγκεκριμένα:

  • Υποβληθέντα  αιτήματα : Για το 2023 και έως τις 21-12-2023, υποβλήθηκαν στην Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής πενήντα τρία (53) αιτήματα Καταθέσεων  δελτίων Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής δραστηριότητας έτους 2022

Εκδοθέντα αποδεικτικά καταθέσεως : Μέχρι και τις 21-12-2023η Δ/νση Βιομηχανικής Πολιτικής  εξέδωσε και τα πενήντα τρία (53) αντίστοιχα Αποδεικτικά καταθέσεως  δελτίων Βιομηχανικής – Βιοτεχνικής δραστηριότητας, με ποσοστό ικανοποίησης των πενήντα τριών (53) αιτημάτων που πληρούσαν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις πληρότητας είναι 53/53 επί 100% = 100 %

Εκτιμώμενος μέσος όρος χρονικής εξυπηρέτησης αιτούντων:

  • Σε περιπτώσεις όπου το αίτημα υποβάλλεται ορθά, η αντίστοιχη έκδοση αποδεικτικού καταθέσεως κατόπιν διοικητικού ελέγχου πληρότητας,  πραγματοποιείται εντός χρονικού διαστήματος  πέντε (5) ημερών.
  • Σε περιπτώσεις όπου απαιτούνται συμπληρωματικά στοιχεία η αντίστοιχη έκδοση αποδεικτικού καταθέσεως εξαρτάται από την ιδιότητα των υπό αναμονή στοιχείων (π.χ. αναμονή   προσκόμισης δημοσιευμένου ισολογισμού της επιχείρησης για το προηγούμενο οικονομικό έτος). Ο μέσος χρόνος έκδοσης των αντίστοιχων αποδεικτικών στις ανωτέρω περιπτώσεις κυμαίνεται σε ένα (1) μήνα περίπου. 

** Σημειώνεται ότι ορισμένες επιχειρήσεις δημοσιεύουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις τον Ιούνιο κάθε λογιστικού έτους.»